We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 1

maandag 4 januari 2021 door

Gemeentenieuws week 1

Gemeentelijke publicaties

Week 1 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 23-12-2020

Verloren:

  • antiek klein sleuteltje (van een bureaulade)
  • dameszonnebril, merk: Super Dry, kleur: bruin/geel gevlamd
  • portemonnee, met inhoud en rijbewijs

Gevonden:

  • fiets, kleur: zwart, merk: Static

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming. De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum
O. Cholewa, 27-03-1991

Uitschrijving per datum
18-11-2020

Datum besluit
21-12-2020

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum
A.M.S. Wilczak, 09-03-1994
Uitschrijving per datum
17-11-2020
Datum voornemen
17-11-2020

Naam en geboortedatum
L. Cichowlas, 19-08-1985
Uitschrijving per datum
29-12-2020
Datum voornemen
29-12-2020

Naam en geboortedatum
M.A. Cach, 28-09-1987
Uitschrijving per datum
29-12-2020
Datum voornemen
29-12-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 29 december 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking besluit intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning in te trekken van heer M.J.C. van Oorschot  voor de inrichting op het adres Het Goor 10 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummer 354 (gedeeltelijk).

INWERKINGTREDING BESLUIT

Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

INZAGE

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 6 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

BEROEP

Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

De beroepstermijn loopt van 6 januari 2021 t/m 17 februari 2021.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 6 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Tuinstraat 24, Boekel
Verzenddatum: 21 december 2020

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een bijgebouw
Locatie: Donkstraat 5, Boekel
Verzenddatum: 28 december 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: splitsing Het Goor 4 – 4a
Locatie: Het Goor 4 – 4a, Boekel
Datum ontvangst: 17 december 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het ruimen van een voormalige begraafplaats
Locatie: Kluisstraat 2, Boekel
Datum ontvangst: 21 december 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: het herbegraven van een geruimde begraafplaats
Locatie: Kluisstraat 2, Boekel
Datum ontvangst: 21 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van 8 woningen
Locatie: plan Parkzicht, Boekel
Datum ontvangst: 23 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: nieuwbouw van een bedrijfspand
Locatie: Kraaiendonk 14, Venhorst
Datum ontvangst: 23 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een zichtscherm
Locatie: Bergstraat 57, Boekel
Datum ontvangst: 23 december 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een overkapping
Locatie: Irenestraat 51, Boekel
Datum ontvangst: 24 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning
Locatie: Bovenstehuis 2c, Boekel
Datum ontvangst: 24 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een 2/1 kapwoning
Locatie: Kerkpad kavel 37 en 38, Venhorst
Datum ontvangst: 24 december 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een 2/1 kap woning
Locatie: Kerkpad kavel 24 en 25, Venhorst
Datum ontvangst: 24 december 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.