We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 13

maandag 23 maart 2020 door

Gemeentenieuws week 13

Gemeentelijke publicaties

Week 13 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 10 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

Verzoek om een extra financiële bijdrage aan het Programma Transitie Landbouw Regio NOB
Voor centraal thema in de regionale samenwerking ‘transitie landbouw’ is een extra bijdrage van gemeenten en waterschappen nodig. Deze wordt toegekend.

Versterken zichtbaarheid zandpaden
Voor de teruggevorderde gronden die in het verleden in gebruik zijn genomen door derden is een voorstel gemaakt om de zichtbaarheid van deze zandpaden te herstellen.

Bezwaarschrift tegen besluit d.d. 11 december 2019 inzake tijdelijke omgevingsvergunning voor handelen strijdig gebruik i.v.m. yogaruimte Kerkstraat 16d
Een bezwaarschrift is ingediend tegen de tijdelijke vergunning voor gebruik als yogaruimte van Kerkstraat 16d. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

Bezwaarschrift tegen bouw berlinerwand aan de Bergstraat 28 te Boekel
Tegen de omgevingsvergunning voor een berlinerwand aan Bergstraat 28 is een bezwaarschrift ingediend. Op juridische gronden heeft het college besloten het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 18-03-2020 

Verloren:

  • drone, klein formaat, kleur: zilvergrijs, mek/type Mavic pro clone
  • bril, kleur: donkerblauw, merk: Sensaya
  • pasjeshouder, kleur: zwart, inhoud: rijbewijs OV, schoolpasje, pinpas en donor registratie
  • sportarmbandje, kleur: grijs, E Gym (oranje letters)

Gevonden:

  • huissleutel, kleur: blauw, Colorlite
  • sleutelbos, 5 sleutels

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen. Telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geweigerde ontheffing aan:

  • Hockey Club Boekel voor de ontheffing sluitingsuur voor afscheidsfeest trainer/coach met aansluitend feestavond tot 03.00 uur op 12 juni 2020 (verzenddatum 17 maart 2020)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 25 maart 2019

De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: plaatsen dakkapel
Locatie: De Gemeint 3b, Boekel
Verzenddatum: 19 maart 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Den Dries 9, Boekel
Verzenddatum: 16 maart 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vervangen van het dak van de woning
Locatie: Telefoonstraat 39, Venhorst
Verzenddatum: 16 maart 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en  de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er  dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.  U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van 3 chalets
Locatie: Lekerseweg 3, Venhorst
Datum ontvangst: 12 maart 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van 3 chalets
Locatie: Lekerseweg 3, Venhorst
Datum ontvangst: 12 maart 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een overkapping
Locatie: Gemertseweg 6, Boekel
Datum ontvangst: 12 maart 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Berkhoek 1, Boekel
Datum ontvangst: 16 maart 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbouwen van de woning
Locatie: Elzen 3, Boekel
Datum ontvangst: 17 maart 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.