We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 14

maandag 5 april 2021 door

Gemeentenieuws week 14

Gemeentelijke publicaties

Week 14 – 2021

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 23 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

Voorontwerp bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
Het college B&W heeft besloten om het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen en ter vooroverleg toe te zenden aan de provincie Noord- Brabant en het waterschap Aa en Maas.

Zelfbewoningsclausule en projectnotaris in plan Voskuilen en plan De Burgt fase 1a
Gezien de krapte op de woningmarkt gaat de gemeente bij de uitgifte van kavels opnieuw de zelfbewoningsverplichting opleggen. Dit gaat zij doen in plan Voskuilen en De Burgt fase 1a. Daarmee willen we voorkomen dat woningen uit beleggingsoverwegingen worden gekocht en vervolgens verhuurd. Ook wordt er bij deze projecten een projectnotaris aangewezen.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond
i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur


Extra raadsvergadering i.v.m. procedure nieuwe burgemeester

Op donderdag 8 april 2021 wordt in de raadsvergadering bekend gemaakt wie de raad als eerste kandidaat aanbeveelt voor de invulling van de vacature van burgemeester in de gemeente Boekel.
De raadsvergadering begint om 20.30 uur in Gemeenschapshuis de Horst te Venhorst.

Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding
Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0621325182.
Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.


Nieuwe raadsgriffier

Anna Beelaerts van Blokland is vanaf 1 april 2021 de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Boekel.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 31-03-2021

Verloren:

 • Sleutelbos, (ronde sleutel, rechthoekige sleutel, sleutel met groene knop en opdruk HS Comari zwarte tag met nummer, diverse ringen, metalen deel van sleutelhanger
 • Portemonnee, kleur: bruin, inhoud: div. pasjes, rijbewijs, foto’s, pasjes van ziekenhuis Bernhoven en Iza
 • 1 hoorapparaat (links), kleur blauw
 • Leren portemonnee, kleur: groen, inhoud: postzegels, trios en ABN-AMRO bankpas, rijbewijs en ID-kaart, € 30

Gevonden:

 • Oordopje, merk: Jabra, kleur: zwart
 • Kinderfiets, merk: Giant City, kleur: zwart-grijs-paars
 • Sleutelbos met grote sleutel nr 4, domsleutel hk33626 en zwart label
 • Sleutelbos met autosleutel Mercedes, 2 sleutels en druppel Doomtech

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie van het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Gebruik bodycams door boa’s

De gemeente Boekel huurt boa’s in van de gemeente Uden. De boa’s kunnen tijdens hun werkzaamheden gebruik maken van een bodycam. Handhavers (boa’s en toezichthouders) krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Het is gebleken dat bodycams bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van handhavers.

Hoe worden de bodycams door boa’s gebruikt
Een bodycam is een op de kleding geplaatste kleine camera die beelden kan opnemen.

 • De handhaver start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren.
 • De handhaver waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname.
 • De bodycam staat altijd op stand-by. Wanneer de handhaver de opnameknop indrukt, legt de bodycam de 30 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier is ook de aanleiding van de situatie vastgelegd.
 • De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze willen opnemen. Daarvoor hoeft geen toestemming gevraagd te worden van de personen die in beeld komen. U kunt dus niet weigeren om gefilmd te worden.
 • Wanneer er niets aan de hand is wordt de bodycam niet gebruikt. De beeldopnames worden steeds automatisch (na 30 seconden) overschreven.

Beveiliging en opslaan van de beelden

 • De beelden zijn versleuteld opgeslagen en kunnen niet ter plekke worden bekeken of gewist.
 • Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot deze beelden.
 • Opnames worden automatisch na 28 dagen gewist, tenzij ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident.

Inzien bodycam-opname
Indien gewenst kunt u de beelden van uw bodycam-opname opvragen. Hiervoor kan een inzageverzoek ingediend worden via het formulier Inzageverzoek algemene verordening gegevensbescherming.

Heeft u geen DigiD? Stuur dan een brief naar:
Gemeente Uden
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 83
5400 AB Uden

Vermeld in uw brief het volgende:

 • Naam
 • Adres
 • Datum van opname
 • De reden waarom u uw opname wilt inzien

Wel of geen verbindingsweg Mutshoek-Leurke?

Als gevolg van de aanleg van de randweg wordt het Leurke afgesloten. Daarom is in het ontwerp een verbindingsweg opgenomen om omrijdschade voor het landbouwverkeer te beperken.

Die verbindingsweg heeft echter stevige nadelige gevolgen voor de natuur. Om die gevolgen te beperken moeten flinke kosten gemaakt worden die de aanleg van dit wegdeel overstijgen. Zowel provincie als natuurverenigingen vragen of we af willen zien van deze verbindingsweg.

De provincie Noord-Brabant vraagt nu formeel aan het college medewerking te verlenen aan het laten vervallen van de verbindingsweg Leurke – Mutshoek. Het college staat hier in de basis positief tegenover. Wel willen we dan dat er overeenstemming wordt bereikt met de eigenaren van de aanliggende percelen. De weg was immers bedoeld om omrijdschade te voorkomen.

Daarnaast biedt het college alle inwoners van Boekel de mogelijkheid om hun bedenkingen te geven over het mogelijk laten vervallen van deze verbindingsweg.

U wordt de gelegenheid geboden om uiterlijk woensdag 28 april 2021 uw bedenkingen met argumentatie schriftelijk in te dienen bij de gemeente Boekel onder vermelding van “verbindingsweg Leurke”. Dat kan ook per mail via info@boekel.nl

Met de ingekomen reacties zal het college vervolgens een besluit nemen en dit mededelen aan de provincie.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Kloosterlaan ong. Boekel”

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 30 maart 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterlaan ong. Boekel’ in procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKklstrlnong-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in de realisatie van een levensbestendige woning in de achtertuin, ten noorden, van het perceel Rutger van Herpenstraat 29 in Boekel door middel van een splitsing van het perceel . De levensbestendige woning wordt ontsloten op de Kloosterlaan. De gewenste ontwikkeling is op basis van de vigerende beheersverordening niet rechtstreeks mogelijk. Om deze reden wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid.

Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijze indienen
Vanaf 8 april 2021 tot 20 mei 2021, gedurende zes weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Timmers, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u verzenden aan Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 8 april 2021


Persoonsgebonden gedoogbeschikking

Het betreft voorzetting van respectievelijk eigen bewoning van de (bedrijfs)woning aan de Molenwijk 1a, kadastraal bekend gemeente Boekel sectie K, nr. 321 èn verhuur van het achter de woning gelegen bedrijfsgebouw (voormalige champignonkwekerij bestaande uit 9 cellen, ten behoeve van statische opslag in strijd met het bestemmingsplan.

Het ontwerpbesluit ten aanzien van bovenstaand voornemen tot afgifte van een persoonsgebonden gedoogbeschikking heeft met ingang van donderdag 6 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis, St. Agathaplein 2 te Boekel.

Gedurende genoemde termijn zijn geen zienswijzen tegen dit ontwerp-gedoogbesluit bij ons kenbaar gemaakt.         

Definitieve beschikking
Binnen een termijn van 6 weken na de dag van publicatie van deze definitieve persoonsgebonden gedoogbeschikking, kan hiertegen door belanghebbenden een bezwaarschrift bij ons college, postbus 99 5427 ZH  Boekel, worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bewaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan eenieder die een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht, om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet gemotiveerd worden waarom het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt niet uitgevoerd moet worden. Hiervoor moeten wel griffierechten worden betaald.


Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebr. Van den Brand en Van Oort B.V. aan de Koperslagerstraat 17 in Uden, een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving
Het mobiel breken van in totaal 2.000 ton steenachtige materialen
Werklocatie
De Aa 3 in Boekel
Postcode en plaats
5427 PK Boekel
Kadastrale gegevens
Gemeente Erp, sectie R, nummers 516 en 1412
Datum ingekomen
18 maart 2021
Verwachte startdatum
8 april 2021
Periode werkzaamheden
Maximaal 5 werkdagen
Bronsterkte mobiele breker
112 dB(A)

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:
Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Andusta B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf op het adres Statenweg 135 te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, april 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: Het bouwen van een tuingebouw
Locatie: Statenweg 103, Venhorst
Datum ontvangst: 29 maart 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een houten berging
Locatie: Heiderik 19, Boekel
Verzenddatum: 30 maart 2021

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een schuilstal
Locatie: Statenweg ong., Venhorst (t.o. Statenweg 18)
Verzenddatum: 31 maart 2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een schuilstal
Locatie: Statenweg ong., Venhorst (t.o. Statenweg 18)
Verzenddatum: 31 maart 2021

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.