We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 16

dinsdag 16 april 2024 door

Gemeentenieuws week 16

Gemeenteberichten week 16 – 2024


Gemeente Boekel en IBN-Facilitair werken samen in ‘Groenbeheer’

Meer sturen op klimaatopgaves en ambities

Vernieuwend samenwerken. Zo kan de samenwerking tussen de gemeente Boekel en IBN-Facilitair omschreven worden. Deze samenwerking in een ‘hybride’ of ‘bouwteamovereenkomst’ verlangt van beide partijen een andere manier van kijken en nadenken over slimme oplossingen. Er is ruimte voor bijstellen en focussen op prioriteiten. Deze flexibele samenwerking is geheel anders dan de eerdere samenwerking waarbij de openbare ruimte altijd aan een bepaald, vooraf afgesproken, beeld moest voldoen.

Vanaf 1 april is officieel gestart met de nieuwe samenwerking, waarbij 2024 in het teken staat van 0-metingen om zo de ambities te kunnen bepalen. Want is het echt nodig dat steeds al het blad wordt geruimd in de plantsoenen en dat de grasvelden zo vaak en intensief worden gemaaid? Bij de nieuwe samenwerking krijgen de bloemen en kruiden de kans om meer te groeien, zodat dit bijdraagt aan de biodiversiteit. Hopelijk ervaren de inwoners van de gemeente Boekel snel de meerwaarde van het nieuwe beleid van groenbeheer.

Gestelde ambities
In het opgestelde ambitieplan wordt rekening gehouden met onder andere de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld machines, materialen en het wagenpark, de biodiversiteit, circulariteit, vergroening en hittestress. Door het actief meedenken van IBN met de gemeente is de verwachting dat meer vernieuwingen doorgevoerd kunnen worden. 

Wethouder Ben Brands: “Zo’n nieuwe manier van samenwerken in een hybride of bouwteamovereenkomst is altijd spannend. Wij verwachten dat dit goed gaat lopen en dat we op deze manier het groenbeheer kunnen voortzetten. Het ultieme doel is méér biodiversiteit!”

Bloemen en kruiden krijgen meer kans bij de nieuwe manier van Groenbeheer door IBN en de gemeente Boekel


Hemelvaartsdag donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis gesloten en ook telefonisch niet bereikbaar


100-jarige dhr. Van de Ven

Op zaterdag 6 april was het een bijzondere dag voor de heer Jan van de Ven. Op deze eerste stralende en warme voorjaarsdag mocht hij samen met zijn naasten zijn 100e verjaardag vieren.

Het Gilde St. Agatha bracht de heer Van de Ven de Vendelgroet. Daarna mocht burgemeester Caroline van den Elsen hem namens het College van burgemeester en wethouders feliciteren met deze bijzondere verjaardag.

Ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag is een bankje geplaatst bij de dierenweide nabij wijk “De Dooleggen”. De heer Van de Ven heeft zelf al op het bankje gezeten.


Felicitaties voor diamanten bruidspaar

60 Jaar geleden, op 3 april 1964, werd het wettelijke huwelijk voltrokken van Piet en Anneke van Hoof – Brugmans. Het kerkelijke huwelijk vond plaats op 7 april 1964.

Burgemeester Caroline van den Elsen bracht een bezoek aan het stralende diamanten bruidspaar om hen te feliciteren namens het college van burgemeester en wethouders.


Boekel Opschoondag 2024

Op zaterdag 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Ook in de gemeente Boekel gingen vrijwilligers op pad met grijpstok, vuilniszak, handschoenen en hesje.

In geheel Land van Cuijk en Boekel gingen zo’n 55 verenigingen samen aan de slag. In Boekel en Venhorst hebben ongeveer 50 mensen hun handen uit de mouwen gestoken om de omgeving weer zwerfafval vrij te maken.

Het was een dag van verbinding, met je vereniging of afvalprikmaatje. Er was natuurlijk ook tijd voor een kop koffie of broodje met elkaar. Samen gingen ze aan de slag om Boekel en Venhorst weer op te schonen van zwerfafval. En het resultaat mag er zijn! Dankjewel!

Wil je het hele jaar zwerfafval opruimen en bijdragen aan een schone buurt waar je fijn woont, speelt, recreëert en werkt? Meld je dan aan voor het zwerfafval netwerk SchonBezig! via de website: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval

Wethouder Ben Brands samen met vrijwilligers van Stichting D’n Eik en Koor Alegria bij NEC de Perekker. Klaar om te starten met het opruimen van zwerfaval.


Kom ook helpen op het stembureau

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de Europees Parlementsverkiezingen. Op vrijdag 7 juni 2024 worden de stemmen centraal geteld.

We zijn op zoek naar stembureauleden en tellers voor de verkiezingsdag, donderdag 6 juni 2024. Daarnaast zijn er nog mensen nodig op de dag na de verkiezing, vrijdag 7 juni 2024, bij de centrale stemopneming bij Nia Domo. Stembureauleden maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun stem kunnen uitbrengen. Hulp is daarom onmisbaar op deze dagen. Het is verplicht een e-learning te volgen. Als u helpt staat daar een vergoeding tegenover.

Aanmelden kunt u via: https://mijnstembureau-boekel.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen via verkiezingen@boekel.nl of 0492 326800.


BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van 26 maart 2024 is o.a. aan de orde geweest.

Start Omgevingsvisie Boekel
Het college start met een plan van aanpak voor een Omgevingsvisie voor de gemeente Boekel, waarbij tevens input wordt opgehaald voor de actualisatie van de Strategische visie.

Regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024-2028 Noordoost Brabant
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het Regionaal Beleidsprogramma Jeugdhulp 2024-2028 Noordoost Brabant en het programma ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad.

Bijdrage onderzoek bereikbaarheid kleine kernen
De regio Noordoost Brabant doet onderzoek naar de bereikbaarheid van kleine kernen. Met een bijdrage aan dit onderzoek wordt de gemeente Boekel meegenomen als onderzoeksgebied.

Vaststellen bestemmingsplan De Biezen, Venhorst (fase 1)
Het college van B&W heeft besloten om het bestemmingsplan ‘De Biezen, Venhorst (fase 1)’ voor vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit plan voorziet in de realisatie van maximaal 45 woningen.

Bijstelling wegbeheerplan 2024-2028
De gemeente Boekel inspecteert frequent de toestand van de wegen. Op basis van die inspectie wordt onderhoud uitgevoerd. Omdat er voorafgaand enkele beleidsmatige keuzes gemaakt moesten is in 2023 geen asfalt onderhoud uitgevoerd. In 2024 maken we een inhaalslag.

Aangaan abonnement VIAstat applicatie
Tegenwoordig heeft iedereen tijdens het rijden, fietsen of wandelen wel een mobiele telefoon op zak. Al die telefoons verzamelen ontzettend veel data. Zo ook data over de deelname aan het verkeer. Dit wordt Car Floating Data genoemd. Al deze data wordt verzameld en omgezet in informatie over doorstroming, snelheden of verkeersintensiteiten. Gemeente Boekel gaat via een abonnement bij VIAstat gebruik maken van deze gegevens.

Soortenmanagementplan voor de gemeente Boekel ten behoeve van de Wet Natuurbescherming in het kader van de Lokale Isolatie Aanpak
Boekel werkt hard aan het isoleren en verduurzamen van woningen. Tijdens het isoleren en verduurzamen van woningen moet rekening gehouden worden met de Wet Natuurbescherming. Hiervoor stelt de gemeente een soortenmanagement plan (SMP) op.


BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van 2 april 2024 is o.a. aan de orde geweest.

Samenwerking met IBN 2024
IBN Facilitair en de gemeente Boekel continueren de samenwerking per 1 april 2024 middels een nieuwe samenwerkingsvorm en contract. We gaan in het nieuwe contract samen meer sturen op klimaatopgaves en ambities.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Classic Races M.A.C. Mova op 5 mei 2024 Op De Vlonder te Boekel

In verband hiermee wordt in Boekel op 5 mei 2024 van 9:00 uur tot 17:00 uur een gedeelte van De Vlonder, een gedeelte van Neerbroek en een gedeelte van de Tuinstraat afgesloten voor verkeer. 

Boekel, 10 april 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de viering van Koningsdag.

In verband hiermee worden in Boekel op 27 april 2024 van 10:00 uur tot 11:00 uur en in Venhorst van 11:00 uur tot 12:00 uur de volgende straten afgesloten voor verkeer in verband met een versierde fiets- en wandeltocht.

Boekel:
St. Agathaplein, Gemeentehuis voorlangs richting Kerkstraat rechtsaf, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Wit- Gele Kruispad, Bernhardstraat, Kerkstraat, achter gemeentehuis langs St Jansplein/links St. Agathaplein.

Venhorst:
Meidoornstraat, Telefoonstraat, Ringbaan, St. Josephplein

Boekel, 10 april 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Niet vaststellen van het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2024 het besluit heeft genomen om het bestemmingsplan Omgevingsplan Veegplan 10B niet vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 2 ruimte-voor-ruimte woningen met bijgebouwen aan Molenwijk ong. te Boekel. Met het raadsbesluit wordt deze ontwikkeling niet mogelijk gemaakt.

Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van dit bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 18 april 2024 ter inzage.

Tegen het besluit tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan kunt u tot en met woensdag 29 mei 2024 beroep instellen en/of verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevr. M. Timmers via telefoonnummer 0492-326800.


Wet geluidhinder

Besluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouder van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voor de zeven van de nieuw geprojecteerde woningen aan de Burgt in het bestemmingsplan “Herontwikkeling perceel Burgt 8”, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van deze woningen, een hogere grenswaarde vaststelt dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder.

Bovenstaand besluit met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 18 april 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. U kunt op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen deze periode bezwaar aantekenen. Uw bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 17 april 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Herontwikkeling perceel Burgt 8’

Besluit
De gemeenteraad van Boekel heeft in de raadsvergadering van 4 april 2024 het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling perceel Burgt 8’ gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan, met  bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan ‘Herontwikkeling perceel Burgt 8’ is raadpleegbaar via de website https://omgevingswet.overheid.nl/home (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgt8-VA01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 30 woningen, waarvan 10 starterswoningen, op het perceel Burgt 8. De ontwikkeling sluit aan op De Burgt fase 1b.

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening
Dit bestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

 • overige zone – in verordening ruimte te verwijderen landelijk gebied;
 • overige zone – in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan:

Toelichting

 • Subparagraaf 4.8.2 is aangepast aan het tekstvoorstel van het waterschap.
 • Subparagraaf 6.2.2 is aangepast aan de tekstvoorstellen van het waterschap, met dien verstande dat de vooroverlegreacties zijn verplaatst naar een losse ‘Nota van vooroverleg’ in de bijlage bij de toelichting.
 • Er is een ‘Onderbouwing toepassing lagenbenadering’ opgesteld en als bijlage bij de toelichting gevoegd.
 • Er is een landschapsanalyse uitgevoerd en de landschappelijke inpassing is nader geconcretiseerd. Dit document is als losse bijlage bij de toelichting gevoegd;
 • De ‘Nota van zienswijzen’ is als bijlage bij de toelichting gevoegd;
 • Bijlage 1 ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ is aangepast. In de bijlage is nader geconcretiseerd op welke manier het bedrag aan kwaliteitsverbetering wordt geïnvesteerd. Deze nadere concretisering sluit aan op de landschapsanalyse.

Regels

 • Er is binnen de bestemming ‘Groen’ in sublid 3.3.2 een voorwaardelijke verplichting toegevoegd voor die onderdelen van de landschappelijke inpassing die vallen binnen de 1%-regeling voor de kwaliteitsverbetering van het landschap van de provincie. In de regeling is verwezen naar een nieuw opgenomen bijlage bij de regels: Bijlage 2 ‘Kwaliteitsverbetering landschap’.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 18 april 2024, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage. Het plan met bijbehorende stukken is raadpleegbaar via de website https://omgevingswet.overheid.nl/home (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgt8-VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 17 april 2024


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Vertrokken naar onbekende bestemming

De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum besluit
J. Mercalina, 15-08-197304-03-202410-04-2024

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit  u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 10 april 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel.


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
H. Al Kaii, 05-09-197810-04-202410-04-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 10 april 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel


Rijbewijs online verlengen

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen met een categorie-uitbereiding, dan kan dat voortaan online.

In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen en dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer.

Erkende fotograaf
Als u het rijbewijs online aan wilt vragen, laat dan een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De RDW stuurt u vervolgens een mail waarna u thuis online uw rijbewijs kunt aanvragen. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl.

Uitzonderingen
Als u voor de eerste keer een rijbewijs aanvraagt of uw rijbewijs is gestolen of kwijtgeraakt, dan moet u nog wel naar het gemeentehuis komen voor de aanvraag.


Reisdocumenten piek

Heeft u een paspoort of identiteitskaart die binnenkort verloopt? Maak dan tijdig een afspraak via onze website www.boekel.nl/afspraak.

Waarom verlopen er nu zoveel extra paspoorten en identiteitskaarten?
Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Veel mensen hebben toen gewacht op het nieuwe document omdat het langer geldig is. Bovendien hoefden mensen pas na 10 jaar voor een nieuw document terug te komen in plaats van na 5 jaar.

Meenemen naar de afspraak

 • Alle identiteitsdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart) die u nog in bezit heeft.
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de paspoorteisen.

Toestemming ouder(s)/gezaghouder(s)
Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen jonger dan 18 jaar of een identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is toestemming van de ouder(s)/gezaghouder(s) nodig. Het is belangrijk dat de toestemming, van alle ouder(s)/gezaghouder(s), vóór de afspraak geregeld is.

De toestemming kan heel eenvoudig door elke ouder/gezaghouder gegeven worden via DigiD: https://www.boekel.nl/inwoners-en-ondernemers/paspoort-rijbewijs-uittreksels/toestemming-gezaghouders-reisdocument-kind.

Rijbewijs online verlengen
In de gemeente Boekel is het mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen en dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. U kiest zelf een moment dat u uitkomt voor het invullen van de aanvraag. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer (5 werkdagen).

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij het uitbreiden van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 09-04-2024

Verloren:
Portemonnee, kleur: rose met zebraprint, inhoud: pasjes en muntjes
fietssleutel en een huissleutel aan een ringetje
kentekenplaat, kleur: groen
klein wiel van een rollator
rechthoekige, portemonee, kleur: brond/bruin, met rits, inhoud: pasjes, contant geld (+/- € 35)

Gevonden:
damesfiets, merk: Lay Bike De Luxe Elektrisch, kleur: grijs

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website www.boekel.nl .

Bij vermissing van  paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, kunt u aangifte doen op onze website www.boekel.nl met uw Digid.