We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 2

maandag 11 januari 2021 door

Gemeentenieuws week 2

Gemeentelijke publicaties

Week 2 – 2021

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 15 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

Oplossingsrichting Ecodorp
Het college heeft besloten om met Ecodorp een overeenkomst af te sluiten. De overeenkomst legt de voorwaarden vast voor realisatie van een innovatie op het gebied van duurzaamheid op het terrein van Ecodorp.

Regionale ontwikkelagenda ‘Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’
Het college adviseert de gemeenteraad om de regionale ontwikkelagenda ‘Opvang ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’ vast te stellen.

Vaststelling subsidie 2019 Project-STORM Noordoost en Land van Cuijk en Subsidieaanvragen 2020 en 2021
Het college heeft de verleende subsidie aan GGZ Oost Brabant voor het STORMproject voor het jaar 2019 vastgesteld. Ook heeft het college besloten subsidies te verlenen aan GGZ Oost Brabant voor het STORM-project voor de jaren 2020 en 2021.

Principeverzoek Leurke 5, aanvulling en extra verzoek
Het college besluit principemedewerking te verlenen aan de omzetting van Agrarisch bedrijf – veehouderij naar woonbestemming op de locatie Leurke 5 en besluit principemedewerking te verlenen aan een Ruimte voor Ruimte titel aan Gemertseweg.

Rechtmatigheid inzake continuïteit financiering Wmo en Jeugdzorg in verband met Corona
Het college volgt de landelijke afspraken tussen het Rijk en de VNG en stemt in met de continuïteitsbijdrage (in verband met Corona) voor Wmo- en Jeugdzorgaanbieders in de periode maart tot en met juni 2020.

Plan van Aanpak Omgevingsplan kommen gemeente Boekel
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot een nieuw omgevingsplan voor de kommen van Boekel. Dit omgevingsplan gaat gelden voor de kom Boekel, Venhorst en nieuw hieraan wordt Huize Padua toegevoegd.

Gemeenten hebben tot 31 december 2029 om het definitieve omgevingsplan vast te stellen. De planning van de gemeente Boekel voorziet in een onherroepelijk omgevingsplan eind 2025.

Beslissing op bezwaarschrift op besluit d.d. 17 augustus 2020 Lage Raam 6 (Z/043558)
Voor de Lage Raam 6 is een tijdelijke vergunning (maximaal 1 jaar) voor het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als kantoor. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Het bezwaar tegen het besluit is ongegrond verklaard. Aan de gronden die aangevoerd zijn in het bezwaar is deels op andere wijze gehoor gegeven.

Nota Bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS
Aan het college van de gemeente Boekel wordt voorgesteld om de Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS vasttestellen. Conclusie is dat de PFAS problematiek in Boekel meevalt en dat grondtransport weer eenvoudiger wordt. Het betreft hier een voorgenomen besluit waarvan een openbare kennisgeving wordt gedaan.

Subsidieaanvraag stichting kledingbank Gemert-Bakel e.o.
Het college heeft besloten Stichting Kledingbank Gemert-Bakel e.o. vanaf 2020 een instandhoudingssubsidie welzijn en informele zorg toe te kennen.

Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 21 juli 2020
Het college heeft kennis genomen van het verslag van de vergadering van de monumentencommissie van 21 juli 2020.

Informatie Luchtkwaliteit en Covid-19
Het college informeert de raad en de ASD over de meest actuele inzichten met betrekking tot de relatie luchtkwaliteit, de verspreiding en het ziekteverloop van Covid-19. Er zijn suggesties dat luchtkwaliteit een rol speelt bij de verspreiding en het ziekteverloop van Covid-19. Echter is een direct oorzakelijk verband nog niet aangetoond. Toekomstig onderzoek zal hier de komende periode meer antwoord op geven.

Informatie Luchtkwaliteit en Covid-19
Het college informeert de raad en de ASD over de meest actuele inzichten met betrekking tot de relatie luchtkwaliteit, de verspreiding en het ziekteverloop van Covid-19. Er zijn suggesties dat luchtkwaliteit een rol speelt bij de verspreiding en het ziekteverloop van Covid-19. Echter is een direct oorzakelijk verband nog niet aangetoond. Toekomstig onderzoek zal hier de komende periode meer antwoord op geven.

Stand van zaken preventieve aanpak regisseur armoedebestrijding
In april 2020 is er een regisseur armoedebestrijding gestart om een aanpak te ontwikkelen voor preventie van armoede/schulden. Het college is op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De gemeenteraad wordt hierover met een memo geïnformeerd.

Opdracht vervolg verkeerskundige advisering Oost-West
De gemeente onderzoekt de toekomstige verkeersstromen op de oost-west route. De advieswerkzaamheden daarvoor worden uitgevoerd door Bureau Kragten (met ondersteuning van Goudappel Coffeng) vanwege de specifieke verkeerskundige kennis.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur


Rectificatie afvalkalender 2021

Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn: 

  • maandag van 13.00 – 17.00 uur
  • woensdag van 13.00 – 17.00 uur
  • vrijdag van 9.00 – 16.30 uur
  • zaterdag van 9.00 – 15.00 uur

Excuses voor het ongemak.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 06-01-2021

Verloren:

  • Sleutelbos met  Kia sleutel, 2 huissleutels  1 met  blauw plastic randje en  klein sleuteltje
  • Hoorapparaat, van het merk Verso in de kleur beige.

Gevonden:

  • Geel kentekenplaat 55-TP-FD. 

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie  in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Burgemeester sluit woning in Boekel

Sluiting woning voor drie maanden
Begin november is in een woning op De Donk in Boekel een hennepkwekerij gevonden. Burgemeester Bos heeft de woning conform het Opiumbeleid voor drie maanden gesloten. Op maandag 6 januari 2021 heeft deze sluiting plaatsgevonden.

Het Opiumbeleid houdt in dat er regels zijn hoe lang een woning of bedrijfsruimte op slot gaat als er soft- of harddrugs gevonden wordt. Als dit voor de tweede keer op dezelfde plek gebeurt, is de sluitingsduur langer. Alle burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden te sluiten als er drugs gevonden worden. Het Opiumbeleid in Boekel is afgestemd met de burgemeesters van de gemeenten Uden, Landerd, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill & St. Hubert en Boxmeer. In al deze gemeenten handelen de burgemeesters dus hetzelfde.

Verhuurt u een woning?
Ook als u als eigenaar een woning of bedrijfspand verhuurt en zelf niet te maken hebt met de hennepkwekerij wordt uw pand gesloten. Houd daarom uw pand altijd goed in het vizier. Er zijn inmiddels meerdere verhuurders in Boekel die hiermee te maken hebben gekregen.

Wij raden u dan ook aan om alert te zijn op de aanwezigheid van drugs. Ook voorbereidingshandelingen zijn sinds kort reden tot sluiting. Bij een ingerichte hennepkwekerij waar geen hennep zelf wordt aangetroffen is er dus ook reden tot sluiting.

Signalen van drugs?
Heeft u een signaal van een hennepkwekerij of iets anders wat niet door de beugel kan? Dan kunt u dit melden bij de politie of de gemeente Boekel. Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u terecht bij meld misdaad anoniem.


Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: de uitbreiding van een machineruimte
Locatie: Statenweg 135, Venhorst

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleg biotoop
Locatie: Hoekstraat 9, Venhorst
Datum ontvangst: 4 januari 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van 3 appartementen
Locatie: Wilhelminastraat 2 en 2b, Boekel
Verzenddatum: 7 januari 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bijbehorend bouwwerk
Locatie: Wilhelminastraat 2 en 2b, Boekel
Verzenddatum: 7 januari 2021

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Burgtstraat 45, Boekel
Verzenddatum: 23 december 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 13 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Bekendmaking besluit intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning in te trekken aan A.J.van de  Vossenberg voor de inrichting op het adres Hoekstraat 9 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie Boekel sectie D, nummer 3152. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/044186.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 13 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis,

Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 13 januari 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel


Stappen in de ontwikkeling van de Zuidwand

Al geruime tijd werken we aan de ontwikkeling van de Zuidwand. We hebben het dan over de zuidgevel vanaf de rotonde tot aan de Supercoop. Zeg maar vanaf de voormalige DA drogist tot en met de Zeeman.  Doel is om nabij de rotonde een tweede supermarkt aan het plein te vestigen. Tussen die nieuwe supermarkt en de bestaande Supercoop moeten dan dagwinkels gevestigd worden. Dat zijn winkels voor de dagelijkse boodschappen. We denken dan aan een bakker, slager, groenteboer, Hema en een drogisterij. Idee daarachter is dat je met één keer parkeren al je dagelijkse boodschappen kunt doen. Daarmee versterken we het winkelaanbod en zorgen we ervoor dat we over 20 jaar ook nog een goed voorzieningenniveau hebben.

Voor de gemeente Boekel een stevig project. De kosten daarvan zijn hoog. Om die kosten en het risico te delen hebben we de samenwerking met een ontwikkelaar gezocht, van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen. Inmiddels heeft de gemeente zo’n 70% van de eigendommen aangekocht.

Eind 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de nieuwe invulling vastgesteld. Daartegen is door de zittende supermarkten (Aldi en Supercoop) bezwaar gemaakt. Zij vrezen dat de nieuwe supermarkt voor omzetverlies gaat zorgen. Dat bezwaar ligt nu bij de hoogste rechter, de Raad van State. Mede door Coronabeperkingen is de behandeling uitgesteld. Inmiddels weten we dat in maart 2020 de zitting zal plaatsvinden. Naar verwachting volgt dan binnen enkele maanden uitspraak en kunnen we starten met de uitvoering.

Dit zijn taaie processen. Daarbij lijkt het soms dat er door de vertraging niets gebeurt. Dat is echter niet het geval. Zoals gezegd is inmiddels zo’n 70% van de eigendommen aangekocht en zijn meerdere winkels verplaatst om plek te maken voor de nieuwbouw. Daardoor lijkt er sprake van leegloop. Maar de winkels zullen weg moeten alvorens we kunnen slopen. Met van Wanrooij wordt nagedacht over de nieuwe winkels die er gaan komen. Meerdere supermarktconcerns hebben aangegeven graag naar Boekel te komen. De keuze daarin wordt binnenkort definitief bekend gemaakt. Vervolgens komt de toewijzing van de andere (dag)winkels aan bod. De gemeente heeft daar nadrukkelijk zeggenschap in. Zoals aangegeven gaan wij voor winkels in het dagelijkse segment. Versterken van het winkelaanbod een goed voorzieningenniveau op de lange termijn staan daarbij voorop.