We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 2

maandag 10 januari 2022 door

Gemeentenieuws week 2

Gemeentelijke publicaties

Week 2 – 2022

Afvalkalender 2022

De afvalkalender 2022 kunt u digitaal raadplegen. De gemeente Boekel merkt dat er soms toch nog behoefte is aan een papieren versie.

  • U kunt een afvalkalender aanvragen door te bellen naar de afvalinzameling met telefoonnummer 0485 854000. Houd uw postcode en huisnummer bij de hand.
  • U kunt de afvalkalender komen ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.
  • U kunt een e-mail sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van uw postcode en huisnummer. Dan krijgt u de afvalkalender per e-mail (als pdf-bestand) naar u toegestuurd.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van het woonhuis
Locatie: Statenweg 35, Venhorst
Verzenddatum: 3 januari 2022

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het verbouwen van het woonhuis
Locatie: Statenweg 35, Venhorst
Verzenddatum: 3 januari 2022

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkeveldakker 11, Boekel
Verzenddatum: 6 januari 2022

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleg van een hemelwaterbassin
Locatie: Neerbroek 23a, Boekel
Datum: 29 december 2021

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Overige vergunningen

Verleende incidentele standplaatsvergunning voor 2022 aan:

  • Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid voor het innemen van een incidentele standplaats t.b.v. het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in de periode van eind februari 2022 tot begin maart 2022 nabij het adres De Vlonder 62 in Boekel (verzenddatum 28 december 2021)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 12 januari 2022
Burgemeester en wethouders van Boekel.