We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 2

maandag 6 januari 2020 door

Gemeentenieuws week 2

Gemeentelijke publicaties

Week 2 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 10 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

Prestatieafspraken 2020 PeelrandWonen

Burgemeester en wethouders hebben besloten prestatieafspraken met PeelrandWonen te maken voor 2020.


Publicatie vaststelling ‘Woonvisie 2020-2030’

De gemeenteraad van Boekel heeft in de raadsvergadering van 12 december 2019 de Woonvisie 2020-2030 vastgesteld. In deze woonvisie geeft de Gemeente Boekel aan hoe de komende jaren invulling wordt gegeven aan de toekomstige woningmarktopgaven. Verder wordt er focus gelegd bij enkele specifieke opgaven.

U kunt de Woonvisie raadplegen op de website van de gemeente: www.boekel.nl.

Boekel, 8 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Hoe de integrale aanpak het hele werkveld van ondermijnende criminaliteit raakt

Ondermijnende criminaliteit, een containerbegrip. Waar hebben we het nu precies over? Het is moeilijk om dit in één zin samen te vatten. Een belangrijk aspect van ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld en de innesteling van criminele fenomenen in onze eigen nabije omgeving.

De faciliteerders
In de ondermijnende criminaliteit kennen we verschillende rollen. Eén hiervan zijn de faciliteerders. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die zich naar buiten toe profileren als tuincentrum of speciaalzaken voor de agrarische sector, die tevens hardware en grondstoffen faciliteren aan de beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt. Op 27 november 2019 troffen politie, gemeente en Belastingdienst zo’n faciliteerder aan in Venhorst, gemeente Boekel. Een zogeheten growshop is een belangrijke schakel in de hennepketen en kan mede verantwoordelijk zijn voor het bestaan van tal van kwekerijen in binnen -en buitenland. De aanpak van ondermijning is dan ook gericht op dit soort belangrijke faciliteerders.

De productie
Naast faciliteerders zijn er producenten actief. Door de grote media-aandacht wordt het steeds duidelijker dat de productieproces van drugs geen ver van je bed show is, maar dat het plaatsvindt in onze nabije omgeving. Afgelopen weken zijn er in Oost-Brabant wederom meerdere hennepkwekerijen opgerold door politie en gemeenten in bijvoorbeeld Nuenen, SchijndelHelmond en Best. Het oprollen van kwekerijen en labs verstoort het productieproces. Er zijn criminelen die de productie steeds moeilijker zien worden. Een signaal dat de aanpak effect heeft.

Het verdienmodel
Menig (hardwerkende) burger kent de voorbeelden van buurtbewoners die niet werken, maar die wel een dure auto op de oprit hebben staan en een luxe leven leiden. Opvallende situaties waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Geld dat in de onderwereld verdiend is, maar waarmee wordt gepronkt in de bovenwereld. Criminaliteit mag echter niet lonen. De overheid zet zich in om dit soort signalen aan te pakken met als doel om vermogen dat voorkomt uit criminele activiteiten af te pakken. Met name de belastingdienst en het Openbaar Ministerie vervullen hier een rol in. De afgelopen weken zijn hier weer voorbeelden van geweest in bijvoorbeeld Helmond en Nuenen. Mensen met een luxe levensstijl zonder inkomen worden aangepakt. De oren en ogen van de burger kunnen heel belangrijk zijn bij signaleren van dit soort oneerlijke situaties.

Locaties
Op sommige locaties is criminaliteit diepgeworteld. Criminelen ontmoeten elkaar hier, ze hebben in de omgeving geïnvesteerd in vastgoed, ze hebben een vinger in de pap in de horeca en ze laten op deze plekken graag zien dat het ze voor de wind gaat (denk aan patsers met dure auto’s). Voor dit soort locaties is een brede, structurele aanpak nodig die verder gaat dan het enkel oppakken van criminelen.

Melden helpt!
Naast de overheid hebben ook inwoners en ondernemers een belangrijke rol in het tegengaan van ondermijning. Samen met hun oplettende blik kunnen we ondermijning nóg beter aanpakken. In Oost Brabant is het aantal meldingen de afgelopen maanden enorm toegenomen. Al deze meldingen worden opgepakt en afgehandeld. Dit resulteert met grote regelmaat tot resultaten. Bij vermoedens van ondermijnende activiteiten in de buurt is het advies om direct te bellen met de met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Ondermijnende criminaliteit, een containerbegrip. Waar hebben we het nu precies over? Het is moeilijk om dit in één zin samen te vatten. Een belangrijk aspect van ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld en de innesteling van criminele fenomenen in onze eigen nabije omgeving.


Geldfit

Je inkomsten en uitgaven in balans houden is best een uitdaging. Geldfit helpt jou om je geldzaken fit te houden! Of om ze fit te krijgen. Op www.geldfit.nl kun je een test doen. Heb je de vragen beantwoord? Dan krijg je een passend advies. Ook krijg je tips over welke organisaties je bij je geldzaken kunnen helpen.

Wanneer zijn jouw geldzaken fit? Jouw geldzaken zijn fit als jij iedere maand je vaste lasten kunt betalen én als je daarna genoeg geld overhoudt om van te leven.

Hulp of advies nodig bij financiële problemen?
Inloopspreekuur voor Werk en Inkomen. Iedere werkdag tussen 9.00 uur tot 11.00 uur. Let op afwijkende openingstijden in verband met feestdagen. Locatie: Gemeentehuis in Veghel. Of mail uw vraag: schuldhulp@meierijstad.nl.

Of bel Meierijstad: 14 0413. Voor inwoners van Boekel vraag naar Meierijstad in plaats van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Gilde Sint Agatha voor het organiseren van een Kofferbakverkoop bij de Waterval 3a op 26 april 2020 en 20 september 2020 (verzenddatum 16 december 2019)
  • Carnavalsvereniging De Peeltuuters voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Venhorst op 24 februari 2020 (verzenddatum 16 december 2019).

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 8 januari 2020

De burgemeester van Boekel.


Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel 2020 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • zij in de vergadering van 17 december 2019, onder intrekking van de Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel (versie 12-07-2017), de Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeente Boekel 2020 heeft vastgesteld.

Deze beleidsregel is van 8 januari 2020 tot en met 12 februari 2020 op verzoek in te zien bij de balie van de gemeente Boekel.

De beleidsregel treedt in werking met ingang van 13 februari 2020 en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Boekel, 8 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Wet geluidhinder – Besluit hogere grenswaarden –

Burgemeester en wethouder van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voor één van de de geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan “Erpseweg 20, Boekel”, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van deze woning, een hogere grenswaarde vaststelt dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder.

Bovenstaand besluit met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 9 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis. U kunt op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen deze periode bezwaar aantekenen. Uw bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 8 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Straatnaam Den Haak aan een weg in De Run

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnaam Den Haak voor een gedeelte van de weg, die eerder de naam Den Dries heeft gekregen. Deze straatnaam is gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

De reden voor de keuze is de volgende. Wat betreft ligging komt deze oude veldnaam het beste uit. De Runse Loop maakte daar vroeger een haakse bocht.  De twee percelen land volgden die bocht. Het ene perceel werd grote Haak genoemd en het andere kleine Haak. Beide percelen hoorden bij de Berghoeve.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA     ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel,  8 januari 2020.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Pluimveebedrijf Gewandhuis B.V. voor het veranderen van een veehouderij op het perceel plaatselijk bekend Gewandhuis 11 te Boekel.

Boekel, 8 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het deels slopen en herbouwen van een woning
Locatie: Langstraat 7, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een bedrijfsgebouw
Locatie: Bovenstehuis 4, Boekel
Verzenddatum: 12 december 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het splitsen van een bestaande woning
Locatie: Zandhoek 7 en 7c, Boekel
Verzenddatum: 20 december 2019

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis
Locatie: De Koekoeksbloem 22, Venhorst
Verzenddatum: 13 december 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 58, Boekel
Verzenddatum: 19 december 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 58a, Boekel
Verzenddatum: 19 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 8 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van negen Eikenbomen
Locatie: Lekerseweg, Venhorst
Datum ontvangst: 16 december 2019

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: Het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte
Locatie: Rosoliemolen, Boekel
Verzenddatum: 18 december 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’  

Besluit
De gemeenteraad van Boekel heeft in de raadsvergadering van 12 december 2019 het bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-VA01).

Omschrijving bestemmingsplan
In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand.

De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Aangezien er met de ontwikkelaar een overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan:

  • Er is een memo aan het bestemmingsplan toegevoegd, waarin de parkeerstudie van Arcadis wordt toegelicht. Daarbij hoort ook een geactualiseerde parkeerstudietekening die laat zien dat de kwantitatieve parkeerbehoefte oplosbaar is;
  • In aanvulling op het DPO onderzoek is er een oplegnotitie opgesteld, waarin het eerdere onderzoek wordt geactualiseerd naar de huidige context en achtergrond;
  • Het aanvullende flora- en faunaonderzoek en bodemonderzoek is toegevoegd, waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn om dit bestemmingsplan vast te stellen;
  • De toekomstige supermarkt is ingeperkt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: in dit vast te stellen plan is een maximaal aantal m2 wvo opgenomen in de regels en is in de verbeelding een aanduiding opgenomen waarbinnen maximaal 1 supermarkt zich kan vestigen.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 9 januari 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet
Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep geldt daarnaast het volgende.

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, in afwijking van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, het beroep niet-ontvankelijk is, indien het beroepschrift niet de gronden van het beroep bevat. Voorts kunnen er na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Boekel, 8 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel