We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 20

dinsdag 14 mei 2024 door

Gemeentenieuws week 20

Gemeenteberichten week 20 – 2024


Inwoner enquête groene leefomgeving en cultuur

De gemeente Boekel gaat dit jaar aan de slag met het opstellen van een groenbeleids- en beheerplan en een visie voor recreatie & toerisme en kunst & cultuur. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom onze plannen en willen inwoners graag betrekken bij de totstandkoming van deze plannen.

Van 15 tot met 31 mei staat daarom op de website een gecombineerde digitale vragenlijst waarmee u als inwoner kunt aangeven wat u belangrijk vindt voor deze onderwerpen in de gemeente. Wilt u uw mening geven? Scan deze QR code om bij de vragenlijst te komen, of ga naar onze projectwebsite en klik dan door op de vragenlijst: https://www.boekel.nl/projecten/groen-beleids-en-beheerplan/

Voor het groenbeleids- en beheerplan lanceren we een projectwebsite waarop u meer informatie kunt vinden. Meer weten? De link naar de projectwebsite: https://www.boekel.nl/projecten/groen-beleids-en-beheerplan/.


Wie verdient er in 2025 een “lintje”?

Een koninklijke onderscheiding (“lintje”) is een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Kent u iemand in onze gemeente die een “lintje” verdient? U kunt deze persoon voordragen.

Hoe vraagt u een lintje aan?
Dat doet u door het indienen van een aanvraag bij de burgemeester. Voor meer informatie en het indienen van de aanvraag mag u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492- 326800. Het is ook mogelijk om online een aanvraag in te dienen. Dat kan via de website www.lintjes.nl

Wilt u een aanvraag doen voor de lintjesregen in 2025? Zorgt u er dan voor dat de volledige aanvraag bij de gemeente binnen is voor 1 juli 2024.


Herinnering: Openbare infoavond oost-westverbinding

Op 16 mei om 19:30 in Nia Domo

Met de komst van de randweg en de nodige bouwplannen in onze gemeente zien we de verkeersstromen in -aantallen de komende jaren wijzigen. Afgelopen najaar heeft de raad besloten om dit jaar de noodzaak en haalbaarheid van een betere oost-westverbinding in Boekel verder te onderzoeken. Daarvoor is afgelopen maanden verkennend onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersstromen in de toekomst. Hierbij worden alle plannen vanuit de gemeente, zoals woningbouwplannen of afwaarderen centrumroute, maar ook trends zoals een toenemend autogebruik, meegenomen.

Uit dit verkennend onderzoek komt een beeld van de verwachte verkeersstromen in de gemeente Boekel voor de komende jaren. Hierbij is ook meegenomen wat mogelijke oplossingen betekenen voor deze verkeersstromen. Dit beeld delen we graag met de bewoners en belanghebbenden. Deze infoavond vindt plaats op donderdagavond 16 mei van 19:30 tot 21:00 in Nia Domo.

Hopelijk zien we u dan.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 02-05-2024

Gevonden:

 • afstandsbediening van deur, merk: Marantec digital 302
 • sleutel met sleutelhanger tekst: wei-achter

Verloren:

 • OV-chipkaart
 • portemonnee, kleur: zwart, materiaal: stof, inhoud: bankpas, rijbewijs, ID-kaart, foto’s en winkelpasjes
 • 2 sleutels aan een ring met voordeur- en poortsleutel
 • huissleutels aan een ring met rood label
 • kentekenplaat, kleur: groen, kentekennummer: 2-HF-655

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis worden afgegeven en gemeld. Dit kan ook telefonisch of via de website www.boekel.nl.

Bij vermissing van  paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, kunt u  aangifte doen op onze website www.boekel.nl met uw Digid.


Oproep foto’s: uw mooiste Boekel-foto!

Denkt u er nog aan om foto’s in te sturen voor de fotowedstrijd? Bij inzending geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s want deze worden gebruikt voor gemeentelijke promotionele doeleinden, zoals o.a. de gemeentegids.

Prijzen
Uit alle ingezonden foto’s worden 3 foto’s gekozen die een mooie plek in de gemeentegids van 2025 krijgen. Eerste, tweede en derde prijs zijn respectievelijk een waardebon van € 75, € 50 en € 25. Winnaars krijgen schriftelijk bericht. In oktober worden zij ook bekendgemaakt op de gemeentelijke kanalen.

Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot 1 augustus a.s. uw foto(‘s) mailen naar: info@boekel.nl o.v.v. ‘fotowedstrijd 2024’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?

 • alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen;
 • medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname;
 • de foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of max. 2,5 MB;
 • per deelnemer max. 3 foto’s

Als u personen fotografeert, kunt u het beste vooraf toestemming vragen voor publicatie van de foto’s. Personen liefst niet herkenbaar in beeld.

Vragen? Mail naar: wilma.hermans-vanderlinden@boekel.nl.


BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

In de vergadering van 23 april 2024 is o.a. aan de orde geweest.

Collegevoorstel Voortzetting project Poëzieboek
In 2023 heeft de Stichting Avond voor de Poëzie voor het eerst het project ‘Poëzieboek’ uitgevoerd in groep 6 en 7 op de basisscholen in de gemeente Boekel. De resultaten hiervan zijn positief waardoor zij nu een aanvraag voor structurele subsidie hebben gedaan. Het college heeft besloten bij te willen dragen aan dit project. Het voorstel wordt aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Collegevoorstel Verordening Starterslening
Het college heeft een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd met het verzoek tot wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Boekel.

Collegevoorstel Jaarstukken 2023, jaarplan 2024 en begroting 2025 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
Het Zorg- en veiligheidshuis Noordoost-Brabant heeft de jaarstukken 2023 en het jaarplan 2024 aan het college aangeboden, evenals de begroting voor 2025. Daarmee legt het zorg- en veiligheidshuis haar verantwoording af .

Collegevoorstel Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODBN
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2023 en de ontwerpbegroting 2025 aan. De ODBN biedt de gemeenteraad tot 28 juni 2024 de gelegenheid een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het college adviseert de raad in te stemmen met de begroting en geen zienswijze in te dienen.

Collegevoorstel Jaarstukken 2024 Belastingsamenwerking Oost-Brabant BSOB
De jaarstukken 2023 van de BSOB, 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 worden aan de raad ter instemming voorgesteld.

Collegevoorstel aanschaffen extra Flowerbaskets voor het zuidelijke deel Kerkstraat
Vanaf het voorjaar zullen er ook flower baskets opgehangen worden op het zuidelijke deel van de Kerkstraat.

Collegevoorstel Invoering landelijk tarief jeugdbescherming
Het college heeft kennisgenomen van de invoering van het landelijk tarief voor jeugdbescherming en heeft hierover de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd.

Collegevoorstel budgetverhoging project Boschberg
NVT

Collegevoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) BSOB
Het college legt het verzoek tot instemmen met de wijziging van de GR BSOB voor aan de gemeenteraad


Rijbewijs online verlengen

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of wilt u een nieuw rijbewijs aanvragen met een categorie-uitbereiding. Dan kan dat voortaan online.

In plaats van twee bezoeken is dan één bezoek aan het gemeentehuis voldoende. Alleen maar om het rijbewijs op te halen en dat kan zonder afspraak tijdens onze openingstijden. De gemeente Boekel kan u zo nog beter van dienst zijn. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs persoonlijk ophalen bij de gemeente. Een aanvraag bij de balie duurt langer.

Erkende fotograaf
Als u het rijbewijs online aan wilt vragen, laat dan een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De RDW stuurt u vervolgens een mail waarna u thuis online uw rijbewijs kunt aanvragen. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines is te vinden op de locatiewijzer op www.rdw.nl.

Uitzonderingen
Als u voor de eerste keer een rijbewijs aanvraagt of uw rijbewijs is gestolen of kwijtgeraakt, dan moet u nog wel naar het gemeentehuis komen voor de aanvraag.


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen
heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als Tekstvak:
ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
S.A. Łomżyński04-03-202404-03-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 4 maart 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel.


GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
I. Robu, 04-07-199802-05-202402-05-2024

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 2 mei 2024
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Reisdocumenten piek

Heeft u een paspoort of identiteitskaart die binnenkort verloopt? Maak dan tijdig een afspraak via onze website www.boekel.nl/afspraak.


Informatiebijeenkomst CPO projecten Schutboom Boekel

Ben jij op zoek naar een nieuwbouwwoning in Boekel en wil jij samen met je toekomstige buren bouwen aan een nieuwe buurt? Samen met iedereenkanbouwen.nl kun jij je eigen huis ontwikkelen in de nieuwbouwwijk Schutboom. In het plan zijn momenteel 2 locaties gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hiervan is één locatie bestemd voor starterswoningen. Op de andere locatie kan ingeschreven worden door initiatiefnemers van bijzondere woonvormen.

In samenwerking met de gemeente Boekel organiseert iedereenkanbouwen.nl op donderdag 30 mei een informatiebijeenkomst om je meer te vertellen over CPO en de mogelijkheden specifiek op deze locaties. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Bij CPO ontwikkelt een groep mensen samen hun woningen. De toekomstige bewoners verenigen zich en treden samen op als opdrachtgever voor onder andere de aannemer en architect.

Een eigen huis bouwen is een unieke kans om je woonplek helemaal te maken zoals je zelf wilt. Een kwalitatief goed huis dat voldoet aan je wensen en dat eerlijk geprijsd is. Maar je hebt geen ervaring met zelf bouwen. Bij iedereenkanbouwen.nl vinden we dat, onder de juiste begeleiding, iedereen kan bouwen. Hulp bij de keuzes, inspiratie van medebouwers, de mogelijkheid om de afwerking zelf uit te voeren en financieel voordeel te behalen dankzij het collectief.

De Schutboom
De locaties zijn gelegen in de nieuwbouwwijk De Schutboom, aan de gelijknamige straat schutboom, even ten westen van het centrum van Boekel. Vanwege de ligging nabij de randweg kan de wijk goed ontsloten worden. De Schutboom is één van de uitbreidingslocaties waar wonen voor diverse doelgroepen een plek krijgt. Er zal ruimte zijn voor verschillende doelgroepen om een diverse wijk te creëren.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
In De Schutboom kun je wonen zoals jij wilt, in een woning die je naar jouw wensen hebt ontwikkeld. Wil je meer weten? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 30 mei 2024 om 19:30. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 27 mei aanstaande. Stuur hiervoor een mail naar info@iedereenkanbouwen.nl onder vermelding van het aantal deelnemers óf bel naar 0492-386706. Vervolgens ontvang je een uitnodiging met de locatie van de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst word je nader geïnformeerd over de mogelijkheden, het proces en indicatieve prijzen.

Toewijzing
Toewijzing van de kavels geschiedt middels loting en alleen aan natuurlijke personen die de woning zelf gaan bewonen. Er geldt een voorrangsprincipe, waarbij is besloten om kandidaten met binding met de gemeente Boekel voorrang te geven op kandidaten die dat niet hebben. Alleen personen die zich uiterlijk 27 mei 2024 aanmelden voor de informatiebijeenkomst kunnen in aanmerking komen voor deelname. Personen die zich later aanmelden komen op de reservelijst. Heb je wel interesse maar ben je verhinderd op 30 mei, geef dit dan door bij je aanmelding.


GGD Gezondheidsmonitor jongvolwassenen 2024

Jongeren uit de gemeente Boekel gezocht!

Ken jij jongeren in jouw familie, vrienden of omgeving? Vraag ze dan de vragenlijst in te vullen op www.jongerenmonitor.nl. Ben je zelf tussen de 16 en 25 jaar oud? Doe dan mee en maak kans op een cadeaubon naar keuze. We verloten 10 x €400 en 600 x €25. Jouw reactie is belangrijk voor dit onderzoek!