We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 20

maandag 13 mei 2019 door

Gemeentenieuws week 20

Gemeentelijke publicaties

Week 20 – 2019

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

Wat mag er wel en niet bij het plastic?

Kent u iemand die een lintje verdient?

Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Bekendmaking ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 23 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

In de vergadering van 30 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

Nieuwbouwwoningen Peelhorst zonder gasaansluiting
Het college B&W besluit om zich aan te sluiten bij het landelijke gasverbod dat sinds 1 juli 2018 geldt, waarbij alle nieuwbouwwoningen gasloos gebouwd moeten worden.


Wat mag er wel en niet bij het plastic?

Een veelgestelde vraag: “Wat mag er wel en niet in de zak bij het plastic verpakkingsafval, het blik (metalen verpakkingen) en de drankkartons, ofwel PMD?” Vaak staat het icoontje van de “Plastic Hero” op de verpakking om aan te geven dat het bij het PMD hoort. Een ezelsbruggetje: het gaat om verpakkingen van levensmiddelen.

We zamelen plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons (PMD) apart in, omdat we deze materialen goed kunnen recyclen of opnieuw gebruiken. Zo sparen we grondstoffen en energie en zorgen we voor minder broeikasgassen. Dat is beter voor het milieu. Van plastic verpakkingen wordt ongeveer 80% hergebruikt, van blik 90%. Drankpakken worden voor 85% gerecycled.

Vervuiling
Wanneer het PMD vervuild raakt, kan het niet of minder goed gerecycled worden. Vervuiling komt door verpakkingen die niet leeg zijn. Maar ook door bijvoorbeeld speelgoed of een tuinstoel of een stuk landbouwfolie. Dit zijn geen verpakkingen en op dat soort afval zijn de sorteermachines ook niet berekend.

Handige website
Neem eens een kijkje op doemeemetpmd.nl. Een hele mooie website waar alle informatie over plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons te vinden is.


Kent u iemand die een lintje verdient?

Tijdens de bijeenkomst van de Lintjesregen van 26 april jl. zijn in de gemeente Boekel 4 personen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in.

Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Wie en hoe? Wie komt in aanmerking?
Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in!
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde “lintjesregen” wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 8 juli 2019 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester te sturen.

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492- 326808.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Korfbalvereniging J.E.S. voor het organiseren van het 60-jarig jubileumweekend van 24 tot en met 26 mei 2019 (verzenddatum 9 mei 2019)
  • Korfbalvereniging J.E.S. voor het organiseren van het jeugdkamp van 28 tot en met 30 juni 2019 (verzenddatum 8 mei 2019)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 14 mei 2019

De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

  • Voor het organiseren van een garageverkoop door diverse bewoners van de Churchillstraat op 15 juni 2019 van 10:00 tot 16:00 uur op hun eigen perceel.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 14 mei 2019

De burgemeester van Boekel.


Bekendmaking ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

  • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning in te trekken van Van Berlo-Kuipers V.O.F voor de inrichting op het adres De Aa 9 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 472.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 15 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak  in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Van der Lee Metaal B.V. voor het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Molenwijk 2 te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 15 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk, het brandveilig gebruiken en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten
Locatie: Mutshoek 2c, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 15 mei 2019 tot 26 juni 2019.

Boekel, 14 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 49
Verzenddatum: 3 mei 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfshal
Locatie: Rosoliemolen ong.
Datum ontvangst: 2 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van een woning
Locatie: Arendstraat 36
Datum ontvangst: 2 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een dakkapel en het isoleren van een dak
Locatie: Bezuidenhout 11
Datum ontvangst: 7 mei 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.