We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 22

maandag 31 mei 2021 door

Gemeentenieuws week 22

Gemeentelijke publicaties

Week 22 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur
(dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 28  juli 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 18 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

Beslissing op bezwaarschrift op besluit d.d. 14 december 2020 inzake waterberging Neerbroek
Tegen de verkleining van de waterberging aan de Neerbroek is een handhavingsverzoek ingediend. Dit verzoek is afgewezen. Tegen deze afwijzing is bezwaar ingediend. Het bezwaar is gegrond verklaard.

Veranderopgave Inburgering
Het college legt een voorstel aan de raad voor ter uitvoering van de taken op het gebied van huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie van vergunninghouders: de Veranderopgave Wet Inburgering 2022. Dit, vanuit de uitgangspunten ‘Iedereen doet mee’ en ‘Eerder en betere aandacht’ om langdurige behoefte aan ondersteuning en zorg te voorkomen.

Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda, ter vaststelling
Boekel heeft een duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda opgesteld om lokaal invulling te geven aan de duurzaamheidsafspraken uit het klimaatakkoord. De gemeenteraad van Boekel wordt gevraagd om het duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda vast te stellen en tevens hier de benodigde financiële middelen voor vrij te geven.

Beleid overkapping boerderij automaat
Het college heeft besloten onder voorwaarde medewerking te willen verlenen aan een boerderijautomaat bij een agrarisch bedrijf.

Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD Hart voor Brabant
De GGD Hart voor Brabant voert voor 24 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2020 en begroting 2022 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting 2022 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2020.

Principeverzoek realisatie 18 seniorenwoningen nabij Bernhardstraat
Het college B&W heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de bouw van 18 seniorenwoningen in het bosperceel tussen de Bernhardstraat en de Kloosterlaan. Uitgangspunt bij plan De Burgt is handhaving van groen. De gemeente treedt graag in gesprek met Stichting Vrienden Zorgcentrum Sint Petrus over onderhoud van de bomen en de mogelijkheden voor behoud van het bos.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021
De huidige verordening leerlingenvervoer dateert uit 2014 en dient geactualiseerd te worden. Het college biedt de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

GR Afvalinzameling; Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022
De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2020 en de programmabegroting 2022 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8’
Het college van B&W heeft besloten veegplan 8 in procedure te brengen. Het bestemmingsplan zal binnenkort gepubliceerd worden.

Onttrekking openbaarheid van wegen als gevolg van realisatie van de Randweg
Met de komst van de Randweg dienen verschillende wegvakken onttrokken te worden aan de openbaarheid, hierdoor worden diverse gemeentelijke wegen doodlopend.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR), jaarstukken 2020, begroting 2022
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)
Het college stelt de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) vast, mits de gemeenteraad hier toestemming voor verleent. De GR wijzigt vanwege de herindeling van gemeente Haaren. De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de wet gemeenschappelijke regelingen de begroting en jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Aan de raad van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2022. De jaarstukken worden ter kennisname voorgelegd.

Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van GR Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2020 en  de ontwerpbegroting 2022 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen.

Positief advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t zendtijdtoewijzing Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring BLOK
Het Commissariaat voor de Media kan vijfjaarlijks een zendtijdmachtiging aan de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring toe wijzen. Huidige zendtijdmachtiging loopt op 17 juli 2021 af. Om een nieuwe zendtijdmachtiging toe te wijzen is wordt een positief advies van uw Gemeenteraad gevraagd.

Begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken op het gebied van de Sociale Werkvoorzieningschap uit. Het college en de gemeenteraad hebben het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap ontvangen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het jaarverslag en de begroting en geen zienswijze in te dienen.

Zienswijze op Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant van Provincie Noord-Brabant
Het college B&W heeft besloten om een zienswijze namens de Gemeente Boekel in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant.

Herinneringsbankjes in de gemeente Boekel
De gemeente Boekel onderzoekt de mogelijkheid om de mogelijkheid voor nabestaanden te creëren een herinneringsbankje te kopen en deze op een voor hen waardevolle plaats in de gemeente Boekel te plaatsen. Het College heeft opdracht gegeven om hiervoor spelregels op te stellen zodat dit later dit jaar mogelijk wordt.

Concept jaarplan en begroting 2022 RNOB
Het college van B&W heeft ingestemd met het jaarplan en de begroting van deRNOB (Regio Noordoost Brabant) en leggen deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Tevens stellen zij de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen.

Aanbieden RES 1.0 aan de raad
Regionaal wordt samengewerkt om invulling te geven aan het klimaatakkoord. De gemeenten leggen dit vast in de regionale energie strategie (RES). Het college stelt de raad voor om versie 1.0 vast te stellen.

Beleidsnotitie: Visie en aanbevelingen over reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost Brabant
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de Beleidsnotitie Visie en aanbevelingen over reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost Brabant.

Jaarverslag 2020 Participatiewet, minimavoorzieningen en schuldhulpverlening
Het college heeft ingestemd met het jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening en de daarbij horende raadsmemo. Het jaarverslag 2020 en de memo wordt ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd.

Collegevoorstel Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Veiligheidsregio Brabant-noord legt de programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020 aan de gemeenteraad voor zodat deze hier een zienswijze op kan geven.

Kapvergunning 2 Noorse Esdoorns Sint Josephplein 18
Het college van de gemeente heeft het herplantplan voor de kap van 2 bomen aanSint Josephplein 18 goedgekeurd. Zij zal een positief besluit op de aanvraagkapvergunning nemen.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 26-05-2021

Verloren:

  • Mobiele telefoon, merk: Huawei, kleur: wit, met een beschadigd scherm zonder hoesje

Gevonden:

  • Klep met slot van een voertuig, merk: Honda en een gereedschapssetje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Uitgifte bouwgrond
In plan ‘voskuilen, fase 2’ te Venhorst

In Venhorst wordt een vervolg gegeven aan de uitgifte van de gemeentelijke kavels van het plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen, fase 2 november 2021 bouwrijp is.

Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren, waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige bomenrij.

Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor verkoop.

Verkaveling
Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: 

Categorie: Vrijstaand
Nummer: K06
Oppervlakte: ±  433 m²

Categorie: Vrijstaand
Nummer: K07
Oppervlakte: ±  340 m²

Categorie: Vrijstaand
Nummer: K08
Oppervlakte: ±  341 m²

Categorie: Vrijstaand
Nummer: K09
Oppervlakte: ±  351 m²

Grondprijs in 2021
Vrijstaande woning: € 270,00 per m² exclusief btw

Informatie:
Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen.
Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk.

Aanmelding
Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich uiterlijk 22 juni 2021 om 12:00 uur schriftelijk melden bij Notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert, Postbus 38, 5420 AA Gemert of e-mailen naar inschrijvingen@gvgn.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel plan Voskuilen, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en kavelnummers vermelden. Let op, indien u inschrijft per post dient de inschrijving op 22 juni 2021 om 12:00 uur aanwezig te zijn bij het Notariskantoor, zoals hiervoor genoemd.

Loten
Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting wordt verzorgd door notariskantoor Gerrits & Van Gulick op donderdag 24 juni 2021. Het is niet mogelijk aanwezig te zijn bij de loting. De uitslag van de loting wordt bekend gemaakt op maandag 28 juni 2021.


Senioren Boekel-Venhorst

Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs.  Wij kunnen u informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden.  U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van het weekblad Boekel-Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs. Wij staan u graag te woord.
 Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst.


Week zonder Afval 31 mei t/m 6 juni

Jaarlijks gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al leveren we daarvan een groot deel gescheiden in zodat het gerecycled wordt, het is nog veel beter om de berg afval te verkleinen. Met een paar simpele tips heb je met gemak een legere vuilniszak!

In de landelijke Week Zonder Afval, van 31 mei t/m 6 juni, proberen we samen deze tips uit om zo minder weg te gooien. Doet u ook mee? Kijk voor meer tips en inspiratie op weekzonderafval.nl. Daar kunt u zich aanmelden om elke dag een tip te ontvangen. Ook vindt u er tijdens de campagneweek verschillende interessante podcasts.

Als voorproefje delen we vast een aantal handvatten van Milieu Centraal met u. Om zo lang mogelijk van uw spullen te genieten, grondstoffen niet uit te putten en om afval te voorkomen.

Zo goed als nieuw:
✔ Kijk eerst of u het kan lenen
✔ Maak van tweedehands uw eerste keus
✔ Consuminder: ga voor kwaliteit, vermijd miskopen en wegwerpartikelen

Spullen kunnen langer mee:
✔ Probeer wat stuk is te repareren
✔ Maak een ander blij: verkoop, ruil of deel

Van afval kunt u wat maken:
✔ Upcycle: maak van 2ehands iets nieuws
✔ Gooi afval in de juiste bak voor hergebruik


Toekennen van de straatnamen Peelrandbreuk en Kerkeveldakker in nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnamen Peelrandbreuk en Kerkeveldakker voor het nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel. Deze straatnamen zijn gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.
De keuze voor Peelrandbreuk werd ingegeven door de nabije ligging van deze straat bij de Peelrandbreuk, de scheidingsbreuk tussen ‘Peelhorst’ en ‘Centrale Slenk’. Kerkeveldakker is een middeleeuwse naam voor een akker die eertijds in het bezit was van de kerk in Boekel en op ongeveer deze plek lag. 

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA     ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 26 mei 2021.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum: M.A. Gutierrez Alcantara, 12-0-1666
Uitschrijving per datum: 27-05-2021
Datum voornemen: 27-05-2021

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene.
Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 27-05-2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: de re-styling en ophoging van een woonhuis
Locatie: Meidoornstraat 23, Venhorst
Verzenddatum: 21 mei 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: de re-styling en ophoging van een woonhuis
Locatie: Meidoornstraat 23, Venhorst
Verzenddatum: 21 mei 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een blokhut met gestapelde boomstammen
Locatie: Burgt 3, Boekel
Verzenddatum: 21 mei 2021

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: aanbouwen kantoor, kantine, wasgelegenheid en klein opslag
Locatie: Wanroijseweg 9, Venhorst
Verzenddatum: 21 mei 2021

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Klein Rondeel 5, Boekel
Verzenddatum: 19 mei 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 6, Boekel
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 6, Boekel
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 8, Boekel
Datum ontvangst: 25 mei 2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 8, Boekel
Datum ontvangst: 25 mei 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt