We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 23

maandag 1 juni 2020 door

Gemeentenieuws week 23

Gemeentelijke publicaties

Week 23 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 19 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

Uitvoeringsplan 2020-2023 Jeugdhulp Noordoost Brabant

Het College heeft kennisgenomen van het Uitvoeringsplan 2020-2023 Jeugdhulp Noordoost Brabant.

Collegevoorstel jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant voert voor 25 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2019 en begroting 2021 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting 2021 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2019.

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 RAV

De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de wet Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2021. De jaarstukken worden ter kennisname voorgelegd.

Begroting 2021 en jaarverslag 2019 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant

Het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken op het gebied van de Sociale Werkvoorziening uit. Het college en de gemeenteraad hebben het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 van het Werkvoorzieningsschap ontvangen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het jaarverslag en de begroting en geen zienswijze in te dienen.

Collegevoorstel aanbieden jaarverslag 2019, jaarplan 2019 en begroting 2021 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

Het Zorg- en Veiligheidshuis is expert in complexe casussen. De gemeente Boekel kan het zorg- en veiligheidshuis hiervoor inschakelen.

Collegevoorstel Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over:

  1. de Programmabegroting 2021 en
  2. de Resultaatbestemming 2019. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 22 juni 2020 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2020.

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Corona maatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is het voorlopig alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen.

U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-326800.


Oud papier Boekel, Venhorst en Huize Padua

De brenglocatie voor oud papier aan de Waterval in Boekel is in verband met het Covid 19 (Corona virus) voorlopig gesloten. Deze locatie leent zich niet voor het ordelijk brengen van oud papier in relatie tot het Corona virus en oudere vrijwilligers.
Inwoners van Boekel en Huize Padua wordt gevraagd begrip te hebben voor deze situatie en maatregel en het oud papier eenmaal in de maand aan te bieden. Liever niet het oud papier plaatsen bij winkels.
Het oud papier in Huize Padua wordt voortaan iedere 2e dinsdag van de maand opgehaald aan de straatzijden.

Oud papier Venhorst

Oud papier wordt voorlopig in verband met het Covid 19 (Corona virus) niet op gehaald in Venhorst.
Inwoners van Venhorst kunnen elke zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur het oud papier brengen naar de inzamellocatie aan de Zanddelweg.

Neem alstublieft hierbij wel de voorschriften van het RIVM in acht. Dus blijf thuis als u verkouden bent en houd 1,5 meter afstand van elkaar.


BSOB verstuurt tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet heeft strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er belastingplichtigen die minder of geen inkomen hebben of hebben gehad. Het voltallige bestuur (alle deelnemende gemeenten en Waterschap Aa en Maas) van BSOB wil deze belastingplichtigen graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Tot 1 september geen aanmaningen en dwangbevelen

Tot 1 september verstuurt BSOB geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf de maand juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen.

Wat kunt u doen bij betalingsproblemen?

Heeft u door de coronacrisis geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Vragen

Heeft u andere vragen? Kijk op www.bs-ob.nl op de vraag- en antwoordpagina over het coronavirus of bel naar 088-5510000.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening05‐ON01).

Omschrijving bestemmingsplan

Het ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden zes ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een ruimte-voor-ruimte regeling, een recreatieve uitbreiding en vier omzettingen (twee van agrarisch bedrijf naar bedrijf, een van agrarisch veehouderij naar agrarisch bedrijf en bij de laatste wisselen twee locaties van wonen naar agrarisch en vice versa).

  1. De Morgens ong. – naast De Morgens 8 – perceelnummer(s) sectie N, nummers 1031 en 33;
  2. Hoekstraat 3-3a – perceelnummer(s) sectie D, nummer 2646 en 2647;
  3. Rietven 4 – perceelnummer(s) sectie L, nummer 244;
  4. Zandhoek 21a – perceelnummer(s) sectie N, nummers 1079 en 1080 (gedeeltelijk);
  5. Zijp 5 – perceelnummer(s) sectie M, nummer 149 (gedeeltelijk);
  6. Zijp ong. – tussen Zijp 1a en Zijp 1b – perceelnummer(s) sectie M, nummer 1562

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het

kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden

Zienswijzen

Binnen zes weken vanaf 4 juni 2020, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 3 juni 2020.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum Uitschrijving per datumDatum voornemen
D.K. Ziemba, 29-07-199622-05-202022-05-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 22-05-2020

Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel delen mede, dat zij, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is een vergunning te verlenen aan Van de Ven Melkveebedrijf C.V. voor een inrichting op het adres Noordstraat 21 in Venhorst. Voor deze inrichting is eveneens een melding ingediend.

Inzage

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 3 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel Het gemeentehuis is geopend elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur.

Zienswijzen

Eenieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en/of mondeling zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De zienswijze(n) moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met de afd. Ruimtelijke Ordening gemeente Boekel telefoonnummer 0492-326800. Via dit telefoonnummer kunt u een afspraak maken.

Boekel, juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een schuur
Locatie: Zijp 4, Boekel
Verzenddatum: 28 mei 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaande woning
Locatie: Klein Rondeel 18, boekel
Verzenddatum: 28 mei 2020

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaande woning
Locatie: Klein Rondeel 18a, boekel
Verzenddatum: 28 mei 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een overkapping
Locatie: De Vlonder 112, Boekel
Datum ontvangst: 20 mei 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfshal
Locatie: Statenweg 109, Venhorst
Datum ontvangst: 26 mei 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.