We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 24

maandag 14 juni 2021 door

Gemeentenieuws week 24

Gemeentelijke publicaties

Week 24 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met  woensdag 28 juli 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 1 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Boekel2021
Na vaststelling van een geactualiseerde Verordening BRP heeft het college het Reglement gegevensverstrekking BRP geactualiseerd.

Voskuilenweg 5, woonbestemming +
Het college van B&W heeft onder voorwaarde ingestemd met de herbestemming van agrarisch bedrijf naar de functie wonen op de locatie Voskuilenweg

Gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen Q
De gemeente Boekel scheldt de huur van sport- en maatschappelijke verenigingen met een directe huurrelatie voor 75% kwijt in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 en vraagt hiervoor compensatie aan bij het Rijk.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 09-06-2021

Verloren:

 • Wieldop van Volkswagen Polo, kleur: grijs
 • Portemonnee, kleur: bruin
 • Zonnebril, merk: RayBan, kleur: donkerbruin

Gevonden:

 • Herenfiets, kleur: groen, merk: Camelion

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming

De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum: M.M. Lonescu, 04-06-1994
Uitschrijving per datum: 09-06-2021
Datum besluit: 09-06-2021

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Van der Heijden Nistelrode B.V. aan de Loosbroekseweg 21 te Nistelrode een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving: Het mobiel breken van in totaal 3.000 ton steenachtige materialen
Werklocatie: Leurke 5
Postcode en plaats: 5427 EE Boekel
Kadastrale gegevens: Gemeente Boekel, sectie N, nummers 524 en 525
Datum ingekomen: 18 mei 2021
Verwachte startdatum: 8 juni 2021
Periode werkzaamheden: Maximaal 3 aaneengesloten werkdagen
Bronsterkte mobiele breker: 116,5 dB(A)

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.


Fotowedstrijd gemeentegids 2022: uw mooiste Boekel-foto!

Ook dit jaar organiseert de gemeente Boekel t.b.v. de gemeentegids van 2022 een fotowedstrijd. Heeft u een leuk kiekje van een mooi plekje in de gemeente Boekel, of van bijvoorbeeld een leuke activiteit? Laat uw creativiteit de vrije loop!

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De prijswinnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.

Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot 16 augustus a.s. uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2022’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd, houdt u dan rekening met de volgende criteria:

 • Alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd;
 • Medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname;
 • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.

Gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.

Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in oktober 2021 bekendgemaakt in het Boekels Weekblad, op de gemeentelijke website en onze facebookpagina.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op via email: wilma.hermans-vanderlinden@boekel.nl.

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2022? Pak dan nu uw camera en maak de winnende foto!


Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig bij personeelsvraagstukken? 

Neem dan contact op met het Werkgeversservicepunt PIM Werkt aan de Markt 3 in Veghel.

PIM Werkt is een netwerkorganisatie om u als ondernemer in Meierijstad, Boekel en Bernheze te adviseren en ondersteunen bij vragen over:

 • Arbeidsmobiliteit door over/ onder capaciteit 
 • Van werk naar werk (VWNW), tijdelijk of vast
 • Vacaturebehandeling
 • Advies over sociaal ondernemen
 • Informatie over wet- en regelgeving
 • Subsidiemogelijkheden

Het team van Pim Werkt staat voor u klaar:
Adres: Markt 3, Veghel
Website: www.pimwerkt.nu
Telefoon: 0413- 393000

Bent u werkzoekend en heeft u hulp nodig bij het vinden van een nieuwe baan? 
Neem dan contact op met het Werknemersservicepunt PIM Werkt aan de Markt 3 in Veghel.

PIM Werkt is een netwerkorganisatie die werkzoekenden uit de gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze adviseert en ondersteunt bij vragen over:

 • Bemiddeling naar passend werk, tijdelijk of vast
 • Loopbaanadvies
 • Omscholen
 • Herintreden

Het team van Pim Werkt staat voor u klaar:
Adres: Markt 3, Veghel
Website: www.pimwerkt.nu
Telefoon: 0413- 393000


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Runstraat 7a, Boekel
Verzenddatum: 10 juni 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Runstraat 7a, Boekel
Verzenddatum: 10 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Dennenmark 5, Boekel
Verzenddatum: 10 juni 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen nieuwe stal (bestaande stal wordt vervangen)
Locatie: Waterdelweg 2a, Boekel
Type: integraal

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: bouwen nieuwe stal (toename oppervlakte dierenverblijven en geuremissie)
Locatie: Waterdelweg 2a, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 9 juni 2021 tot 21 juli 2021.

Boekel, 16 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk         
Onderwerp: uitbreiden woonhuis
Locatie: Buntgras 13
Datum ontvangst: 7 juni 2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbreiden woonhuis
Locatie: Buntgras 13
Datum ontvangst: 7 juni 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Bekendmaking besluit intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

 • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning in te trekken van Maatschap van Veen Varkens voor de inrichting op het adres Kluisstraat 3 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie F, nummers 1410, 1430 en 1435.

Inwerkingtreding besluit
Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Inzage
Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 16 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Beroep
Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank

 ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

De beroepstermijn loopt van 16 juni 2021 tot en met 27 juli 2021.

Voorlopige voorziening
Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 16 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Manders Graaf VOF voor het veranderen van een champignonkwekerij en akkerbouwbedrijf op het adres Hoogstraat 1 te Venhorst
 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer M. van Grinsven voor het plaatsen van een propaantank op het adres Zandhoek 1k te Boekel

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 16 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.