We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 24

maandag 10 juni 2019 door

Gemeentenieuws week 24

Gemeentelijke publicaties

Week 24 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 21 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

Centrumregeling Wmo 2020 (2020-2023)
Het College is voornemens de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2020 vast te stellen. Hiertoe zal zij eerst toestemming vragen aan de gemeenteraad voor het aangaan van deze regeling.

Evaluatie en Subsidieaanvraag bibliotheek De Lage Beemden 2020
Op basis van een tussen evaluatie wordt de gemeenteraad voorgesteld de subsidie aan Bibliotheek De Lage Beemden voort te zetten. De evaluatie is beschikbaar via de website: https://www.bibliotheeklagebeemden.nl/tussenevaluatie-2019.html

Collegevoorstel zienswijzeverzoek Concept-Programmabegroting 2020 en concept Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) stelt het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken over: 1) de Programmabegroting 2020 en 2) de Resultaatbestemming 2018. De VRBN vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijzen uiterlijk 28 juni 2019 in te dienen. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.

RAV Brabant Midden-West-Noord, wijziging GR, begroting 2020 en jaarstukken 2018
De gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) moet volgens de wet Gemeenschappelijke regelingen de begroting en de jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2020. De jaarstukken worden ter kennisname voorgelegd. Daarnaast wordt de raad gevraagd een wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) goed te keuren. De GR noemt alle gemeenten bij naam en door samenvoegingen van gemeenten dient er een wijziging aangebracht te worden in de GR.


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 28 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

Principeverzoek Telefoonstraat 8 – Zonnepanelen
Het college wil in principe medewerking verlenen aan een herbestemming van de nertsenhouderij ter hoogte van de Telefoonstraat 8. De initiatiefnemer is voornemens om de locatie in te zetten voor een CO2 en klimaat technische verantwoorde energie-opwekkende onderneming. Dit door middel van het opwekken van zonne-energie.

Erfgoedverordening Boekel 2019
Met de Erfgoedwet beschermt de overheid het cultureel erfgoed in Nederland. Vóór 2016 waren er verschillende wetten en regels voor behoud en beheer van cultureel erfgoed. Sinds juli 2016 zijn die allemaal samengegaan in één nieuwe Erfgoedwet. Door invoering van de nieuwe Erfgoedwet dient ook de “Erfgoedverordening Boekel 2010” hierop worden aangepast en afgestemd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Erfgoedverordening Boekel 2019 met bijbehorend Erfgoedregister Boekel 2019 vast te stellen.

Eindvoorstel veilige schoolroutes
In Boekel wordt gewerkt aan het bundelen van alle schoolfuncties op het Kindpark. Daardoor zullen ook de (fiets)routes anders komen te liggen. In 2018 is gestart met de nieuwbouw van het Kindpark aan de Parkweg in Boekel. Ten behoeve van deze nieuwbouw en integratie van diverse onderwijs- en opvang gerelateerde functies is eveneens in 2018 een proces doorlopen om de openbare ruimte in de directe omgeving van het Kindpark op een verkeersveilige wijze in te richten.

Opdracht wegmarkeringen 2019
In de gemeente Boekel zijn wegmarkeringen en figuraties aangebracht op wegen en fietspaden. Deze dienen jaarlijks te worden onderhouden om het verkeer te geleiden en de veiligheid op de wegen te vergroten.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’
Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in ontwikkelingen op zes verschillende locaties in het buitengebied van Boekel.

Informatie Wet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte GGZ (Wvggz) van kracht. Dit heeft een aantal gevolgen voor de gemeente. De belangrijkste zaken die geregeld moeten worden zijn een meldpunt, een verkennend onderzoek, het inregelen van de hoorplicht en het maken van werkafspraken met ketenpartners.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 05-06-2019

Verloren:
Mobiele telefoon Samsung S-8
OV jaarkaart met pasfoto van K. Nooijen
Zwarte portemonnee met  ID-kaart, bankpas en schoolpasjes.
Zwarte driekwart jas met sleutelbos en blauwe sleutelhanger

Gevonden: 
Zwarte leesbril
Drietal huissleutels, veiligheidssleutel en afstandsbediening  Renault in zwart etuitje” Janssen Kerres”
Twee kleine identieke zwarte sleuteltjes  merk ABUS
Blauwe kinderjas Authentic oiboi maat 146
Zwart fietsslot (zonder sleutels)
OV chipkaart de Wit
Paw Patrol kinderhorloge paars/ rose
Jas met huissleutel en autosleutel Nissan Blauw zwart  met groen lampje en button Opa

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Openbare kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 197, lid 3 van de Gemeentewet, maken bekend dat op 27 mei 2019 aan de gemeenteraad is aangeboden het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de gemeente Boekel.

Deze stukken liggen voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar.

Boekel, 11 juni  2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel


Fotowedstrijd gemeentegids 2020: uw mooiste Boekel-foto!

Ook dit jaar organiseert de gemeente Boekel t.b.v. de gemeentegids van 2020 een fotowedstrijd. Heeft u een leuk kiekje van een mooi plekje in de gemeente Boekel, of van bijvoorbeeld een leuke activiteit? Laat uw creativiteit de vrije loop!

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De prijswinnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.

Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot 13 augustus a.s. uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2020’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd, houdt u dan rekening met de volgende criteria:

  • alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd;
  • medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname;
  • de foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.

De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de  gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.

Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s. De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in oktober 2019 bekendgemaakt in de weekbladen en op de website. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via email: wilma.hermans-vanderlinden@boekel.nl.

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2020? Pak dan nu uw camera en maak de winnende foto!


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding blbi)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is ingekomen van de heer H. Bos voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Zandhoek 1 te Boekel.
  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is ingekomen van Van den Broek Klimaat voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie bekend als kadastrale gemeente Boekel, sectie M, perceelnummer 1686.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 11 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum voornemen
C.H. Merx, 06-01-1959, St. Agathaplein 49 05-06-2019 05-06-2019

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 11 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een B&B
Locatie: Voskuilenweg 10 en 10b, Venhorst
Datum ontvangst: 30 mei 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van 30 ecowoningen incl. diverse voorzieningen
Locatie: onbekend adres, plan de Run
Datum ontvangst: 29 mei 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het oprichten van een niet-agrarisch bedrijf
Locatie: de Aa 3, Boekel
Datum ontvangst: 31 mei 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van twee overkappingen en een erfafscheiding
Locatie: de Sparren 54, Boekel
Datum ontvangst: 3 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een nieuwe dakopbouw
Locatie: Leeuweriklaan 18, Boekel
Datum ontvangst: 4 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het oprichten van een huisvestingsgebouw en loods
Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel
Datum ontvangst: 5 juni 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd hebben:

Gedeeltelijke verlening:
Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: nabij Kerkpad 14, Venhorst
Verzenddatum: 7 juni 2019

Gedeeltelijke weigering:
Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: nabij Sint Josephplein 25, Venhorst
Verzenddatum: 7 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van een zomereik
Locatie: Volkelseweg ter hoogte van huisnummer 32
Verzenddatum: 7 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Stichting Boekel Event voor het organiseren van het Beach Soccer event op 15 en 16 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)
  • Stichting BrabantZorg voor het organiseren van een loterij op 10 november 2019 (verzenddatum 29 mei 2019)
  • Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Venhorst voor het organiseren van het zeskamp op 8 en 10 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)

Verleende ontheffing aan:

  • Stichting Boekel Event voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het Beach Soccer event (verzenddatum 6 juni 2019)
  • Katholieke Plattegronds Jongeren, afdeling Venhorst voor het schenken van zwak alcholische dranken tijdens het zeskamp op 8 en 10 juni 2019 (verzenddatum 6 juni 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 11 juni 2019
De burgemeester van Boekel


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het Beach Soccer Event op 15 en 16 juni 2019.

Dit houdt in dat het Sint Agathaplein van vrijdag 14 juni 2019 09.00 uur tot maandag 17 juni 2019 18.00 uur – of zoveel korter dan mogelijk is – gedeeltelijk wordt afgesloten. De afsluiting geldt vanaf de rotonde van het St. Agathaplein tot aan de Kennedystraat, ter hoogte van de Nia Domo.

Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Boekel, 11 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel