We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 25

maandag 15 juni 2020 door

Gemeentenieuws week 25

Gemeentelijke publicaties

Week 25 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 2 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Collegevoorstel mogelijk verband luchtkwaliteit en COVID-19
Het college informeert de raad- en burgerleden en de leden van de adviesraad sociaal domein over de ontwikkelingen rondom onderzoek naar een mogelijk verband tussen luchtkwaliteit en COVID-19.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 10-06-2020

Verloren:

  • bril, kleur: zwart, merk: Hans Anders
  • gehoorapparaat, kleur: blauw, merk: Roger Focus
  • kentekenplaat, kleur: geel, 8-VXB-03

Gevonden:

  • fietssleutel, merk: AXA, met metalen “Jumbo”plaatje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voornemens zijn voor drie bedrijfswoningen in het bestemmingsplan Zandhoek-Bergstraat, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woningen in de nieuwe situatie, een hogere grenswaarde vast te stellen dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Voor de geprojecteerde woningen wordt een hogere waarde verzocht van 53 resp. 58 dB(A).

Het ontwerp-verzoek, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 18 juni 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer A. van der Vleuten, seniormedewerker ruimtelijke ordening.

Boekel, 17 juni 2020. Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan Van Den Berg-Van Der Heijden Varkenshouderij voor de inrichting op het adres Leurke 5 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummers 524 en 525 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/039436

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 17 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis,

Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, juni 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking besluit wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 15 mei 2020 heeft A.H. van den Boom Agrarisch Bedrijf medegedeeld dat zij voornemens zijn tot het veranderen van de rundveehouderij aan Rietvenseweg 5 te Boekel. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat door A.H. van den Boom agrarisch Bedrijf géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 17 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boekel, juni 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een opslagloods
Locatie: De Vlonder ongenummerd, Boekel
Datum ontvangst: 8 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Zandhoek ongenummerd, Boekel
Datum ontvangst: 5 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning
Locatie: Zandhoek ongenummerd, Boekel
Datum ontvangst: 5 juni 2020

Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Onderwerp: wijzigen veehouderij, intrekken 52 vleesvarkens
Locatie: Noordstraat 13a, Boekel
Datum ontvangst: 8 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand/opslagloods
Locatie: De Vlonder 16-18, Boekel
Datum ontvangst: 8 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning
Locatie: Rosoliemolen 7, Boekel
Datum ontvangst: 9 juni 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een wielerwedstrijd op woensdag 1 juli 2020.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur – of zoveel korter als mogelijk is – een gedeelte van Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Boekel, 17 juni 2020.