We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 25

maandag 21 juni 2021 door

Gemeentenieuws week 25

Gemeentelijke publicaties

Week 25 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur
(dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 28 juli 2021)


Agenda raadsvergadering d.d. 24 juni om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst.

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Spreekrecht voor burgers
 5. Trekking van het stemnummer
 6. Raadsvoorstellen hamerstukken

De raadscommissies hebben geadviseerd deze voorstellen als hamerstuk door te leiden naar de raad.

6.1 Raadsvoorstel inzake onttrekking wegen aan de openbaarheid als gevolg van realisatie van de Randweg (W&W)
6.2 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020, jaarverslag 2020 en kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum (B&L)
6.3 Raadsvoorstel inzake begroting  2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (B&L)
6.4 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening en jaarstukken 2020 en begroting 2022 (B&L)
6.5 Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 (B&L)
6.6 Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2022 RNOB (Regio Noordoost-Brabant) (B&L)
6.7 Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant (B&L)
6.8 Raadsvoorstel inzake begroting 2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (B&L)
7. Bespreekstukken
7.1 Raadsvoorstel inzake zendtijdmachtiging BLOK 2021 (B&L)
7.2 Raadsvoorstel inzake RES 1.0 (W&W)
7.3 Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda (W&W)
7.4 Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (W&W)
7.5 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN) (W&W)
7.6 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord  (ODBN) m.b.t. uittreden Haaren per 1 januari 2021 en twee andere wijzigingen (W&W)
7.7 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (W&W)
7.8 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel (B&L)
7.9 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2021 gemeente Boekel (B&L)
7.10 Raadsvoorstel inzake ontwikkelvisie De Burgt fase 2 (W&W)
7.11 Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3 (W&W)
7.12 Raadsvoorstel inzake veranderopgave inburgering (B&L)
7.13 Raadsvoorstel inzake ophogen budget mantelzorgwaardering (B&L)

 • Vaststelling notulen raadsvergadering 20 mei 2021
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Sluiting

Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding
Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0492 326806. Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?
Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via anna.beelaertsvanblokland@boekel.nl of via telefoonnummer 06 21325182. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?
Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad


Gemeente Boekel verwelkomt 11.000e inwoner

De gemeente Boekel groeit. Waar we in 2012 nog de 10.000e inwoner mochten begroeten, is nu al de volgende mijlpaal bereikt. Op 3 juni is de 11.000e inwoner van de gemeente Boekel geboren. Burgemeester Caroline van den Elsen heeft kleine Djem van Oorschot en zijn ouders, Rick van Oorschot en Mayke Dijsselbloem, een bezoekje gebracht. Een wolk van een baby en ontzettend trotse ouders! Van harte gefeliciteerd samen!


Publicatie Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021

Op 1 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021 vastgesteld. Dit is op 5 juni 2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en terug te vinden op de website lokaleregelgeving.overheid.nl


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘De Burgt, fase 1b’.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente

Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.
Boekel, 23 juni 2021.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1b-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen.

Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) biedt ruimte aan 52 woningen, waarvoor onze gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2020 heeft vastgesteld. De volgende deelfase (fase 1b) is nu uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1b kunnen maximaal 200 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit deze vervolgfase (fase 1b).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening
Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

 • Overige zone – in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied;
 • Overige zone – in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied.

Zienswijzen
Vanaf 24 juni 2021 t/m 4 augustus 2021, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 23 juni 2021.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Dansschool Laura voor het oprichten van een dansschool op het adres De Vlonder 217D te Boekel

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer T. van de Vondervoort voor het oprichten van een loods t.b.v. een akkerbouw- en hoveniersbedrijf op de locatie Kraaiendonk ong. te Venhorst. Kadastrale gemeente Boekel, sectie D, nummer 3614. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van V.O.F. Nabuurs-van de Ven voor het veranderen van een paardenhouderij naar hoveniers-/loonbedrijf met paarden op de locatie Vosdeel 4 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: verbouw gebouw Kraanmeer
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 43, Boekel
Type: integraal

Activiteit: wijzigen van een monument
Onderwerp: verbouw gebouw Kraanmeer
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 43, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.
De beroepstermijn loopt van 16 juni 2021 tot 28 juli 2021.

Boekel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: bouwwerk brandveilig gebruiken
Onderwerp: brandveilig gebruiken Kindpark Boekel
Locatie: Parkweg 10, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres.

Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.
Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 23 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiden en verbouwen woonhuis
Locatie: Telefoonstraat 3, Venhorst
Verzenddatum: 14 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: draagmuur verwijderen
Locatie: Torenveld 4, Boekel
Datum ontvangst: 15 juni 2021