We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 25

maandag 20 juni 2022 door

Gemeentenieuws week 25

Gemeentelijke publicaties

week 24 – 2022

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van7 juni 2022 is o.a. aan de orde geweest:

Aangaan Convenant groen handhaving
Het college van gemeente Boekel besluit het Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 aan te gaan. Het Convenant groene handhaving heeft als belangrijkste doel het mogelijk maken dat buitengewoon opsporingsambtenaren Domein II (groene boa’s) op elkaars grondgebied en over gemeentegrenzen heen kunnen optreden.

Collegevoorstel uitvoeringsplan integrale aanpak ondermijning 2022 en Jaaroverzicht ondermijning Maas en Leijgraaf 2021
Jaarlijks (vanaf volgend jaar tweejaarlijks) wordt een uitvoeringsplan gemaakt met daarin de plannen voor de aanpak van ondermijning. Dit voorstel bevat het uitvoeringsplan integrale aanpak ondermijning Maas en Leijgraaf 2022. Het uitvoeringsplan wordt ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.


Publicatie van Beleidsregels

Op de website lokaleregelgeving.overheid.nl staan de verordeningen van de gemeente Boekel. Sinds 1 juli vorig jaar worden op deze website ook de nieuwe beleidsregels van de gemeente Boekel geplaatst. Deze zomer zullen ook alle geldende beleidsregels, die vóór 1 juli 2021 zijn vastgesteld, op lokaleregelgeving.overheid.nl worden geplaatst. Dit betekent dat er beleidsregels digitaal beschikbaar komen, die niet nieuw zijn vastgesteld, maar al langere tijd worden toegepast door de gemeente Boekel.


Informatieverzoek Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, gemakkelijk vindbaar en uitwisselbaar zijn.

Om welke informatie gaat het?
Organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten zijn al terug te vinden op onze website. Verordeningen en beleidsregels staan nu gepubliceerd op overheid.nl. Daar komt later nog het volgende bij: andere wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze informatie wordt vanaf 1 januari 2023, in fases over de komende jaren, gepubliceerd.

Hoe werkt het?
Als u gegevens zoekt die nog niet op de website of overheid.nl staan, kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon via 0492-326800.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Kommen’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Kommen’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKveegpkommen-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het ‘Veegplan Kommen’ betreft een herziening waarin acht ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt worden.

Adres: Aan de Loop ong., Boekel (ten westen van Burgtstraat 49)
Omschrijving initiatief: Realisatie 4 levensloopbestendige woningen

Adres: De Vlonder 66, Boekel
Omschrijving initiatief: Wijziging van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ en realisatie 4 appartementen

Adres: Sint Josephplein 13, Venhorst
Omschrijving initiatief: Realisatie twee-onder-eenkapwoning

Adres: Neerbroek 2, Boekel
Omschrijving initiatief: Realisatie vijf woon-werkkavels met max. milieucategorie 2

Adres: Neerbroek 8-1, Boekel
Omschrijving initiatief: Realisatie drie woon-werkkavels met max. milieucategorie 2

Adres: Runstraat 1, Boekel
Omschrijving initiatief: Realisatie 4 patiowoningen

Adres: Hoek Schutboom-Tuinstraat (ten noordoosten Tuinstraat 24), Boekel
Omschrijving initiatief: Realisatie 6 woonkavels

Adres: Zandhoek 1b, Boekel
Omschrijving initiatief: Gedeeltelijke uitbreiding loon- en grondverzetbedrijf van milieucategorie 2 naar 3.1 en de realisatie mini-milieustraat

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 24 juni 2022, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Timmers, Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij Gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 24 juni 2022.


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Veegplan Kommen’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juni 2022 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de locaties die onderdeel zijn van ontwerpbestemmingsplan: ‘Veegplan Kommen’ (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKveegpkommen-ON01).

Het college dient vóór vaststelling van het bestemmingsplan een beslissing te nemen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor alle locaties heef in iedere ruimtelijke onderbouwing een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden. Uit deze beoordelingen is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige effecten op het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapportage te worden opgesteld. Voor de inhoudelijke beoordeling per locatie wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwingen, onderdeel van ontwerpbestemmingsplan: ‘Veegplan Kommen’.’

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure
Een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.

Boekel, 24 juni 2022.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Evenementenvergunning voor het organiseren van een open dag en reünie @ Scouting Boekel/Scouting Boekel 75 jaar te Boekel (verzenddatum 15 juni 2022)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het oprichten van een bedrijfsgebouw
Locatie: Zandhoek N1402, Boekel   
Datum ontvangst: 15 juni 2022

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk   
Onderwerp: het oprichten van een halfvrijstaande woning
Locatie: Breukzone 46
Verzenddatum: 14 juni 2022

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk   
Onderwerp: het oprichten van een vrijstaande woning
Locatie: Klein Rondeel 1
|Verzenddatum: 14 juni 2022

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.