We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 25

maandag 17 juni 2019 door

Gemeentenieuws week 25

Gemeentelijke publicaties

Week 25 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 3 juni  jl. is o.a. aan de orde geweest:

Principeverzoek uitbreiding Andusta aan de Statenweg 135 in Venhorst
Op 12 april 2019 is bij ons het verzoek binnengekomen van Bouwkundig Tekenburo Donkers Relou, namens Andusta BV, om medewerking te verlenen aan uitbreiding van het bestaande bedrijf Andusta aan de Statenweg 135 in Venhorst. Het verzoek behelst het uitbreiden van het kantoor- met personeelsvoorzieningen, de bouw van een overdekte fietsenstalling, alsmede de bouw van de machineruimte met luifel (overkapping)

Voorjaarsnota 2019
Het college heeft de voorjaarsnota 2019 vastgesteld, met uitzondering van de jaarschijven 2020 t/m 2023. Deze worden voor kennisgeving aangenomen. De voorjaarsnota wordt nu ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Principeverzoek oprichten zonnepanelen, Aa 5
Het college heeft een principemedewerking gegeven voor de (beperkte) oprichting van zonnepanelen op de locatie Aa 5, onder de volgende voorwaarden;

 1. dat er gezorgd wordt voor een goede landschappelijke inpassing;
 2. de groenwand behouden blijft.

Principeverzoek Peelkensweg 4, Recreatiewoning
Het college wil in principe medewerking verlenen aan de vestiging van de verblijfsrecreatieve nevenfunctie en aan de maximaal 205m2 aan bijgebouw op de locatie Peelkensweg 4, onder de volgende voorwaarden;

 1. alle overige bijgebouwen gesloopt worden;
 2. een tegenprestatie geleverd wordt, conform Vitaal Buitengebied Boekel.

Principeverzoek Leurke 5, wijzigen bestemming
Het college heeft besloten om:

 1. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming agrarisch bedrijf– veehouderij naar wonen van de locatie Leurke 5
 2. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming van bedrijfswoning tot burgerwoning.
 3. Principemedewerking te verlenen aan de herbestemming en splitsing van de cultuurhistorische waardevolle boerderij, onder de voorwaarde dat de monumentencommissie een positief advies geeft.
 4. Principemedewerking te verlenen aan de herbouw van de historische schuur en bakhuis, totaal 200m2 aan bijgebouwen, onder de voorwaarde dat de monumentencommissie een positief advies geeft.
 5. Geen principemedewerking te verlenen aan de realisatie van Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie Leurke 5.

Inkoopplan Wmo 2020-2021
Het College heeft ingestemd met het ‘Inkoopplan 2020 en 2021 Wmo-ondersteuning Brabant-Noordoost-oost’.


Bevolkingsonderzoek borstkanker in Boekel

Op 19 juni 2019 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Boekel.

Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het onderzoekscentrum staat tot eind juli 2019 op het parkeerterrein aan De Vlonder 64, naast de gemeentewerf/brandweerkazerne, 5427 DE  in Boekel.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.


Agenda vergaderingen raadscommissies

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 20.00 uur

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 18 juni  2019.

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Spreekrecht voor burgers.
 4. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarrekening en jaarverslag 2018 BHIC.
 5. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.
 6. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en Jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
 7. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2020 en jaarverantwoording met resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
 8. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en deelname in een coöperatie GGD Hart voor Brabant.
 9. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.
 10. Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering BUIG 2018.
 11. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 gemeente Boekel.
 12. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2019 gemeente Boekel.
 13. Raadsvoorstel inzake beleidskader Wmo 2020-2023.
 14. Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost.
 15. Raadsvoorstel inzake tussenevaluatie en subsidieaanvraag bibliotheek De Lage Beemden.
 16. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s.
 17. Vaststelling advieslijst vergadering 14 mei 2019.
 18. Rondvraag.

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie  Wonen en werken op woensdag 19 juni 2019.

 1. Opening.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Spreekrecht voor burgers.
 4. Raadsvoorstel inzake veilige schoolroutes.
 5. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s.
 6. Vaststelling advieslijst 15 mei 2019.
 7. Rondvraag.

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met Boekel Proost van 20 tot en met 23 juni 2019.

Dit houdt in dat het Sint Agathaplein van vrijdag 21 juni 2019 18.00 uur tot zondag 23 juni 2019 00.00 uur – of zoveel korter dan mogelijk is – gedeeltelijk wordt afgesloten. De afsluiting geldt vanaf de rotonde van het Sint Agathaplein tot aan de Kennedystraat, ter hoogte van de Nia Domo. De parkeerplaatsen bij Supercoop zijn te bereiken.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

Boekel, 13 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

 Geaccepteerde melding van:

 • Veilig Verkeer Nederland voor het demonstreren van de dode hoek (bij vrachtwagens) in het verkeer op 17-06-2019 van 09:30 tot 15:30 uur aan de Mr. Van Hooffstraat (achter de Bowlingbaan) te Boekel.
 • Wielertourclub Boekel voor het organiseren van een Fiets 3 Daagse in de omgeving van Boekel op 2, 3 en 4 juli 2019 van 09:30 tot 17:00 uur met start en finish bij Nia Domo, Sint-Agathaplein 6 te Boekel.
 • Brabantzorg locatie Sint-Petrus voor het organiseren van een kermis op woensdag 10 juli 2019 op het terrein van Brabantzorg, locatie Sint-Petrus op het adres Burgtstraat 34.
 • Liberation Task Force France voor het organiseren van de herdenkingsrit 75 jaar Market Garden op woensdag 18 September 2019 tussen 12:00 uur en 14:00 uur, Hierbij zal een 9-tal WO II voertuigen komende vanuit Erp een stop maken op het Sint-Agathaplein in Boekel. Verder zullen vanaf omstreeks 14:00 uur vanuit Gemert-Bakel, 4 groepen van telkens 25 voertuigen door Boekel rijden zonder te stoppen.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 18 juni 2019
De burgemeester van Boekel

Verleende vergunning aan:

 • Stichting Horeca Boekel voor het organiseren van Boekel Proost van 20 tot en met 23 juni 2019 (verzenddatum 13 juni 2019)

Verleende ontheffing aan:

 • Stichting Horeca Boekel voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens Boekel Proost (verzenddatum 13 juni 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 18 juni 2019
De burgemeester van Boekel


Dierenhelden beleven onvergetelijke dag

11 juni 2019 – Meer dan 1000 dierenhelden van De BeestenBende uit heel Nederland gaan op zaterdag 15 juni vanuit 18 gemeenten in VIP-bussen richting het Dolfinarium. Want in Harderwijk wacht ook dit jaar De Grote BeestenBende Dag: een dag vol avonturen, midden tussen de zeezoogdieren. De hele dag mogen De BeestenBenders het park verkennen en aan het eind is er ook nog eens een speciaal gast-optreden van het zangduo Mylène en Rosanne, bekend van het Junior Songfestival.

De Grote BeestenBende Dag is een beloning voor alle BeestenBende-leden uit het hele land die zich maand in, maand uit inzetten voor een schone buurt. Gewapend met een knijper en in hun opvallende, felgele outfit, pakken de kinderen in hun buurt het zwerfafval aan. Zo blijft het er dankzij de hulp van De BeestenBenders prettig en veilig wonen voor dieren én mensen.

Een onvergetelijke dag
De bus vol jonge dierenhelden en hun begeleiders vertrekt om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het van der Valk hotel aan de Bornsestraat. Eenmaal in het Dolfinarium gaan de  kinderen een heel avontuur tegemoet. Herkenbaar aan hun speciale VIP-bandjes krijgen ze eerst alle tijd om het park te verkennen dankzij een spannende speurtocht en komen ze spelenderwijs heel veel meer te weten over de zeezoogdieren en hun wereld.

Als het park dan sluit, om 17.00 uur, en alle ‘gewone’ bezoekers naar huis moeten, mogen De BeestenBenders nog even blijven. Want pas nadat de dolfijnen hen met een spetterende boodschap hebben laten gaan en Mylène en Rosanne met hun optreden het dak van het DolfijnDomijn hebben geblazen, staat ook de BeestenBende-Bus weer klaar. Natuurlijk ligt er voor elke dierenheld dan nog een kleine BeestenBende-goodiebag op de stoel, als blijvende herinnering aan zo’n onvergetelijke dag.

Bekroond initiatief
De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinder­­­en van 6 tot 12 jaar in heel Nederland. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee, binnen en buiten de gemeente.

De BeestenBende is een (wetenschappelijk onderbouwd) concept om kinderen actief invloed te geven op de leefbaarheid van hun buurt. Het initiatief is enige jaren geleden door ‘SBS Het Beste Idee van Nederland’ gekozen bij de beste zwerfafvaloplossingen van Nederland. Kijk voor meer informatie op www.mijnbeestenbende.nl.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een machineruimte
Locatie: Statenweg 135
Verzenddatum: 13 juni 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Grootveld 80
Verzenddatum: 7 juni 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: brandveilig gebruiken
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van het kindpark
Locatie: Parkweg 10, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres.

Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492- 326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 18 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw
Locatie: Zijp 2d
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.  De beroepstermijn loopt van 19 mei 2019 tot 31 juli 2019.

Boekel, 18 juni 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.