We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 26

maandag 22 juni 2020 door

Gemeentenieuws week 26

Gemeentelijke publicaties

Week 26 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 9 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Informatiebrief doorontwikkeling van het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.

Gemeente Boekel is aangesloten bij het convenant om met diverse gemeentes, waterschap en provincie te komen tot een Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. De werkgroep heeft een raadsinformatiebrief opgesteld om de college- en raadsleden te informeren over de doorontwikkeling.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


Agenda raadsvergadering dd. 25 juni 2020 om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst.

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Vaststellen van de agenda        
  (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk)
 4. Spreekrecht voor burgers
 5. Trekking van het stemnummer
 6. Raadsvoorstel inzake concept bod Regionale Energie Strategie en lokale inbedding.
 7. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’ *
 8. Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2020 *
 9. Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Centrum Boekel
 10. Raadsvoorstel inzake wijziging bestemmingsplan Zuidwand Boekel
 11. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Tuinstraat 11-15 Boekel *
 12. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord
 13. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling *
 14. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost *
 15. Raadsvoorstel inzake herplantverplichting *
 16. Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
 17. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 BSOB *
 18. Raadsvoorstel inzake herbenoemingsprocedure burgemeester *
 19. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2021, jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord *
 20. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening *
 21. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant *
 22. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost *
 23. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Brabants Historisch Informatie Centrum *
 24. Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeente Boekel *
 25. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel *
 26. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarverslag 2019 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant *
 27. Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van M.G.W. Kanters
 28. Onder voorbehoud van het besluit onder punt 27: afscheid van de heer M. Kanters
  schorsing
 29. Onder voorbehoud van het besluit onder punt 27: Beëdiging van de heer M.G.W. Kanters
 30. Vaststelling notulen raadsvergadering van 5 maart en 16 april 2020
 31. Mededelingen en ingekomen stukken
 32. Sluiting

Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding

Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 52396877.

Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?

Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 06 52396877. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  vergaderingen ˃ geplande vergaderingen


Snelheidscontroles op 60-kilometerwegen

De laatste tijd zijn in de gemeente Boekel diverse snelheidscontroles uitgevoerd op de wegen waar je 60 kilometer per uur mag rijden. Heel wat verbalen zijn uitgeschreven.

Zo vond onder andere op 9 juni tussen 8.15 uur en 14.15 uur op het Arendnest een controle plaats met de volgende resultaten:

 • Aantal passanten: 749
 • Overtredingen: 83     
 • Hoogste snelheid: 110 km/uur
 • Toegestane snelheid: 60 km/uur

Hou je aan de limiet!
Er is dus een fors aantal overtredingen geconstateerd. Snelheid is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Bij één op de drie dodelijke verkeersongelukken speelt een te hoge snelheid een doorslaggevende rol. Het  risico op -ernstig- letsel neemt fors toe bij een hogere snelheid. Hou je dus aan de limiet. Voor uw veiligheid en die van een ander!


Veteranendag 2020: vier het samen, vier het thuis

Op 27 juni is de Veteranendag. Dit jaar wordt de Veteranendag in Den Haag in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma van 45 minuten in de Ridderzaal voor een kleine groep gasten. U kun dit live bekijken op de NOS.Op deze manier geeft het Nationaal Comité Veteranendag, in samenwerking met de NOS, invulling aan deNederlandse Veteranendag met als doel dat Nederland toch het jaarlijkse ‘dankjewel’ voor onze veteranen kan meebeleven.

De vlag uit voor onze veteranen
In Boekel zal bij het gemeentehuis een speciale vlag worden gehesen waarbij stil wordt gestaan bij de Veteranendag.


Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: horeca 2 vergunning
Locatie: Burgstraat 18, Boekel
Verzenddatum: 12 juni 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Snoeiwerkzaamheden de Bosberg

In week 27 starten onderhoudswerkzaamheden op de Bosberg die afgerond zullen zijn in week 28. Jos Kanters Groenvoorzieningen zal deze werkzaamheden uitvoeren.

Enkele randen aan de zuidzijde van de Bosberg worden gesnoeid en er wordt onderhoud gepleegd bij de bomen in de buurt van de hoofdpaden. De snoeiwerkzaamheden zullen onder andere uitgevoerd worden met als doel om de veiligheid te waarborgen op de fiets- en wandelpaden. De bomen zullen gesnoeid worden om het aanwezige dode hout te verwijderen en eventuele te laag hangende takken weg te nemen.

Tijdens de werkzaamheden is het bos beperkt toegankelijk. Door Jos Kanters Groenvoorzieningen worden verkeersmaatregelen ter plaatse van de werkzaamheden aangegeven en deze zullen worden opgeheven op het moment dat de veiligheid weer gewaarborgd kan worden. De verkeersmaatregelen gelden uitsluitend tijdens werktijden. 

Bij de uitvoering van de snoeiwerkzaamheden in de aankomende maand wordt door de boomverzorgers rekening gehouden met de aanwezige (beschermde) flora en fauna. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel via 0492-326800 of met Jos Kanters Groenvoorzieningen via 0492-465201.


Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Berkhoek 1 in Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Van Schaijk Sloop- en Grondwerken aan Zoggelsestraat 15 in Heesch een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving:
het mobiel breken van totaal 800 ton steenachtige materialen

Bronsterkte mobiele breker:
113 dB(A)

Verwachte startdatum :
16 juni 2020

Werklocatie:
Berkhoek 1 in Boekel

Kadastrale gegevens:
Gemeente Boekel, sectie O, nummer 70

Postcodegebied:
5427 ES

Datum ingekomen:
26 mei 2020

De kennisgeving is geldig vanaf 16 juni 2020 tot 16 december 2020 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening06‐ON01).

Aanleiding

De gemeenteraad van Boekel heeft op 27 juni 2019 een aanhoudingsbesluit Wgv en een voorbereidingsbesluit Wro genomen voor het gebied De Elzen genomen. Deze zijn op 28 juni 2019 in werking getreden. Deze aanhoudingsbesluiten zijn genomen om uit te sluiten dat er in het gebied De Elzen ongewenste ontwikkelingen zouden plaatsvinden, waardoor het gebiedsproces voor De Elzen onder druk komt te staan. Deze partiële herziening van het Omgevingsplan voorziet in passende regeling om de ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Omschrijving bestemmingsplan

Om de beoogde doelstellingen voor het gebied De Elzen te behalen wordt in deze herziening voor de veehouderijen in De Elzen een toetswaarde van maximaal van 20 OU achtergrondbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten in De Elzen vastgelegd in een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan verbrede reikwijdte (Omgevingsplan). Daarnaast vindt een verscherping plaats van de toetswaarde van de voorgrondbelasting van 7 OU naar 5 OU. Concreet zijn de artikelleden 109.1.5 onder e, en 109.2.2 onder e toegevoegd en is artikellid 109.3.1 aangevuld.

Zienswijze

Binnen zes weken vanaf 25 juni 2020, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 24 juni 2020.


Publicatie terinzagelegging ontwerp geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening De Elzen

Via deze weg stelt het college van Burgemeester en Wethouders de ontwerp geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening voor de Elzen aan de orde. Respectievelijk besloten in de B&W vergadering op 16 juni en 23 juni 2020. De ontwerp visie en ontwerp verordening ligt met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Omschrijving

De gemeenteraad van Boekel heeft op 27 juni 2019 een aanhoudingsbesluit Wgv en een voorbereidingsbesluit Wro genomen voor het gebied De Elzen genomen. Deze zijn op 28 juni 2019 in werking getreden. Deze aanhoudingsbesluiten zijn genomen om uit te sluiten dat er in het gebied De Elzen ongewenste ontwikkelingen zouden plaatsvinden, waardoor het gebiedsproces voor De Elzen onder druk komt te staan.       
In de  ontwerp geurgebiedsvisie wordt een voorstel gedaan om een goed woon- en leefklimaat in het buurtschap De Elzen mogelijk te maken. Daarnaast dient de visie als onderbouwing voor de ontwerp geurverordening en ontwerp bestemmingsplan: veegplan 6.

Zienswijze

Binnen zes weken vanaf 25 juni 2020, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van de ontwerp geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.A.J. (Jeroen) Giesen, beleidsmedewerker Buitengebied, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 24 juni 2020.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een plateau t.b.v. inkoopstations Enexis
Locatie: Zijp 1a, Boekel
Datum ontvangst: 12 juni 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: bestaande garage/berging gebruiken als mantelzorgwoning
Locatie: Kennedystraat 13, Boekel
Datum ontvangst: 15 juni 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleg Randweg
Locatie: meerdere locaties, Boekel
Datum ontvangst: 15 juni 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte
Locatie: Volkelseweg 30, Boekel
Verzenddatum: 17 juni 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Neerbroek 1a, Boekel
Verzenddatum: 12 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis
Locatie: Irenestraat 43, Boekel
Verzenddatum: 18 juni 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.