We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 26

maandag 28 juni 2021 door

Gemeentenieuws week 26

Gemeentelijke publicaties

Week 26 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 28 juli 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 8 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Beleidsplan 2022-2025 Bibliotheek De Lage Beemden en subsidie 2022
Het college legt het beleidsplan 2022-2025 van bibliotheek De Lage Beemden en subsidieaanvraag 2022 voor aan de gemeenteraad.

Verkeersbesluiten 60 km/uur op nieuwe gemeentelijke wegen als gevolg van realisatie Randweg en een verkeersbesluit 30 km/uur-zone op Kerkstraat/Julianastraat
Als gevolg van komst van de Randweg worden een aantal nieuwe wegen in het buitengebied van Boekel gerealiseerd, deze zullen als 60 km/uur worden aangemerkt.

Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2020
Het college heeft de jaarverantwoording 2020 toezicht kinderopvang vastgesteld.

In de vergadering van 15 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Uitgangspunten gezondheidsbeleid 2021-2024
Het college stelt de leidende principes en speerpunten voor het gezondheidsbeleid 2021-2024 vast.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van maximaal 200 woningen. Daarnaast is besloten dat er vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor deze fase 1b.

Wingtapper, Martkorf en Blauwlegger, nieuwe straatnamen in plan Voskuilen in Venhorst (2)
In het plan Voskuilen worden 3 nieuwe straten benoemd: Wingtapper, Martkorf en Blauwlegger.

Naamgeving van de vier rotondes Randweg (2)
Er wordt aan de Provincie Noord-Brabant niet voorgesteld om de vier rotondes van de randweg namen te gaan geven.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 23-06-2021

Verloren:

 • Herenportemonnee, kleur: zwart
 • 3 (huis)sleutels aan een ringetje
 • Airpods pro doosje, kleur: wit

Gevonden:

 • Omafiets, merk: Durolon, kleur: wit
 • Zonnebril, merk Roofwatcher, kleur: zwart
 • Damesfiets, merk/type: Batavus Lento, kleur: blauw/groen
 • Zonnebril in koker, merk: Komono, kleur: zwart

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Een beter klimaat door afvalscheiding

Door afval te scheiden dragen we aantoonbaar bij aan minder CO2 -uitstoot. Dat levert direct winst op voor het klimaat. Dit blijkt uit nieuw onderzoek.

Minder
CO2-uitstoot
CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen die onder andere ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 warmt de aarde op en dat heeft allerlei gevolgen: ijs op de noord- en zuidpool smelt, de zeespiegel stijgt en het weer wordt veel extremer. Het is daarom belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen.

Scheiden en recyclen belangrijk
Levert het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval minder CO2-uitstoot op? En zo ja, hoeveel? Die vragen stonden centraal in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van branchevereniging Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten (NVRD). Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is lid van deze vereniging.

Het antwoord op de eerste vraag is: ja! De scheiding en recycling van huishoudelijk afval draagt in behoorlijke mate bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Vooral de scheiding en recycling van textiel, kunststoffen en aluminium verpakkingen (zoals blik) hebben een positief effect op het klimaat.

Zo stoot de recycling van een ton textiel tot maximaal 2,7 ton minder CO2 uit in vergelijking met verbranding. De CO2-winst bij materialen zoals gft-afval is minder groot maar nog steeds gunstig voor de vermindering van bijvoorbeeld vermesting en verlies van biodiversiteit.

Impact van ons gedrag
“Dit onderzoek toont aan dat de impact van ons gedrag groot is. Door minder te gebruiken én door de producten en verpakkingen die we gebruiken te scheiden, dragen we actief bij aan een beter klimaat. We zijn pas echt circulair als we zo min mogelijk materialen gebruiken en de producten die we gebruiken recyclen en opnieuw als grondstof inzetten. Daarom blijven wij samen met onze inwoners inzetten op optimale afvalscheiding,” zegt Jos van den Boogaart, voorzitter van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Over het rapport
Het rapport Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland levert gemiddelde kentallen voor de klimaatimpact voor dertien soorten materialen die vrijkomen bij huishoudens. De onderzoeksgegevens bieden inzicht in het effect van de verschuiving van de verbranding naar de recycling van afvalstromen. Het rapport is opgesteld door CE-Delft in opdracht van de NVRD in het kader van het programma VANG-huishoudelijk afval.


Achtergrond GFT-afval

GFT bestaat uit plantaardig materiaal. Met behulp van fotosynthese hebben planten CO2 uit de lucht en voedingsstoffen uit de bodem omgezet in plantencellen. De koolstof uit CO2 wordt daarmee vastgelegd in koolwaterstofketens in met name de celwanden en de zuurstof komt bij dat proces vrij in de lucht. Als we plantaardig materiaal verbranden dan gebeurt het omgekeerde: de koolstof reageert met zuurstof en komt als CO2 weer in de lucht. Als we gft zouden verbranden moet er nog extra energie toegevoegd worden om het (vochtige) materiaal aan het branden te krijgen, dus nog meer CO2

Door gft te scheiden en te composteren krijg je een grondstof waar veel van de koolstof nog steeds gebonden is. Compost kan je weer als grondstof gebruiken voor betere plantengroei, dus meer vastleggen van CO2. Dus je bereikt een positieve cyclus en dat draagt weer bij aan biodiversiteit. Hieronder wordt dit schematisch uitgebeeld.

Afbeelding: www.nudge.nl/verspilgeenschil

Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes in Nederland ingevoerd. We hopen zo te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen.

In de aanloop naar 1 juli 2021 ziet u in de winkel steeds meer kleine plastic flesjes met statiegeld. Deze flesjes kunt u herkennen aan het statiegeldlogo. We verwachten met het invoeren van statiegeldminder flesjes tegen te komen als zwerfafval in de natuur en op straat. Zo dragen we in Nederland bij met de bestrijding van de plastic soep.

Op ieder klein flesje (minder dan een liter) van frisdranken en water met het statiegeldlogo betaalt u € 0,15 statiegeld. U kunt de flesjes inleveren bij supermarkten, grote tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Bij deze punten krijgt u het statiegeld terug.
Sportclubs, verenigingen of scholen kunnen zich ook aanmelden als inzamelpunt. Bij die punten kunt u de flesjes dan ook inleveren. Het statiegeld komt dan ten goede aan een goed doel. Sportclubs kunnen het ook gebruiken als sponsorgeld.

Afbeelding: MCW/creative agency

Geen paspoorten en identiteitskaarten vanaf 29 juli, 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021

Van 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat komt omdat Nederlanders vanaf 12 jaar vanaf 2 augustus 2021 een nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken en een QR-code met burgerservicenummer (BSN) krijgen. Zorg ervoor dat u ruim van tevoren een afspraak maakt, zodat u tijdig uw document(en) in bezit heeft.

Heeft u met spoed een reisdocument nodig tussen 29 juli en 1 augustus 2021? De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk voor meer informatie over een nooddocument op www.rijksoverheid.nl.


(Gecorrigeerd besluit)
Bekendmaking besluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

 • Het verzoek d.d. 14 maart 2018 van V.O.F. Vleesvarkensbedrijf Waterdelweg, voor een vergunning in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

De inrichting is gelegen aan de Waterdelweg 2a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nummers 161, 337 en 338.

Het college heeft besloten de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 30 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden en verder door een ieder die een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingebracht. Zij kunnen binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het beroepschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • De motivering van het beroep;
 • De datum;
 • Uw ondertekening.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Op deze site kunt u ervoor kiezen om uw beroepschrift digitaal in te dienen of om het beroepschriftformulier via de site in te vullen, af te drukken en ten slotte aan de rechtbank te versturen.

Boekel, 30 juni 2021.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
Locatie: Beatrixlaan 37, Boekel
Verzenddatum: 18 juni 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
Locatie: Beatrixlaan 37, Boekel
Verzenddatum: 18 juni 2021

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van een plataan
Adres: ter hoogte van Peelkensweg 4
Verzenddatum: 11 juni 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: wijziging gevels
Locatie: Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel
Datum ontvangst: 14 juni 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: tijdelijk vestigen holistisch centrum
Locatie: Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel
Datum ontvangst: 14 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen fietsenschuur-overkapping
Locatie: Gemertseweg 1, Boekel
Datum ontvangst: 18 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen erker
Locatie: De Raadstraat 8, Boekel
Datum ontvangst: 18 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: verbouwen woonhuis
Locatie: Vinkenlaan 3, Boekel
Datum ontvangst: 20 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen overkapping/carport
Locatie: Kerkpad 17, Venhorst
Datum ontvangst: 19 juni 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Goed nieuws voor de Zuidwand

Na lang wachten is er eindelijk duidelijkheid. Op 23 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep tegen het bestemmingsplan Zuidwand. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard waardoor het bestemmingsplan definitief is.  Met name de zittende supermarkten hadden bezwaar tegen de komst van de Jumbo. De Raad van State heeft geoordeeld dat de gemeente goed heeft aangegeven waarom we juist een nieuwe publiekstrekker aan het plein willen.

De nieuwe zuidwand wordt het winkelhart van Boekel en biedt meer ruimte voor winkels. Nabij de rotonde komt een grote Jumbo supermarkt. Tussen die nieuwe supermarkt en de bestaande Supercoop komen dagwinkels voor de dagelijkse boodschappen. We denken onder andere aan een bakker, slager, groenteboer, Hema en een drogisterij. Het idee daarachter is dat je op het Sint Agathaplein al je dagelijkse boodschappen in één keer kunt doen. Daarmee versterken we de kansen voor blijvende en gezonde detailhandel in Boekel. 

Vaak hoorden wij op straat “gebeurt er eigenlijk nog iets?” Met nieuwsbrieven houden we u op de hoogte maar ook wij vonden dat we lang hebben moeten wachten op duidelijkheid. Dat is vervelend maar aan de andere kant is het ook goed dat bezwaarmakers goed gehoord worden.

Nu kunnen we de volgende fase in, de vergunningaanvraag. Projectontwikkelaar Van Wanrooij gaat er voor zorgen dat deze voor 1 november compleet wordt ingediend. Daarna volgt -afhankelijk van bezwaar en beroep- weer een periode van wachten op start van de werkzaamheden. Zit dat mee dan kunnen we volgend jaar beginnen met de bouw van fase 1, het deel bij de rotonde. Zo’n twee jaar later volgt fase 2.  Zit dat tegen dan hebben we ook daar kans op ruim een jaar vertraging. 

Intussen lopen ook de aankopen en de plannen voor het nieuwe plein gewoon door.  Voor meer info daarover verwijzen wij u naar onze website. Met de uitspraak staat het licht op groen om door te gaan met de ontwikkeling van de Zuidwand. Hiermee kunnen we Boekel het winkelhart geven dat het verdient.