We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 27

maandag 29 juni 2020 door

Gemeentenieuws week 27

Gemeentelijke publicaties

Week 27 – 2020

Agenda

Agenda voor de raadsvergadering d.d. 2 juli 2020 om 20.15 uur in gemeenschapshuis De Horst te Venhorst.

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Trekking van het stemnummer.
 4. Bekendmaking aanbeveling herbenoemingsprocedure van de burgemeester.
 5. Mededelingen en ingekomen stukken
 6. Sluiting.

Aansluitend vindt er op 2 juli 2020 om 21.00 uur een openbare thema/informatiebijeenkomst plaats voor raads- en burgerleden over de integrale gebiedsontwikkeling De Elzen.

Voor beide bijeenkomst bent u na aanmelding van harte welkom. Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 06 52396877 

Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 24 juni 2020

Verloren:

 • platte portemonnee, inhoud: o.a. foto van kleinzoon
 • portemonnee, inhoud: ID-kaart, bankpas en rijbewijs
 • portemonnee, kleur: donkerbruin, inhoud: ID-kaart, bankpas en rijbewijs
 • hoortoestellen links en rechts, kleur: bruin, merk: Phonak

Gevonden:

 • bril, kleur: zwart
 • sleutelbos met daaraan 7 sleutels, een bieropener en een winkelwagenmuntje
 • doos met plantjes
 • herenjas, kleur: zwart, met sleutelbos met o.a. Nissan autosleutel
 • parkiet, kleur: groen
 • armband, zilver, met kapot slotje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Binnenkort vindt er in de gemeente Boekel onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen voorbijrijdt). De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af. 

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
G. Cegielka, 15-09-198319-06-202019-06-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 19 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
P.W.M. Hendriks,  03-10-196723-06-202023-06-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 23 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

 • Café ’t Menneke voor het afsluiten van de weg naar het Sint Janplein op zaterdag 20 en 27 juni 2020 vanaf 21.00 uur tot sluitingstijd. Het trottoir langs de Kerkstraat blijft overal vrij (verzenddatum 19 juni 2020).

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 1 juli 2020
De burgemeester van Boekel.


Bekendmaking besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning (obm)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

 • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning gedeeltelijk in te trekken van Bevers-Lange V.O.F. voor de inrichting op het adres Noordstraat 13a te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2829 en 2830 (gedeeltelijk).

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 1 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 1 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking besluit wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 31 maart 2020 heeft Elzen Farm medegedeeld dat zij voornemens zijn het bedrijf aan de Langstraat 15a in Venhorst te wijzigen ten behoeve van de huisvesting van in totaal 8.610 vleesvarkens. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat door Elzen Farm géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 1 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer aan de orde worden gesteld.

Boekel, 1 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Vamos Sports voor het oprichten van een sportschool met fitnessruimte en kantoor-/praktijkruimte voor sport- en lifestyle professionals op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 26 te Boekel.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen voor het wijzigen van een varkenshouderij op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 13a te Venhorst.

Tegen de ingekomen meldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: bestaande garage/berging gebruiken als mantelzorgwoning
Locatie: Kennedystraat 13, Boekel
Verzenddatum: 22 juni 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van 3 chalets
Locatie: Lekerseweg 3, Boekel
Verzenddatum: 23 juni 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: functiewijziging pand naar sportverzamelgebouw
Locatie: De Vlonder 26, Boekel
Verzenddatum: 24 juni 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een carport en tuinhuisje
Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1, Boekel
Datum ontvangst: 20 juni 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.