We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 27

maandag 5 juli 2021 door

Gemeentenieuws week 27

Gemeentelijke publicaties

Week 27 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 22 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Evaluatie en vervolg Wonen met ondersteuning
In juni 2019 werd gestart met de pilot ‘Wonen met ondersteuning’. Na de evaluatie heeft het college besloten het aanbod wonen met ondersteuning structureel op te nemen binnen het reguliere Wmo-aanbod.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Kloosterlaan ong. Boekel’
Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kloosterlaan ong., Boekel’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan dan ook ongewijzigd vastgesteld worden.

Overeenkomst tussen Stichting Leefbaar Venhorst en gemeente Boekel voor het Beheer en onderhoud van Natuurspeeltuin ’t Dennehof
De vrijwilligers van Natuurspeeltuin ‘t Dennehof gaan het volledige beheer en onderhoud van Natuurspeeltuin ‘t Dennehof op zich nemen. Zij krijgen hier een jaarlijkse bijdrage voor die betaald wordt aan Stichting Leefbaar Venhorst.

Ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Het college heeft het convenant ten behoeve van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel ondertekend.

Verslag vergadering monumentencommissie d.d. 23 maart 2021
Het college heeft kennis genomen van het verslag van de vergadering van de monumentencommissie van 23 maart 2021.

Verlenging overeenkomsten Stichting Leefbaar Venhorst beheer en onderhoud Begraafplaats en Parochietuinen in Venhorst
Het college gaat de overeenkomsten tussen Stichting Leefbaar Venhorst en de gemeente Boekel voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats en de parochietuinen in Venhorst met 4 jaar verlengen.


Geen paspoorten en identiteitskaarten vanaf 29 juli, 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021

Van 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat komt omdat Nederlanders vanaf 12 jaar vanaf 2 augustus 2021 een nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken en een QR-code met burgerservicenummer (BSN) krijgen. Zorg ervoor dat u ruim van tevoren een afspraak maakt, zodat u tijdig uw document(en) in bezit heeft.

Heeft u met spoed een reisdocument nodig tussen 29 juli en 1 augustus 2021? De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk voor meer informatie over een nooddocument op www.rijksoverheid.nl.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming.

De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum:
R.P. Piwnicki, 04-09-1990
Uitschrijving per datum:
29-04-2021
Datum besluit:
29-04-2021

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Toekennen van de straatnamen Wingtapper, Markorf en Blauwlegger in plan Voskuilen in Venhorst én straatnaam Peelrandbreuk in nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel wijzigen in Breukzone

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnamen Wingtapper, Markorf en Blauwlegger in plan Voskuilen in Venhorst. Deze straatnamen zijn gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

Wingtapper is de Boekelse dialectbenaming voor de Tapuit; een vogel die in de peel voorkwam. Markorf en Blauwlegger zijn de Boekelse dialectbenamingen voor respectievelijk de Vlaamse gaai en Heggemus. Ook deze soorten waren thuis in de peel.

Burgemeester en wethouders van Boekel hebben tevens besloten tot het wijzigen van de straatnaam Peelrandbreuk in nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel in Breukzone. Dit gebeurde in samenspraak met de eerder genoemde commissie. De naam Peelrandbreuk wil men achter de hand houden voor een van de eventueel nog te ontwikkelen nieuwe gebieden in plan Burgt.    

De keuze voor de naam Breukzone heeft dezelfde achtergrond als die men eerder gaf bij Peelrandbreuk. Breukzone ligt voor een deel 20 meter ten oosten van de Peelrandbreuk. Omdat hier niet één breukrand ligt, maar meerdere is hier sprake van een breukzone.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA     ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 29 juni 2021 


Passeerstroken voor landbouwverkeer langs randweg N605

Sinds maandag 28 juni 2021 is de provinciale Randweg om Boekel heen in gebruik voor het doorgaande verkeer. Landbouwverkeer mag gebruik maken van de Randweg. Wel zijn er een aantal passeerstroken gerealiseerd, zodat langzamer verkeer kan worden gepasseerd.

Op een aantal locaties langs de Randweg zijn passeerstroken gerealiseerd, zodat langzamer verkeer kan worden ingehaald. Bij het begin van de passeerstrook staat het zogenaamde bord F11 en kort voor het einde van de passeerstrook bord F12. Hieronder ziet u een afbeelding van de verkeersborden met een korte uitleg.

Betekenis verkeersbord F11: verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.

Betekenis verkeersbord F12: einde verplicht gebruik passeerbaan of passeerstrook (rijbaan of -strook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en mobiele machines.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

  • Tennisclub Boekel om tijdens het Open Montimar toernooi aan Waterval 3 te Boekel de buitenverlichting op het terrein langer aan te laten. Het toernooi vindt plaats van 12 tot en met 16 juli 2021. De ontheffing is genoemde data afgegeven tot 00.30 uur.

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 7 juli 2021
De burgemeester van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen bungalow
Locatie: Donkstraat 26 Boekel
Datum ontvangst: 26 juni 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen fietsenschuur-overkapping
Locatie: Gemertseweg 1, Boekel
Verzenddatum: 28 juni 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: vervangen en verhogen dak schuur
Locatie: Kiesbeemd 3, Boekel
Verzenddatum: 30 juni 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1b-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen.

Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) biedt ruimte aan 52 woningen, waarvoor onze gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2020 heeft vastgesteld. De volgende deelfase (fase 1b) is nu uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1b kunnen maximaal 200 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit deze vervolgfase (fase 1b).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening
Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

  • Overige zone – in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied;
  • Overige zone – in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied.

Zienswijzen
Vanaf 24 juni 2021 t/m 4 augustus 2021, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 23 juni 2021


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘De Burgt, fase 1b’.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente

Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.
Boekel, 23 juni 2021.


Kennisgeving onttrekking openbaarheid van wegen als gevolg van komst randweg

De gemeenteraad van de gemeente Boekel heeft in de raadsvergadering van 24 juni 2021 besloten om een aantal gemeentelijke wegen te onttrekken aan de openbaarheid.

Met komst van de Randweg verandert de wegeninfrastructuur. Een aantal gemeentelijke wegen wordt doorsneden. Deze wegvakken komen te vervallen. Eén en ander is in de bestemmingsplanprocedure in het verleden al formeel geregeld.

Formeel moeten deze stukjes weg uit de openbaarheid worden onttrokken.

Ter inzagelegging
Het besluit zal met ingang van donderdag 8 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.