We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 28

maandag 12 juli 2021 door

Gemeentenieuws week 28

Gemeentelijke publicaties

Week 28 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 29 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Cliëntervaringsonderzoek Wmo – 2020
Het college heeft kennisgenomen van het ‘Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Boekel 2020’. De conclusies worden gepubliceerd en zijn binnenkort zichtbaar op: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein

Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021
Het college stelt de beleidsregel Sport gemeente Boekel vast. Hierdoor wordt het voor (sport)verenigingen en sportaanbieders mogelijk om subsidie aan te vragen voor initiatieven die aansluiten bij de pijlers uit het sport- en beweegakkoord gemeente Boekel.

Principeverzoek voor 4 seniorenwoningen aan Runstraat 1
Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de bouw van vier seniorenwoningen op het perceel van Runstraat 1. Hiervoor zal er door initiatiefnemer een ruimtelijke procedure (bestemmingsplan) opgestart worden.

Nieuwe straatnamen: Wingtapper, Markorf en Blauwlegger in plan Voskuilen én wijzigen van Peelrandbreuk in plan Burgt fase 1a in Breukzone
In het plan Voskuilen (Venhorst) worden 3 nieuwe straten benoemd: Wingtapper, Markorf en Blauwlegger én de eerder vastgestelde straatnaam Peelrandbreuk in plan Burgt fase 1a (Boekel) wordt gewijzigd in Breukzone.

Jachthuurovereenkomst 6 jaar, ingaande 1-1-2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel heeft besloten om de overeenkomst van huur en verhuur van het jachtrecht op gemeentegronden te verlengen voor de duur van zes jaar, ingaande op 1 januari 2022 aan WBE Hubertuspeel.

Wijziging bijdrage IBN 2021 en inzetten van het overschot voor andere posten binnen het

Groenbeheer
De opdrachtsom voor de werkzaamheden van IBN ten behoeve van het groenbeheer is voor 2021 lager uitgevallen. Het bedrag dat overblijft wordt op een andere wijze in het groenbeheer ingezet met als doel het kwaliteitsniveau van onderhoud te verhogen.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 07-07-2021

Verloren:

  • Ring, witgoud/ zilver met een klein diamantje bovenop
  • Donkere, kleine portemonnee gevuld met (bank)pasjes

Gevonden:

  • Damesfiets, merk: Gazelle, kleur: bruin, dealer: Kuijpers Veghel
  • Sleutelbos met 4 fietssleutels, kleur: zwart

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Geen paspoorten en identiteitskaarten vanaf 29 juli, 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021

Van 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat komt omdat Nederlanders vanaf 12 jaar vanaf 2 augustus 2021 een nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken en een QR-code met burgerservicenummer (BSN) krijgen. Zorg ervoor dat u ruim van tevoren een afspraak maakt, zodat u tijdig uw document(en) in bezit heeft.

Heeft u met spoed een reisdocument nodig tussen 29 juli en 1 augustus 2021? De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk voor meer informatie over een nooddocument op www.rijksoverheid.nl.


1 juli start in Noordoost Brabant het vernieuwde partnerschip tussen elf gemeenten en IBN

Vandaag, 30 juni, zetten de elf wethouders en de algemeen directeur van IBN hier hun handtekening onder. De uitvoering van de Participatiewet in de regio is hiermee voor onbepaalde tijd geregeld. Een belangrijke mijlpaal!

Vernieuwd partnership
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint
Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden en IBN werken al lange tijd samen aan de uitvoering van de Participatiewet. Samen zorgen ze voor werkgelegenheid voor mensen die extra steun op de arbeidsmarkt nodig hebben. Met dit vernieuwde partnerschip wordt deze samenwerking nog sterker.

Kees van Geffen, voorzitter bestuurlijk overleg partnership gemeenten en IBN: ‘De elf gemeenten en IBN hebben dezelfde visie. Namelijk, zorgen dat er geschikt werk is voor mensen die niet of nog niet aan het werk kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Regulier werk is en blijft het ultieme doel, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Met het vernieuwde partnership zorgen we ervoor dat ook op lange termijn genoeg geschikte, betaalbare en verschillende werkplekken beschikbaar zijn voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

IBN als sociaal ontwikkelbedrijf
Maarten Gielen, algemeen directeur van IBN: ‘IBN combineert het sociale van een ontwikkelbedrijf met het ondernemende karakter van een regulier bedrijf. We hebben 8 verschillende werkleerlijnen en een groot netwerk met werkgevers in de regio. Hierdoor kunnen we verschillende soorten werk aanbieden. Inwoners krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in een richting die bij hen past. Het vernieuwde partnership helpt daar ook bij.’

Op de foto de ondertekenaars
De wethouders van 11 gemeenten in noordoost Brabant en de algemeen directeur van IBN
tonen trots de ondertekende akte van het vernieuwde partnership.
Helemaal bovenaan: Erik van Daal (Mill en St. Hubert), Kees van Geffen (Oss)
Boven (vlnr): Menno Roozendaal (Meierijstad), Henri Willems (Boekel), Joost Hendriks (Cuijk), Riny van Rinsum (Landerd)
Midden (vlnr): Anja Henisch (Grave), Rien Wijdeven (Bernheze), Willy Hendriks-van Haren (Boxmeer)
Voor (vlnr): Rob Poel (Sint Anthonis), Maarten Gielen (IBN), Maarten Prinssen (Uden)


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatum:
K.K. Czekałowski, 16-03-1976
Uitschrijving per datum:
01-07-2021
Datum voornemen:
01-07-2021

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene.

Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 1 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III voor het organiseren van handboogwedstrijden op 28 en 29 augustus en 24 t/m 26 september 2021 aan Waterval 8 en op 17 en 18 juli 2021 aan Bezuidenhout 11 te Boekel.
  • Stichting Boekel Event voor het organiseren van het Beach Soccer event op 17 en 18 juli 2021 op de locatie Sint Agathaplein in Boekel.

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er tijdelijke verkeersmaatregelen zijn genomen in verband met:

– Diverse handboogwedstrijden van Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III in 2021.

In verband hiermee wordt op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli 2021 een gedeelte van de bossen in Boekel afgezet middels borden en afzetlinten (nabij het crossterrein Bezuidenhout).

In verband hiermee geldt een parkeerverbod aan de Oostzijde van Waterval op: 28 en 29 augustus 2021 van 9:00 tot 18:00 uur, 24 september 2021 van 21:00 tot 1:00 uur, 25 september van 15:00 tot 01:00 uur en 26 september van 10:00 tot 18:00 uur.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en bewegwijzering.

– Het Beach Soccer Event op 17 en 18 juli 2021. Dit houdt in dat het Sint Agathaplein van donderdag 15 juli 19.00 uur tot maandag 19 juli 2021 8.00 uur – of zoveel korter dan mogelijk is – gedeeltelijk wordt afgesloten. De afsluiting geldt vanaf de rotonde van het St. Agathaplein tot aan de Kennedystraat, ter hoogte van de Nia Domo.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en bewegwijzering.

Boekel, 14 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouw
Locatie: Rosoliemolen ong., Boekel
Datum ontvangst: 5 juli 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen bouwwerk geen gebouw zijnde
Locatie: Rosoliemolen 8a, Boekel
Datum ontvangst: 2 juli 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woning
Locatie: Runstraat ong., Boekel
Datum ontvangst: 2 juli 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw
Locatie: Parkweg 36, Boekel (Kindcentrum Octopus)
Type: integraal
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunnen met ingang van woensdag 14 juli 2021 gedurende zes weken worden ingezien. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u hiervoor geen gelegen-heid hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 14 juli 2021 tot 25 augustus 2021.

Boekel, 14 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woning
Locatie: Runstraat 7b, Boekel
Verzenddatum: 5 juli 2021

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een woonhuis
Locatie: Bolle Akker 7, Boekel
Verzenddatum: 8 juli 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.