We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 29

maandag 13 juli 2020 door

Gemeentenieuws week 29

Gemeentelijke publicaties

Week 29 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 30 juni jl. is o.a. aan de orde geweest:

Vaststellen bestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’
Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kraaiendonk 28, Venhorst’
Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Kraaiendonk 28, Venhorst’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Renovatie dierenweide Boekel
Een deel van het houtwerk van de dierenweide in Boekel is aan vervanging toe. Er wordt voorgesteld om in de bestuursrapportage 2020 budget op te nemen om deze vervanging te verwezenlijken.

Aanvraag schoonheidsstudio Kerkstraat 16D Boekel

 1. Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de vestiging van een schoonheidsstudio onder de volgende voorwaarden:
  • Alle eerder vergunde functies worden ingetrokken, met uitzondering van de (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de yoga;
  • Het parkeren dient volledig op eigen terrein te worden afgewikkeld;
  • De openingstijden worden beperkt tot de daguren en maximaal één avond tot 20.00 uur.
 1. Er worden maximaal twee functies toegestaan in het pand Kerkstraat 16D.
 2. De tijdelijke omgevingsvergunning voor yoga met maximaal 3 maanden te verlengen, waarna er een evaluatie plaatsvindt.
 3. De gemeente stelt de omwonenden op de hoogte van het voorgestelde besluit met bijbehorende voorwaarden.

Bibliotheek De Lage Beemden, jaarstukken 2019, subsidieaanvraag 2021

Het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2019
 2. Kennis te nemen van de Update corona maatregelen bibliotheek
 3. De subsidie 2019 vast te stellen op € 192.825
 4. De subsidie 2021 te bevoorschotten ten bedrage van € 192.825

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 08-07-2020

Verloren :

 • Blauwe oordoppen in zwart etui
 • Bos sleutels met 2 huissleutels en sleutelhanger autogarage van haandel schade
 • Telefoon  met rabobank pas 4208 Iphone
 • Autosleutel ( citroen)+ huissleutel waarschijnlijk verloren bij Aldi, Supercoop of ziekenhuis Bernhoven

Gevonden : 

 • Zwarte dames fiets sparta pick up
 • Puma schoentje zwart/grijs/rood/blauw maat 25 met zwart sokje

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie  in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld.

Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document.

U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong”

Besluit
De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 25 juni 2020 besloten om het bestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan.

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in de realisatie van een seniorenbungalow in de achtertuin van het perceel Rutger van Herpenstraat 18 in Boekel. De seniorenbungalow wordt ontsloten op de Burgemeester Ottowstraat.

Kostenverhaal
Gezien het feit dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 16 juli 2020 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgottow VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 15 juli 2020


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer B. Janssen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor een woning.op het perceel plaatselijk bekend Julianastraat 33 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 15 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:
Tennisclub Boekel om tijdens het interne toernooi aan Waterval 3 te Boekel de buitenverlichting op het terrein langer aan te laten. Het toernooi vindt plaats van 13 tot en met 17 juli 2020. De ontheffing is genoemde data afgegeven tot 00.30 uur.

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 15 juli 2020
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfshal
Locatie: Statenweg 109, Venhorst
Verzenddatum: 9-7-2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Tuinstraat 24, Boekel
Datum ontvangst: 2 juli 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Intrekking verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat de volgende eerder verleende omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een vleesvarkensstal
Locatie: Gagelstraat 6a, Boekel
Verzenddatum: 3 juli 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een voersilo
Locatie: Statenweg 24, Boekel
Verzenddatum: 3 juli 2020

Activiteit: slopen van een bouwwerk
Onderwerp: het slopen van nertsensheds
Locatie: Zandhoek 1a, Boekel
Verzenddatum: 3 juli 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: de oprichting van een kantoor
Locatie: Kerkstraat 16d, Boekel
Verzenddatum: 3 juli 2020

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving Wabo, Van dervalk + Degroot B.V., Boekel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning.

Het verzoek betreft het beëindigen van het biologisch bewerken van slib/grond (landfarming) Het project is gelegen aan de Statenweg 33 te Venhorst.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 15 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 in te zien bij de gemeente Boekel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt zich daarvoor wenden tot mevrouw K. Adema. Telefoonnummer (088) 743 00 00.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/actueel/verleende-vergunningen.

Een ieder kan tot en met 18 augustus 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikkingen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Zienswijzen kunt u richten tot Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/119496 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

‘s-Hertogenbosch, juli 2020.


Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning        

De directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord deelt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekelmede dat hij, gelet op artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

Besluit de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) in te trekken. Het gaat om MeMa Service Venhorst te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 3323 en 3324.

Inzage

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 15 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij gemeente Boekel. De stukken kunt u digitaal opvragen via het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze(n) moeten uw naam en adres bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. De zienswijze(n) moeten worden gericht aan gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekl.

Mondelinge zienswijzen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen om een afspraak te maken met de gemeente Boekel, telefoonnummer 0492-326 800.


Initiatief De BeestenBende zorgt voor opkomst van milieubewuste generatie in Boekel

Zo jong als ze zijn, tussen 6 en 12 jaar, laten kinderen in Boekel al zien dat ze écht iets kunnen betekenen voor hun buurt – juist ook als ze straks ouder zijn. In recent landelijk onderzoek naar de impact van het buurt-project De BeestenBende laten ouders van de duizenden deelnemende kinderen weten bij hun kroost nadrukkelijk een groeiend besef te zien: niet alleen van (de gevolgen van) zwerfafval, maar zeker ook van je eigen rol, nu en later.

Het overgrote merendeel van ouders in het onderzoek is er dan ook sterk van overtuigd dat lidmaatschap van De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval omgaat. En opvallend genoeg blijkt deelname aan De BeestenBende, waarbij kinderen de buurt helpen schoonhouden om zo de dieren tegen zwerfafval te beschermen, meteen ook de opkomst van een ‘nieuwe generatie vrijwilligers’, met  aandacht voor je eigen buurt en alles en iedereen die daar leeft.

Belevingswereld van jonge Boekelnaren,

Want waar 3 op de 4 deelnemertjes zich vóór het lidmaatschap nog nooit als vrijwilliger inzetten, denkt 91% van de ouders dat hun kinderen nu de smaak te pakken hebben. En zich ook later als vrijwilliger zullen willen inzetten. De blijvende impact van De BeestenBende op deelnemende kinderen is terug te voeren op een combinatie van ‘ingrediënten’. Belangrijkste factor: De BeestenBende speelt sterk in op  de belevingswereld van jonge kinderen – en dat ook in Boekel.

Zo biedt De BeestenBende je de keus om een heldenrol te vervullen, voor de dieren in jouw buurt. Daarmee krijgen de kinderen een reële kans om zelf iets tegen het gevaar van zwerfafval te doen. Het overgrote merendeel van de ouders geeft aan: ‘Dankzij De BeestenBende voelt mijn kind dat hij/zij iets kan doen aan zwerfafval.’ Daarbij valt bijvoorbeeld op hoezeer BeestenBenders zich ook geroepen voelen om op de jaarlijkse Landelijke Opschoondag (dit jaar vanwege Corona pas eind september) de handen uit de mouwen te steken, juist als dierenhelden.

‘Je goed voelen over je goede werk’

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders voelen daarbij een sterke verbondenheid met de ‘community’ van BeestenBenders in Boekel, die zich onder andere uit in een ‘9’ als gemiddeld rapportcijfer voor het idee erachter. Als belangrijke motivatie voor deelname noemen de ouders: ‘je goed voelen, over het goede werk dat je doet voor je buurt’ en ‘een steentje bijdragen aan een schoner milieu en zo je kinderen op een leuke manier bewustmaken van hun omgeving’. Op de vraag wat zij zelf het meest zouden missen aan De BeestenBende, zeggen de kinderen onder andere: ‘Met elkaar samenwerken, goed bezig zijn voor de dieren ’ en ‘Complimentjes van andere mensen’. Niet zo vreemd dus dat liefst 98% van de populatie het lidmaatschap ook zou aanraden aan anderen…

Over De BeestenBende in Boekel

De BeestenBende is een gratis ‘club’, voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit gemeenten in heel Nederland. Al meer dan 14.000 kinderen zijn in de loop van jaren lid geworden. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt schoon te houden voor mens én dier. In ieder geval één keer per maand ruimen de kinderen in teams hun eigen wijk op, in opvallende outfit en gewapend met knijpers. Elk team heeft minstens één volwassen begeleider. Als blijk van waardering maken de bendeleden in de loop van het schooljaar allerlei spannende (dieren)avonturen mee.