We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 29

maandag 19 juli 2021 door

Gemeentenieuws week 29

Gemeentelijke publicaties

Week 29 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 6 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Bijdrage 2022 Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
De jaarlijkse bijdrage voor het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. wordt in 2022 gecontinueerd.

Aanvraag planschadevergoeding Molenstraat 21a te Boekel i.v.m. bestemmingsplan Randweg, Boekel
In verband met bestemmingsplan ‘Randweg, Boekel’ is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is de aanvraag afgewezen.

Principeverzoek Runstraat 16-16a, Ruimte voor Ruimte woning
Het college van B&W heeft onder voorwaarde ingestemd met één Ruimte voor Ruimte ontwikkeling op Runstraat 16-16a


Aanvulling gevonden en verloren voorwerpen t/m 07-07-2021

Verloren:

  • Huissleutel met label ‘oma’ erop

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Zwerfafval opruimen op 18 september

De Landelijke Opschoondag in maart kon door de coronamaatregelen niet door gaan. Nu organiseren we op 18 september (World Cleanup Day) een opschoonactie. Doet u mee?

Op 18 september sluiten we aan bij de World Cleanup Day. Wij zorgen voor de opschoonmaterialen, u voor het opruimen en de gezelligheid. Trek er op 18 september lekker (samen) op uit en sluit u aan bij deze opschoonactie.

U kunt meedoen als:

  • Particulier (alleen, met een gezin of bijvoorbeeld een groep vrienden)
  • Vereniging (bijvoorbeeld: sportvereniging, buurtvereniging, scouting)
  • School (scholen kunnen deelnemen op dinsdag 14 of donderdag 16 september).

Verenigingen krijgen een kleine vergoeding voor hun deelname.

Aanmelden
U kunt zich direct op de website
www.afvalaanbieden.nl/zwerfafval/landelijke-opschoondag aanmelden. Of u stuurt een mail naar: info@afvalaanbieden.nl, dan helpen u verder met de aanmelding.

We zien u graag op 18 september!


Geen paspoorten en identiteitskaarten vanaf 29 juli, 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021

Van 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat komt omdat Nederlanders vanaf 12 jaar vanaf 2 augustus 2021 een nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken en een QR-code met burgerservicenummer (BSN) krijgen. Zorg ervoor dat u ruim van tevoren een afspraak maakt, zodat u tijdig uw document(en) in bezit heeft.

Heeft u met spoed een reisdocument nodig tussen 29 juli en 1 augustus 2021? De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk voor meer informatie over een nooddocument op www.rijksoverheid.nl.


Ontwikkelvisie fase 2, De Burgt

Woonwijk De Burgt is volop in ontwikkeling, waarvan vooral fase 1 concreet vorm heeft gekregen. Daarvoor is zowel een stedenbouwkundig plan als een gefaseerd bestemmingsplan opgesteld. Na de zomer wordt gestart met bouwrijp maken van de eerste gronden. Omdat er veel vraag is naar nieuwe woningen en kavels, wordt ook alvast vooruit gekeken naar fase 2.

Voor fase 2 heeft onze gemeenteraad op 24 juni 2021 een ontwikkelvisie vastgesteld, waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven wat de belangrijke kernwaarden en eigenschappen van dit gebied zijn. Het eerder opgestelde vlekkenplan heeft als input gediend voor deze gebiedsvisie. Zo zijn bijvoorbeeld de peelrandbreuk en de bestaande buurtschappen, net als in fase 1, ook in fase 2 belangrijke elementen. De verwachting is dat dit vlekkenplan in 2022 uitgewerkt zal worden naar een stedenbouwkundig plan. De ontwikkelvisie is op de onze website geplaatst en kunt u vinden via de projectpagina van De Burgt: www.boekel.nl/deburgt.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1b-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen.

Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) biedt ruimte aan 52 woningen, waarvoor onze gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2020 heeft vastgesteld. De volgende deelfase (fase 1b) is nu uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1b kunnen maximaal 200 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit deze vervolgfase (fase 1b).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening
Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

  • Overige zone – in verordening ruimte te verwijderen gemengd landelijk gebied;
  • Overige zone – in verordening ruimte toe te voegen stedelijk gebied.

Zienswijzen
Vanaf 24 juni 2021 t/m 4 augustus 2021, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 23 juni 2021.


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1b’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 15 juni 2021 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘De Burgt, fase 1b’.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente

Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.
Boekel, 23 juni 2021.


Publicatie beleidsregel sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021

Op 29 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021 vastgesteld. Deze is op 15 juli 2021 gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl en is te lezen op de website lokaleregelgeving.overheid.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om de beleidsregel digitaal in te zien en u wilt deze graag inzien dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326800.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Duratherm Nederland BV voor het realiseren van een individueel gesloten bodemenergiesysteem met een of meerdere verticale bodemwarmtewisselaars t.b.v. aardwarmte en koeling op de locatie Statenweg 133 te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 21 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: vervangen van rieten dakbedekking en houten dakbeschot
Locatie: Neerbroek 5, Boekel
Type: integraal

Activiteit: het wijzigen van een monument
Onderwerp: vervangen van rieten dakbedekking en houten dakbeschot
Locatie: Neerbroek 5, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 13 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.
Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.
Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 21 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 6
Verzenddatum: 9 juli 2021

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 6
Verzenddatum: 9 juli 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 8
Verzenddatum: 12 juli 2021

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een erker
Locatie: Bolle Akker 8
Verzenddatum: 12 juli 2021

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van de woning
Locatie: Buntgras 13 Boekel
Verzenddatum: 13 juli 2021

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het uitbreiden van de woning
Locatie: Buntgras 13 Boekel
Verzenddatum: 13 juli 2021

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Donkstraat 26, Boekel
Verzenddatum: 12 juli 2021

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Runstraat 18, Boekel
Verzenddatum: 12 juli 2021

Activiteit: Het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Daniël de Brouwerstraat 2a, Boekel
Verzenddatum: 14 juli 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.