We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 29

maandag 15 juli 2019 door

Gemeentenieuws week 29

Gemeentelijke publicaties

Week 29 – 2019


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van dakopbouw bestaande woning
Locatie: Arendnest 2 te Boekel.
Datum ontvangst: 5 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Activiteit: Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het uitbreiden van de woning
Locatie: De Biezen 36 te Boekel.
Datum ontvangst: 6 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een 2-kapper
Locatie: Burgtstraat 78 te Boekel.
Datum ontvangst: 11 juli 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Inzamelactie taxussnoeisel start voorspoedig

De jaarlijkse inzamelactie van taxussnoeisel door de stichting Taxus Taxi beleeft een voorspoedig start. Sinds de start van de actie op 10 juni is er genoeg snoeisel ingezameld voor ruim 1.000 chemotherapieën. “Dit is een mooie start van het seizoen”, laat coördinator Werner Toonen van Taxus Taxi weten.

De éénjarige twijgjes van de groene heester worden gebruikt voor de kanker remmende medicijnen Paclitaxel en Docetaxel. “De inzameling gaat goed. We komen veel kuilen tegen, zoals geadviseerd, waardoor er minder broei is en de kwaliteit van het snoeisel beter is en blijft”, vervolgt Werner. Snoeisel is aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. De exacte einddatum van de Taxus Taxi Actie 2019 wordt gecommuniceerd via de website en social media van de stichting. Mensen kunnen zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via www.taxustaxi.nl/contact.

Maak een afspraak
Een ophaalverzoek dient u in via www.taxustaxi.nl/afspraak. Op de website vindt u ook de uitgiftepunten van de Taxus Taxi Tas.

Deelnemen zonder taxushaag
Ook zonder taxushaag kunt u een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Simpelweg door anderen te informeren over de inzamelactie. “Breng het onderwerp eens ter sprake tijdens een gesprek met de buurman of als weetje op een verjaardag van de familie”, stelt Werner voor.

Voor meer informatie
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en Stichting Taxus Taxi vindt u op www.taxustaxi.nl of op Facebook, www.facebook.com/taxustaxi


Tuinafval aanbieden op de milieustraat vanaf augustus weer gratis

Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval weer gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden.

Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt het tarief afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2019 kunt u uw tuinafval tot 2 m3 weer gratis brengen naar de groenstraat in Haps en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten kunt u per keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel.

De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand

Het gaat dan om:

  • het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A en B hout, gips, grond, puin en harde kunststoffen
  • het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout van € 15,- per ½ m3
  • het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep van € 16,- per ½ m3

Waarom het tarief weer afschaffen?

Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval zijn ook kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval scheiden veel beter voor het milieu.

Samen willen we blijven werken aan 100% afvalscheiding in 2030!


Op 30 juli geen spoedaanvragen reisdocument mogelijk

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken vinden op 30 juli 2019 werkzaamheden plaats aan onze reisdocument server. Daarom is het op die dag niet mogelijk om een spoedaanvraag voor een reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart) te doen of  om een reisdocument uit te reiken.

Spoedaanvragen die op 29 juli 2019 zijn gedaan kunnen op 30 juli a.s. ook niet aan u worden uitgereikt. Reguliere (niet spoed) aanvragen van reisdocumenten ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden en kunnen gewoon plaatsvinden die dag. Op 31 juli 2019 zal naar verwachting het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten weer op de normale wijze kunnen plaatsvinden.

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen of ophalen in de komende periode en wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.


Vooraankondiging ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Boekel kennis van het feit dat een ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid voor de realisatie van de Zuidwand in Boekel.

Inhoud
In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand.

De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Eerder zijn deze plannen via een voorontwerpfase en een omgevingsdialoog al gedeeld met geïnteresseerden en omwonenden. Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 25 juli 2019 ter inzage gelegd kan worden.

Kennisgevingen
Er liggen momenteel géén stukken ter inzage. Zodra de gemeente het betreffende ontwerpbestemmingsplan ter inzage legt, plaatsen wij een kennisgeving hierover in het Boekels Weekblad en de Staatscourant op www.overheid.nl.

Daarin zal worden beschreven wanneer en hoe u een zienswijze tegen dit voornemen kunt indienen. Het ontwerpbestemmingsplan is tijdens de terinzagelegging te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn de stukken in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Informatie
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening op 0492-326800.

Boekel, 16 juli 2019