We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 3

maandag 13 januari 2020 door

Gemeentenieuws week 3

Gemeentelijke publicaties

Week 3 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 17 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

Koersdocument: opvang, zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid
In de regio Noordoost-Brabant Oost hebben gemeenten een nieuwe regionale koers uitgewerkt voor de opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De koers richt zich op de integrale doorontwikkeling van onder andere beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg vanuit het perspectief van de inwoner met een psychische kwetsbaarheid.

Vaststelling verdeelsleutel Jeugdhulp 2019 en definitieve inleg 2019
Het college van B&W stemt in met het voorstel.

Actualisatie beleids- en uitvoeringsregels social return
De gemeente Boekel heeft de beleids- en uitvoeringsregels social return geactualiseerd.

Verzoek bedrijfsterrein voor bedrijfsverzamelgebouw
Er is verzocht om verkoop van een bedrijfsterrein ten behoeve van een bedrijfsverzamelgebouw. Burgemeester en wethouders hebben hiermee ingestemd.

Addendum Dienstverleningsovereenkomst 2020 – 2022
Het college heeft besloten de uitvoering van sociale zaken (Participatiewet) vanaf 1 januari 2020 in te blijven kopen bij gemeente Meierijstad.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 08-01-2020

Verloren

 • mobiele telefoon, merk: Samsung Galaxy, kleur: zwart
 • portemonneetje met rits, kleur: zwart, inhoud: bankpas, Hemelrijkpas en zorgpas
 • 1 platte sleutel (nr. buv11307) + fietssleutel met groen plaatje “met fiets van Jort kun je vort”
 • pashouder, kleur: aluminium, inhoud: rijbewijs, pinpas, kentekenpas, ID-kaart, zorgpas
 • zegelring met inscriptie “A G”, goud
 • kentekenbewijs auto: 22-KBJ-5
 • portemonnee, inhoud: ID-kaart en bankpas
 • kleine portemonnee, merk: Hema, kleur: roze, zilver
 • druppel voor aan kleding, kleur: groen
 • portemonnee Hardshell, kleur: zwart, inhoud: blauwwitte pas met foto

Gevonden

 • bankbiljet
 • kinderstep, kleur: zilver
 • omafiets, damesmodel, merk: Gazelle

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Wandelaars gezocht

Al ruim 20 jaar bestaat er Buurtpreventie in Boekel. Hierbij zetten afgevaardigden uit de diverse wijken van Boekel en Venhorst zich in om in samenwerking met de gemeente, politie en BOA’s de veiligheid en leefbaarheid binnen de Gemeente te verhogen.

Dit doen wij door middel van voorlichting en diverse projecten. Zo zijn we ruim een jaar geleden gestart met organiseren van looprondes. We lopen dan een rondje van 45/60 minuten  met kleine groepjes door de wijken van Boekel en Venhorst om eventuele misstanden waar te nemen. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en de gemeente.

Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden van de zaken die wat extra aandacht behoeven.

Onze loopgroepen zijn niet opgestart met de bedoeling om als een soort mobiele brigade de wijken van Boekel en Venhorst “schoon te vegen”. De bevoegdheden van leden van een loopgroep zijn gelijk aan die van elke andere inwoner van Boekel. Zie de loopgroepen meer als een groep wandelaars die hun ogen en oren goed de kost geven.

De looprondes worden periodiek georganiseerd na gelang de beschikbaarheid van de deelnemers. U kunt per keer aangeven of u deel wilt nemen. Wandelt u graag en wilt u een bijdrage leveren aan de Veiligheid en leefbaarheid in Boekel? Meld u dan aan voor de  looprondes. Dit kan door een mail te sturen naar info@buurtpreventieboekel.nl.


Senioren Boekel-Venhorst

Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, daginvulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs. Wij kunnen u informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden.

U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van het weekblad Boekel-Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs.
Wij staan u graag te woord.

Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum voornemen
E.A.D. van Laanen, 27-06-1987, Grootveld 81 03-01-2020 03-01-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 3 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Erpseweg 20, Boekel”

Besluit

De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 12 december 2019 besloten om het bestemmingsplan “Erpseweg 20, Boekel” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan.

Omschrijving bestemmingsplan

Het plan voorziet in de sloop van een deel van de bestaande woning op de locatie Erpseweg 20 om zodoende westelijk van de bestaande woning een nieuwe vrijstaande woning op te richten. Gelet op de ligging van het plangebied aan de rand van de kom is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

Kostenverhaal

Gezien het feit dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 16 januari 2020 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKErpseweg20-VA01).

Beroep instellen

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 15 januari 2020.


Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Schutboom 12 Boekel”

Besluit

De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 12 december 2019 besloten om het bestemmingsplan “Schutboom 12 Boekel” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplan.

Omschrijving bestemmingsplan

Het plan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel ten noorden van de woning Schutboom 12 te Boekel. Gelet op de ligging van het plangebied aan de rand van de kom is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

Kostenverhaal

Gezien het feit dat er met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 16 januari 2020 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKSchutboom12-VA01).

Beroep instellen

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 15 januari 2020.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het wijzigen van een monument
Onderwerp: dakrenovatie Oude Laan
Locatie: Kluisstraat 2, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 15 januari 2020 tot 26 februari 2020

Boekel, 15 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 bomen
Locatie: Randweg, Boekel
Datum ontvangst: 19 december 2019

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Bovenstehuis 2b, Boekel
Verzenddatum: 18 december 2019

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: De Aa 9, Boekel
Verzenddatum: 27 december 2019

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: aanleg zonnepanelen en gebruiken bijgebouw als caravanstalling en
statische opslag
Locatie: Telefoonstraat 8, Venhorst
Verzenddatum: 8 januari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • Zij een melding hebben ontvangen voor een nieuwe eigenaar met de combinatie van de horeca gelegenheid en de paardenhouderij plaatselijk bekend als Peelstraat 22 en 24 te Boekel
 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Bloemisterij H.M.J. van der Aa voor het veranderen van een Bloemisterij op het perceel plaatselijk bekend als Statenweg 11 te Boekel
 • Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Cor van Dijk & Zoon B.V. voor het veranderen van een veehandel op het perceel plaatselijk bekend als Statenweg 24 te Venhorst

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Boekel, 15 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Klein Rondeel 20, Boekel
Verzenddatum: 31 december 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Klein Rondeel 20a, Boekel
Verzenddatum: 31 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.