We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 30

maandag 20 juli 2020 door

Gemeentenieuws week 30

Gemeentelijke publicaties

Week 30 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 7 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Afscheidscadeau Het winkeltje in Venhorst met plan voor het aankleden van het Sint Josephplein in Venhorst

Samen met de vrijwilligers van “de Winkel” in Venhorst gaan we het Sint Josephplein opfleuren. “de Winkel” gaat stoppen vanwege de komst van de supermarkt.

Bijdrage Stichting Leefbaar Venhorst onderhoud de parochietuinen

Stichting Leefbaar Venhorst zal het onderhoud van de pastorietuinen blijven doen als er seniorenappartementen komen. Hiervoor is een bijdrage gevraagd aan de gemeente Boekel.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


BSOB verstuurt eenmalig betaalherinneringen

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze mensen tegemoet te komen verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betaalherinnering.

Wie ontvangt een betaalherinnering?
Iedereen die een nog een bedrag open heeft staan bij BSOB dat al betaald had moeten zijn, ontvangt een betaalherinnering. Op het aanslagbiljet dat u ontvangen heeft, ziet u voor wanneer u het bedrag had moeten betalen. Is deze datum verstreken? Dan kunt u een betaalherinnering verwachten. Dit geldt ook voor aanslagbiljetten waarvoor aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die tot op heden niet zijn betaald.

Wanneer ontvangt u de betaalherinnering?
De betaalherinneringen worden in het begin van de maand september verstuurd.

Wat moet u doen als u een betaalherinnering krijgt?
Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening. Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via digitalebalie.bs-ob.nl. Voor de overige aanslagbiljetten met een betaalherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden.

Wat als u niet betaalt?
Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan starten wij het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval dragen wij de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt. Kunt u het bedrag niet betalen? Bel dan naar BSOB via 088-5510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing.

Vragen?
Heeft u vragen over de betaalherinnering? Of heeft u een andere vraag? Bel naar 088-5510000. De medewerkers van BSOB helpen u graag.


Mantelzorger

Beste mantelzorger/vrijwilliger,

U bent mantelzorger/vrijwilliger voor uw naaste, vereniging, stichting of andere instantie. Met uw inzet en betrokkenheid maakt u het verschil, voor uw naaste en voor onze gemeenschap. Zeker in de huidige tijd, waarin we allemaal te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, is mantelzorg/vrijwilligerswerk  extra belangrijk voor degenen die het nodig hebben.

In de gemeente Boekel zijn we erg dankbaar voor de helpende hand die u uitsteekt. Juist in deze tijd kan dat extra druk met zich meebrengen. Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor uw inzet en laten weten dat ik ontzettend trots ben op u en alle andere mantelzorgers/vrijwilligers in onze gemeenschap!

Helaas hebben we moeten besluiten de mantelzorg-/vrijwilligersavond voor dit jaar te laten vervallen, maar ik hoop dat we hier volgend jaar weer samen een invulling aan kunnen geven.

Henri Willems
Wethouder Bewonerszaken.


Kosteloze ophaalservice taxussnoeisel

Ook dit jaar is Stichting Taxus Taxi weer actief om zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Vorig jaar heeft de stichting een totale hoeveelheid van 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. Een resultaat waar zij trots op zijn! Elk jaar zijn er weer duizenden taxusdonateurs die hun takje bijdragen. Stichting Taxus Taxi hoopt ook dit jaar weer op een mooie opbrengst in de ‘strijd tegen kanker’.

U kunt 24 uur per dag en 7 dagen in de week online een afspraak maken via taxustaxi.nl/afspraak. Ook telefonisch is Taxus Taxi bereikbaar, maar dit is in beperkte mate. De stichting vraagt bij voorkeur online een afspraak te maken om zo de telefonische drukte te kunnen spreiden.

Praktische zaken
Om de taxusinzameling ook dit jaar weer soepel te laten verlopen vraagt de stichting aandacht voor een aantal zaken. Zo komt Taxus Taxi het snoeisel kosteloos voor de deur ophalen bij een minimale hoeveelheid van 15 kilo. Ook kleinere hoeveelheden zijn van harte welkom. Echter kan men hiermee terecht bij de verschillende inzamelpunten, welke online terug te  vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Taxus Taxi benadrukt dat de kwaliteit van het snoeisel erg belangrijk is. Zo is de stof taxol met name aanwezig in de jonge scheuten (eenjarig snoeisel) van de taxushaag. Zij kunnen hele struiken of oude takken van een taxushaag dan ook niet gebruiken. Om broei te voorkomen vragen zij om een kuil, ter grootte van een voetbal, te maken in de gevulde tas. En het snoeisel zoveel mogelijk uit de zon te houden. Alle knipvoorwaarden en instructievideo’s zijn terug te vinden via taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Gratis materialen
Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken biedt Taxus Taxi iedere donateur gratis tassen en zeilen aan. Deze materialen kunnen opgehaald worden bij verschillende uitgiftepunten (bij o.a. Boerenbond en Welkoop) welke online te vinden zijn via taxustaxi.nl/uitgiftepunten. Het taxussnoeisel mag ook op een hoop worden gelegd, alles wordt door de stichting netjes opgeruimd. Denk ook hierbij aan de kuil in het midden van het snoeisel.

Chauffeurs gezocht
De taxusinzameling kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar doet de stichting weer een oproep aan iedereen die zich samen met een enthousiast team wil inzetten voor de inzameling. Taxus Taxi is op zoek naar chauffeurs die beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus en in het bezit zijn van rijbewijs B of BE. Voor meer informatie kan gemaild worden naar communicatie@taxustaxi.nl.

Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxutaxi.nl of social media.


Landelijke Opschoondag verplaatst naar 19 september

In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas niet door gaan. Maar er is goed nieuws: op 19 september kun je aan de slag voor een zwerfafvalvrije buurt.

Tijdens deze dag slaan buren, verenigingen en sportclubs de handen ineen om in de eigen omgeving het zwerfafval op te ruimen. Een schone buurt is belangrijk: je woont prettiger, de kinderen spelen fijner en je voelt je veiliger.

Het coronavirus is er nog wel en daarom houden we ons ook dan aan de aangepaste RIVM-maatregelen. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Het opruimen van stoepen, veldjes, slootkanten en plekken rondom gebouwen kunnen we heel goed doen met 1,5 meter afstand.

Veiligheid staat voorop. Daarom krijg je die dag van ons de nodige opschoonmaterialen: veiligheidshesjes, werkhandschoenen, zwerfafvalzakken en afvalknijpers.

Ook zin om in je eigen buurt de handen uit de mouwen te steken? Geef je dan snel op via: www.afvalaanbieden.nl/lod

We zien je graag op 19 september.


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juli 2020 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘De Burgt, fase 1a’.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie
Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente

Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.
Boekel, 22 juli 2020


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juli 2020 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1a-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen.

Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) is uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1a kunnen circa 52 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit dit eerste deel (fase 1a).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening
Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

 • overige zone – in Verordening ruimte te verwijderen Structuur – Gemengd landelijk gebied;
 • overige zone – in Verordening ruimte toe te voegen Structuur – Stedelijk gebied.

Zienswijzen
Vanaf 23 juli 2020 t/m 2 september 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 22 juli 2020.


Publicatie terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 besloten om het bestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in het wijzigen van het gebruik van de bestaande bebouwing. De gewenste functie, die middels dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, is een bedrijfsverzamelgebouw. Er is geen sprake van nieuwbouw. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan
In de genoemde termijn zijn twee zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding hiervan is nader onderbouwd hoe voldaan wordt aan het zorgvuldig ruimtegebruik op het bedrijventerrein De Vlonder in relatie tot onderhavig initiatief. Ook is het beleid van de Keur opgenomen in het bestemmingsplan.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 23 juli 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl  (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKTuinstr1115-VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 23 juli 2020.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Petter v.d. Ven (Plein 31) voor het organiseren van het evenement ‘terras festival Hittegolf’ op 10, 11, 17, 18, 24, 25 en 31 juli 2020 telkens van 20:30 tot 23:30 uur op het terrein achter Plein 31, aan het Sint-Josephplein in Venhorst.

Boekel, 21 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Cato 59 BV voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 bij Nia Domo (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Café ’t Menneke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Plein 31 voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 8 tot en met 11 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)

Verleende ontheffing aan:

 • Cato 59 BV voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 bij Nia Domo (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Café ’t Menneke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Plein 31 voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 8 tot en met 11 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli 2020)
 • Café Salut voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020  (verzenddatum 16 juli)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Geaccepteerde melding van:

– Café Salut voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 16 juli)

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 22 juli 2020
De burgemeester van Boekel.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam en geboortedatumUitschrijving per datumDatum voornemen
I. Mystakidis,  07-01-197613-07-202013-07-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 13 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument
Onderwerp: dakrenovatie 
Locatie: Daniël de Brouwerstraat (laagbouw Kraanmeer), Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 13 juli 2020 tot 24 augustus 2020.

Boekel, 22 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Bouwen van een overkapping
Locatie: Gemertseweg 6, Boekel
Verzenddatum: 15 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Bouwen van een carport en tuinhuis
Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1, Boekel
Verzenddatum: 15 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Locatie: Burgemeester Ottowstraat 1, Boekel
Verzenddatum: 15 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Berkhoek 1, Boekel
Verzenddatum: 15 juli 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 Noorse esdoorn
Locatie: nabij Sint Josephplein 18
Verzenddatum: 14 juli 2020


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een loods
Locatie: Telefoonstraat 18, Venhorst
Datum ontvangst: 10 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een tijdelijke opslagtent
Locatie: Zandhoek 7a, Boekel
Datum ontvangst: 10 juli 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: een functiewijziging t.b.v. gebruik als kantoor
Locatie: Lage Raam 6, Boekel
Datum ontvangst: 14 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Locatie: St. Josephplein 6, Venhorst
Datum ontvangst: 14 juli 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met berging
Locatie: Kluisstraat ong., Boekel

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis
Locatie: Irenestraat 12, Boekel

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleg Randweg
Locatie: meerdere locaties, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de kermissen in Boekel (1 t/m 4 augustus 2020) en Venhorst (8 t/m 11 augustus 2020).

In verband hiermee worden diverse wegen in Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Het Sint Agathaplein en gedeelten van de Kennedystraat, De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat en Buskensstraat worden afgesloten van woensdag 29 juli t/m woensdag 5 augustus 2020.

Verder zal een gedeelte van de Kerkstraat van zaterdag 1 augustus 2020 om 12.00 uur t/m woensdag 5 augustus 2020 om 06.00 uur, of zoveel langer dan nodig of korter dan mogelijk is, worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Dit gaat om het gedeelte tussen de Bernhardstraat en de rotonde en heeft te maken met de drukte die wordt verwacht bij de horeca-inrichtingen aan de Kerkstraat in combinatie met de afstandeis i.v.m. COVID-19.

In Venhorst wordt het Sint Josephplein, vanaf de Statenweg tot de afslag Meidoornstraat, van woensdag 5 t/m woensdag 12 augustus 2020 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en kermisvoertuigen.   

Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid.

Boekel, 22 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.