We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 30

maandag 26 juli 2021 door

Gemeentenieuws week 30

Gemeentelijke publicaties

Week 30 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Geen paspoorten en identiteitskaarten vanaf 29 juli, 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021

Van 29 juli 12.00 uur tot en met 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dat komt omdat Nederlanders vanaf 12 jaar vanaf 2 augustus 2021 een nieuwe identiteitskaart met vingerafdrukken en een QR-code met burgerservicenummer (BSN) krijgen. Zorg ervoor dat u ruim van tevoren een afspraak maakt, zodat u tijdig uw document(en) in bezit heeft.

Heeft u met spoed een reisdocument nodig tussen 29 juli en 1 augustus 2021? De Koninklijke Marechaussee geeft nooddocumenten onder strikte voorwaarden af. Kijk voor meer informatie over een nooddocument op www.rijksoverheid.nl.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op 2 en 3 augustus i.v.m. kermis Boekel

In verband met de kermis in Boekel is het gemeentehuis op maandag 2 augustus en dinsdag 3 augustus na 12.30 uur gesloten


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 21-07-2021

Verloren:

 • Sleutel met een feloranje keycord
 • Zwarte pasjeshouder van leer met diverse pasjes en vakje voor bonnetjes
 • Kentekenplaat motor MX-GF-18
 • Mapje met diverse pasjes, rijbewijs en ID-kaart
 • Sleutelset zwart van een Thule fietsendrager
 • Gouden armband 

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting.
Onderwerp: veranderen van een varkenshouderij en het bouwen van een varkensstal.
Locatie: Langstraat 15a, Venhorst
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Eenieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres.

Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Eenieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 28 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: wijziging gevels
Locatie: Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel
Verzenddatum: 19 juli 201

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: tijdelijk vestigen holistisch centrum
Locatie: Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel
Verzenddatum: 19 juli 2021

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een berging
Locatie: Churchillstraat 14, Boekel
Verzenddatum: 19 juli 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Onderwerp: Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, Plaatsing van 2 luchtwassers
Locatie: Volkelseweg 43, Boeke
Datum ontvangst: 19 juli 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Gebr. Regter voor het organiseren van de kermis in Boekel van 31 juli tot en met 3 augustus 2021 en in Venhorst van 7 tot en met 10 augustus 2021 (verzenddatum 20 juli 2021)

Verleende ontheffing aan:

 • Cato 59 BV voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 30 juli tot en met 3 augustus 2021 bij Nia Domo (verzenddatum 27 juli 2021)
 • Café ’t Menneke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 31 juli tot en met 3 augustus 2021 (verzenddatum 27 juli 2021)
 • Grand Café Smullen voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 30 juli tot en met 3 augustus 2021 (verzenddatum 27 juli 2021)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met:

 • De kermissen in Boekel (31 juli t/m 3 augustus 2021) en Venhorst (7 t/m 10 augustus 2021).

In verband hiermee worden diverse wegen in Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Het Sint Agathaplein en gedeelten van de Kennedystraat, De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat en Buskensstraat worden afgesloten van woensdag 28 juli tot en met woensdag 4 augustus 2021.

Verder zal een gedeelte van de Kerkstraat van donderdag 29 juli 2021 19.00 uur tot woensdag 4 augustus 2021 14.00 uur, of zoveel langer dan nodig of korter dan mogelijk is, worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Dit gaat om het gedeelte tussen de Bernhardstraat en de rotonde en heeft te maken met de drukte die wordt verwacht bij de horeca-inrichtingen aan de Kerkstraat in combinatie met de afstandeis i.v.m. COVID-19.

Het Sint Janplein wordt gedeeltelijk, namelijk tussen het gemeentehuis en café ’t Menneke, van woensdag 28 juli 2021 10.00 uur tot woensdag 4 augustus 2021 14.00 uur, of zoveel langer dan nodig of korter dan mogelijk is, afgesloten.

In Venhorst wordt het Sint Josephplein, vanaf de Statenweg tot de afslag Meidoornstraat, van woensdag 4 t/m woensdag 11 augustus 2021 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en kermisvoertuigen. Het Sint Josephplein wordt afgesloten voor café Plein 31.

Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid.
De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

Boekel, 28 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel