We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 30

maandag 22 juli 2019 door

Gemeentenieuws week 30

Gemeentelijke publicaties

Week 30 – 2019


In de vakantie periode is de publieksbalie van het gemeentehuis op woensdag 24 juli, woensdag 31 juli en woensdag 7 augustus alleen geopend van 16.00 uur tot 20.30 uur.


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 9 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2019
Het college heeft kennis genomen van de raadsmemo Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2019 en heeft deze doorgestuurd naar de raad.

Aanvraag planschadevergoeding i.v.m. vaststelling bp N605 Randweg Boekel
In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de schadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018
Het College heeft kennis genomen van het ‘Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Boekel over het jaar 2018’. De resultaten worden gepubliceerd en zijn binnenkort te bekijken op: www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein

Vestiging kleinschalig garagebedrijf op Zandhoek 2e
Verzocht is om medewerking aan de vestiging van een kleinschalig bedrijf op Zandhoek 2e te Boekel. Het college heeft besloten daaraan medewerking te verlenen.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 15-07-2019

Verloren :

 • Fietssleutel en kluissleutel
 • Zwart alarmkastje
 • Sleutelbos aan Christoffel sleutelhanger
 • Sleutelbos met 3 sleutels en klein paars zaklampje
 • Sleutelbos met 6 sleutels en een klein sleuteltje
 • Portemonnee, bruin met inhoud
 • Wit gouden ring met diamantjes
 • Rijbewijs
 • Sleutelbos met aanhanger in de vorm van een schedel
 • Mobiele telefoon Sonya Xperia

 

Gevonden : 

 • Sleuteltje met groen label opschrift brievenbus en sleuteltje met rood label
 • 2 kleine sleutels aan ring en 1 sleutel met zwarte handgreep
 • 1 klein plat sleuteltje met ronde handgreep aan geellabel met opschrift 13.
 • Huissleutel
 • Sparta damesfiets, blauwgrijs
 • Zilverkleurig armbandje met ronde schakeltjes
 • Fietssleutel

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 9 juli 2019 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan

In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand.

De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Aangezien er met de ontwikkelaar een overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Zienswijzen

Vanaf 25 juli 2019 t/m 4 september 2019, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 23 juli 2019


Op 30 juli geen spoedaanvragen reisdocument mogelijk

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken vinden op 30 juli 2019 werkzaamheden plaats aan onze reisdocument server. Daarom is het op die dag niet mogelijk om een spoedaanvraag voor een reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart) te doen of  om een reisdocument uit te reiken.

Spoedaanvragen die op 29 juli 2019 zijn gedaan kunnen op 30 juli a.s. ook niet aan u worden uitgereikt. Reguliere (niet spoed) aanvragen van reisdocumenten ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden en kunnen gewoon plaatsvinden die dag.

Op 31 juli 2019 zal naar verwachting het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten weer op de normale wijze kunnen plaatsvinden.

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden wanneer u een paspoort of identiteitskaart wilt aanvragen of ophalen in de komende periode en wij adviseren u tijdig te controleren of uw reisdocument verloopt rondom deze datum.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Totrit in Boekel op 4 augustus 2019. In verband hiermee wordt op zondag 4 augustus 2019 van 11.00 uur tot 12.30 de Molenstraat afgesloten. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

Boekel, 16 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Boekel


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Stichting TOT-rit voor het organiseren van de TOT-rit op 4 augustus 2019 (verzenddatum 16 juli 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 23 juli 2019

De burgemeester van Boekel


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Locatie: Donkstraat 20, Boekel
Datum ontvangst: 11 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van 11 woningen
Locatie: Bergstraat ong.
Datum ontvangst: 16 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsgebouw
Locatie: Tuinstraat 25
Datum ontvangst: 16 juli 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 esdoorn
Locatie: nabij Burgtstraat 21
Datum ontvangst: 17 juli 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 rode esdoorn
Locatie: nabij Bernhardstraat 11 (sporthal de Burcht)
Datum ontvangst: 17 juli 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedur (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsgebouw
Locatie: de Vlonder 106, Boekel
Verzenddatum: 21 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vervangen van een bestaande bedrijfswoning
Locatie: Molenwijk 2, Boekel
Verzenddatum: 16 juli 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een bed & breakfast
Locatie: Voskuilenweg 10 en 10b
Verzenddatum: 18 juli 2019 

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 29
Verzenddatum: 26 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Kerkpad 31
Verzenddatum: 26 juni 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Vliegberg 1
Verzenddatum: 11 juli 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 24 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van een woning
Locatie: Arendstraat 36, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfshal
Locatie: Rosoliemolen ongenummerd, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een carport
Locatie: Berghoeve 20, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een kantoor
Locatie: Tuinstraat 21, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het renoveren van het dak
Locatie: Bezuidenhout 11, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een nieuwbouwwoning
Locatie: het Goor 11, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.