We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 31

maandag 27 juli 2020 door

Gemeentenieuws week 31

Gemeentelijke publicaties

Week 31 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Rapportage onderzoek Maron Healthcare naar haalbaarheid Gezondheidsplein Boekel
Projectontwikkelaar Maron Healthcare heeft de haalbaarheid van een gezamenlijk Gezondheidsplein Boekel onderzocht. Vanwege te weinig draagvlak bij de beoogde partners is er onvoldoende kans van slagen om deze ontwikkeling voort te zetten. Mogelijk ontstaan wel afzonderlijke initiatieven ter verbetering van een aantal voorzieningen en uitbreiding capaciteit huisartsenzorg.

Resultaten energiescans maatschappelijk vastgoed
Op grond van het ‘Besluit Energieprestatie Gebouwen’ zijn alle utiliteitsgebouwen energielabelplichtig. Dit houdt in dat een energielabel verplicht is bij gebouwen met gebruiksfuncties zoals kantoor, onderwijs, sport, bijeenkomst etc. De eigenaar van het gebouw is verplicht hiervoor zorg te dragen wanneer er sprake is van verkoop of verhuur van het gebouw. Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de energiescans.

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020
De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 vastgesteld.

Ontwikkelingen budgettaire kaders Jeugdhulp 2020 en 2021
Het college heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen en eventuele gevolgen van de budgettaire kaders Jeugdhulp 2020 en 2021. Ook heeft het college ingestemd met het vooralsnog niet bijstellen van deze budgettaire kaders.

Verzoek om ondertekening prestatieafspraken 2021 Stichting BrabantWonen
Ook voor 2021 sluit de gemeente Boekel prestatieafspraken met BrabantWonen.

Jaarverantwoording 2019 toezicht kinderopvang
Het college heeft de jaarverantwoording 2019 toezicht kinderopvang vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van 52 woningen. Daarnaast is besloten dat er vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor deze fase 1a.

Inwerkingtreding vergunning aanleg Randweg na bekendmaking Randweg Boekel
De werkzaamheden voor de aanleg van de Randweg dienen zo snel mogelijk na bekendmaking vergunningverlening te starten. Dit is noodzakelijk om de aanleg van de Randweg volgens planning te kunnen laten verlopen.

Verkoop grond voor de bouw van 12 rijwoningen in de Run
Een gedeelte van de CPO locatie in de Run is vrijgekomen. Dit gedeelte wordt ontwikkeld voor projectmatige starterwoningen door Van Stiphout. De 10 tussenwoningen – één en twee persoonshuishoudens – worden aangeboden onder de € 170.000.

Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019
De gemeente Boekel heeft het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving 2019 vastgesteld.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een opslagloods
Locatie: De Vlonder ong., Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Gebr. Regter voor het organiseren van de kermis in Boekel van 1 tot en met 4 augustus 2020 en in Venhorst van 8 tot en met 11 augustus 2020 (verzenddatum 21 juli 2020).
 • M.C. Boekel voor het organiseren van Motorcrosswedstrijden op circuit Bezuidenhout aan de Putakker in Boekel op 29 en 30 augustus 2020 en 19 en 20 september 2020 (verzenddatum 20 juli 2020).

Verleende ontheffing aan

 • M.C. Boekel voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de motorcrosswedstrijden op 29 en 30 augustus 2020 en 19 en 20 september 2020 (verzenddatum 15 juli 2020)

Geaccepteerde melding van:

 • Stichting Het Verzet in samenwertking met Nia Domo voor het organiseren van het evenement ‘Una Terrazza’ op 14 augustus 2020 van 18:00 tot 01:00 uur op het Sint-Agathaplein in Boekel.
 •  

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 29 juli 2020
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Bouwen van een bedrijfswoning en loods
Locatie: Zandhoek 1h en Zandhoekse loop 9, Boekel
Verzenddatum: 16 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Ondewerp: Bouwen van een woning met berging
Locatie: Kluisstraat 3b, Boekel
Verzenddatum: 21 juli 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Locatie: Sint Josephplein 6, Venhorst
Datum ontvangst: 20 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een pinkiosk
Locatie: Kennedystraat ong., Boekel
Datum ontvangst: 22 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiding paardenboxen, longeercirkel, mestvaalt en paddocks
Locatie: Peelstraat 22, Boekel
Datum ontvangst: 22 juli 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbreiding paardenboxen, longeercirkel, mestvaalt en paddocks
Locatie: Peelstraat 22, Boekel
Datum ontvangst: 22 juli 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: uitbreiding paardenboxen, longeercirkel, mestvaalt en paddocks
Locatie: Peelstraat 22, Boekel
Datum ontvangst: 22 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiding paardenboxen, longeercirkel, mestvaalt en paddocks
Locatie: Peelstraat 22, Boekel
Datum ontvangst: 22 juli 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het plaatsen van een pinkiosk
Locatie: Kennedystraat ong., Boekel
Datum ontvangst: 23 juli 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Heiderik 11  Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

Voor: oprichten van een bedrijf in tuinprojecten
Locatie:  Heiderik 11/13 te Boekel
Datum ontvangen: 11 mei 2020

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Corona maatregelen.

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30u in plaats van 20.30u.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 22-07-2020

Verloren :

 • Beige kort jasje.
 • Bike fiets ,zwarte Gazelle dames model.
 • Zwarte dames portemonnee met COOP met identiteitskaart en pasjes
 • Fietssleutel AXA zwart 3301X
 • Fietstas  grijs/zwart met inhoud grijze jas en gele broodtrommel
 • Sleutelbos met 3 sleutels groen label met ML

Gevonden : 

 • Union Damesfiets Type Comfort  Grijs/ blauw
 • Mes met een houten handvat,
 • Huissleutel Destil aan ring
 • Fietssleutel Axa (Sparta)
 • Telefoon  Samsung, blauwe achterkant

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld.

Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document.

U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Gewijzigde vaststelling (artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’

Besluit
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2020 middels een reparatiebesluit het bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ gewijzigd vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling
De gemeenteraad van Boekel heeft eerder, op 12 december 2019, het bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zijn 5 beroepsschriften ingediend.

Artikel 6:19 van de Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van een zogenaamd ‘reparatiebesluit’. Na vaststelling door de Raad op 12 december 2019 is geconstateerd dat het wenselijk is om de planregels op een tweetal punten te verduidelijken. Daarnaast worden drie onderzoeksrapporten bij de plantoelichting vervangen door een geactualiseerde versie daarvan. In het reparatiebesluit zijn deze aanpassingen opgenomen. Vanwege het reparatiebesluit is het bestemmingsplan opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 30 juli 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-VA02).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het reparatiebesluit.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een eerder ingesteld beroep bij de Raad van State, dat is gericht tegen de vaststelling van het genoemde bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ op 12 december 2019, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op het onderhavige gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Crisis- en herstelwet
Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep geldt daarnaast het volgende.

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, in afwijking van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, het beroep niet-ontvankelijk is, indien het beroepschrift niet de gronden van het beroep bevat. Voorts kunnen er na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Boekel, 29 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel