We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 31

maandag 2 augustus 2021 door

Gemeentenieuws week 31

Gemeentelijke publicaties

Week 31 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 20 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Brief namens gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Meierijstad aan de Provincie Noord-Brabant inzake gevolgen aanpassingen Arriva-lijn 155
Arriva wil lijn 155 vanaf 2022 voor het grootste gedeelte opheffen. De gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Meierijstad accepteren dit besluit op deze wijze niet.

Aanpassing van de tijdelijke beleidsregels TONK 2021, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Als onderdeel van het steunpakket coronamaatregelen is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) begin 2021 ingevoerd. TONK is bedoeld voor inwoners die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval en hierdoor problemen hebben met het betalen van de vaste lasten. Met TONK geven we daarvoor een tegemoetkoming. Kortgeleden besloot het Rijk de TONK te verlengen tot 1 oktober 2021. Door die wijziging moesten we de beleidsregels TONK aanpassen. Het aantal aanvragen is nog niet zo groot. Omdat we het aantal aanvragen TONK willen vergroten is de aanvraagprocedure makkelijker gemaakt. Ook zijn de beleidsregels op een paar onderdelen aangepast en verruimd.

Contractverlening Huishoudelijke Verzorging 2022
Het college heeft besloten de huidige contracten Huishoudelijke Verzorging met één jaar te verlengen. Hierdoor wordt de ondersteuning aan onze inwoners ongewijzigd voortgezet tot en met 31-12-2022.

Aanvraag planschadevergoeding Gemertseweg 7 te Boekel i.v.m. bestemmingsplan Randweg, Boekel
In verband met bestemmingsplan ‘Randweg, Boekel’ is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is de aanvraag afgewezen.

Aanvraag planschadevergoeding Ringbaan 7 te Venhorst i.v.m. bestemmingsplan Voskuilen, Venhorst
In verband met bestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’ is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de schadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Aanvraag planschadevergoeding Ringbaan 5 te Venhorst i.v.m. bestemmingsplan Voskuilen, Venhorst
In verband met bestemmingsplan ‘Voskuilen, Venhorst’ is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de schadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Jaarrapportage Jeugdhulp 2020
Het college heeft kennisgenomen van de jaarrapportage 2020 Gespecialiseerde Jeugdhulp regio Noordoost Brabant en deze gedeeld met de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein.


Rectificatie Afvalkalender 2021

Op de Afvalkalender 2021 staan de openingstijden van de milieustraat en de groenstraat in Haps fout weergegeven.

De juiste openingstijden zijn:

 • Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
 • Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
 • Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
 • Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Tip: pas het meteen even aan op uw kalender.
Excuses voor het ongemak.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: bouwwerk brandveilig gebruiken
Onderwerp: brandveilig gebruiken Kindpark Boekel
Locatie: Parkweg 10, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunnen met ingang van woensdag 28 juli 2021 gedurende zes weken worden ingezien. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u hiervoor geen gelegenheid hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 28 juli 2021 tot 8 september 2021.

Boekel, 4 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)
Onderwerp: Lozing van water op riolering
Locatie: Lage Raam 8, Boekel
Datum ontvangst: 28 juli 2021

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbreiding woonhuis
Locatie: Erpseweg 25a, Boekel
Datum ontvangst: 28 juli 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Stichting Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor het organiseren van de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 8 augustus 2021 (verzenddatum 26 juli 2021)
 • Grand Café Smullen voor het op grond van artikel 3 van de drank- en horecawet uitoefenen van het horecabedrijf ‘Smullen’, Kerkstraat 24 te Boekel (verzenddatum 27 juli 2021)

Verleende ontheffing aan

 • Café Sami voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 31 juli tot en met 3 augustus 2021 (verzenddatum 27 juli 2021)
 • Plein 31 voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 6 tot en met 10 augustus 2021 (verzenddatum 27 juli 2021)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 8 augustus 2021.

In verband hiermee geldt op 8 augustus 2021 van 07.00 uur tot 21.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van Mutshoek. Daarnaast geldt gedurende die periode voor Mutshoek eenrichtingsverkeer.

De organisatie zorgt voor voldoende (bewegwijzering naar) parkeergelegenheid.

Boekel, 4 augustus 2021
De burgemeester van Boekel.