We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 31

maandag 29 juli 2019 door

Gemeentenieuws week 31

Gemeentelijke publicaties

Week 31 – 2019


In de vakantie periode is de publieksbalie van het gemeentehuis op woensdag 24 juli, woensdag 31 juli en woensdag 7 augustus alleen geopend van 16.00 uur tot 20.30 uur.


Aanpak drugscriminaliteit: wijziging beleidsregel Artikel 13B Opiumwet

De burgemeester van Boekel heeft de beleidsregel Artikel 13B Opiumwet gewijzigd. De wijziging houdt in dat nu ook bij voorbereidingshandelingen voor de handel in drugs een pand gesloten kan worden. Daarnaast vindt een kleine wijziging plaats waarbij ook bij kleine hoeveelheden direct gesloten wordt en niet gewaarschuwd.

De beleidsregel is opgesteld om de handel in drugs tegen te gaan. Hiervoor is strikte handhaving bij overtredingen van de Opiumwet gewenst en noodzakelijk, ook vanuit het bestuursrecht. Wanneer in koopwoningen, huurwoningen, bedrijven en publiek toegankelijke inrichtingen (bijv. café of kantine) meer dan een gebruikershoeveelheid aan soft- en/of harddrugs is aangetroffen, wordt het pand gesloten. De duur van sluiting hangt af van het soort pand (woning of lokaal) en de soort drugs die is aangetroffen. In die periode mag het pand niet worden gebruikt, met als gevolg dat de bewoning of ander gebruik tijdelijk wordt beëindigd.

Samen tegen drugscriminaliteit

De aanpak van drugscriminaliteit is niet alleen een zaak van de gemeente, politie en justitie. Ook verhuurders en inwoners hebben hierin een belangrijk rol. Meld verdachte situaties daarom bij de politie. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (MMA) en via de gemeente Boekel via https://www.boekel.nl/zelf-regelen/overige-producten_3971/product/meld-criminaliteit_850.html

Eigenaren van panden: opgelet!

Bent u eigenaar van een pand: houd dan goed in de gaten wat er in dat pand gebeurt, ook als dit verhuurd is of leeg staat. Als in uw pand bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt aangetroffen en het pand gesloten wordt, raakt u dit ook. U loopt dan huurinkomsten mis. Daarnaast wordt er vaak schade aan het pand aangebracht en bent u verantwoordelijk voor het verwijderen van achtergelaten spullen. Daarnaast voert de gemeente Boekel samen met de politie ook periodiek controles uit. Deze controles worden uitgevoerd met als doel het tegengaan van ondermijning.


Kermis Boekel: ‘Niet de grootste, wel de goedkoopste!’

Zaterdag 3 augustus tot en met dinsdag 6 augustus St. Agathaplein Boekel

Programma:
Woensdag 31 juli tot en met vrijdag 2 augustus: Opbouwen kermis (St. Agathaplein afgesloten!)

Zaterdag 3 augustus
Openingstijden: 15:00 uur tot 1:00 uur
15:00 uur: Officiële opening kermis
Puzzelwedstrijd met gratis kaartje  met medewerking van burgemeester Bos

Zondag 4 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur

Maandag 5 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur

Dinsdag 6 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur

± 14:00 uur: Bezoek bewoners Huize Padua en MeMo
± 22:00 uur: Prijsuitreiking kermisloterij

Ritprijzen
De kermissen willen we op niveau houden voor onze inwoners maar zal ook interessant moeten blijven voor de kermisexploitanten. Daarom is afgesproken om evenals vorig jaar de individuele ritprijzen met € 0,20 te verhogen maar bij aankoop van 10 ritten zullen de ‘oude’ ritprijzen van € 0,50 en € 0,80 behouden blijven.

Zo blijft de slogan voor de kermissen in Boekel en Venhorst bestaan: “Niet de grootste, wel de goedkoopste !”

Ballonnenwedstrijd afgeschaft
De gemeente Boekel heeft sinds dit jaar de ballonnenwedstrijden afgeschaft. De ballonnenwedstrijden staan steeds meer ter discussie en dat vraagt om actie. Het oplaten van ballonnen kan gevolgen hebben voor natuur en milieu. Veel dieren zien de ballonnen aan voor voedsel.

Om toch tijdens de kermis een leuk wedstrijd element aan de kinderen te kunnen bieden, gaan we een alternatief bedenken. De tijden van de wedstrijd op beide kermissen blijven gelijk en uiteraard krijgen de kinderen ook een gratis ritkaartje.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Regter voor het organiseren van de kermis in Boekel van 3 tot en met 6 augustus 2019 en in Venhorst van 10 tot en met 13 augustus 2019 (verzenddatum 19 juli 2019)
 • Stichting “Joepie” voor het organiseren van de Joepiedagen van 5 tot en met 9 augustus 2019 (verzenddatum 19 juli 2019)
 • Cato 59 BV voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 2 tot en met 6 augustus 2019 bij Nia Domo (verzenddatum 22 juli 2019)
 • Café ’t Menneke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 3 tot en met 6 augustus 2019 (verzenddatum 26 juli 2019)
 • Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 3 tot en met 6 augustus 2019 (verzenddatum 26 juli 2019)

Verleende ontheffing aan

 • Cato 59 BV voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 2 tot en met 6 augustus 2019 bij Nia Domo (verzenddatum 22 juli 2019)
 • Café ’t Menneke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 3 tot en met 6 augustus 2019 (verzenddatum 26 juli 2019)
 • Podiumzaal-Trendy Kaffee ’t Stuupke voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 3 tot en met 6 augustus 2019 (verzenddatum 26 juli 2019)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 30 juli 2019
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Gilde Sint-Agatha voor het organiseren van een kermistoernooi kruisboogschieten op zaterdag 3 augustus 2019 van 10:00 tot 19:00 uur op het terrein bij het Gildehuis aan het adres Waterval 3a en op het aangrenzende evenemententerrein. Hierbij vallen de pijlen van het kruisboogschieten op het gildeterrein en het aangrenzende evenemententerrein.
 • ZLTO Boekel-Venhorst voor het organiseren van een familiedag voor de leden van de ZLTO en hun partners en kinderen op 8 september 2019 van 11:00 tot 18:00 uur op het adres Statenweg 35.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 30 juli 2019.


Gemeente Boekel – Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval De Aa 9 te Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Van Schaijk Sloop- en Grondwerken, Zoggelsestraat 15, 5384 LL te Heesch een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 2.500 ton gemengd puin
Bronsterkte mobiele breker: 115 dB(A)
Verwachte startdatum: 12 augustus 2019
Werklocatie: De Aa 9 te Boekel
Kadastrale gegevens: Gemeente Boekel, sectie N, nummer 472
Postcodegebied: 5427 PK
Datum ingekomen: 11 juli 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 1 augustus 2019 tot 1 november 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 7 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Bevers-Lange V.O.F. voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 13a Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, juli 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het oprichten van een huisvestingsgebouw/loods
Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van 30 ecowoningen
Locatie: onbekend adres, plan de Run

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Heesterbosch 12
Verzenddatum: 22 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Burgstraat 54
Verzenddatum: 23 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Berkenbosch 3
Verzenddatum: 24 juli 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 31 juli gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het aanleggen van een containerveld
Locatie: Kadastrale sectie D, Kadastraal perceelnummer 2992 en 3254
Datum ontvangst: 23 juli 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de kermissen in Boekel (3 t/m 6 augustus 2019) en Venhorst (10 t/m 13 augustus 2019).

In verband hiermee worden diverse wegen in Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Het Sint Agathaplein en gedeelten van de Kennedystraat, De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat en Buskensstraat worden afgesloten van woensdag 31 juli t/m woensdag 7 augustus 2019. Verder zal een gedeelte van de Kerkstraat van 3 t/m 6 augustus 2019 van 20.00 uur tot 04.00 uur, of zoveel langer dan nodig of korter dan mogelijk is, worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Dit gaat om het gedeelte tussen de Bernhardstraat en de rotonde en heeft te maken met de drukte die wordt verwacht bij de horeca-inrichtingen aan de Kerkstraat.

In Venhorst wordt het Sint Josephplein, vanaf de Statenweg tot de afslag Meidoornstraat, van woensdag 7 t/m woensdag 14 augustus 2019 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en kermisvoertuigen.

Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid.

Boekel, 30 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.