We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 32

maandag 3 augustus 2020 door

Gemeentenieuws week 32

Gemeentelijke publicaties

Week 32 – 2020

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Corona maatregelen.

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30u in plaats van 20.30u.


Adressen in gemeentegids 2021

I.v.m. de vele malafide praktijken tegenwoordig en omdat mensen soms toch huiverig zijn om ons hun adresgegevens te verstrekken, willen wij u graag even informeren omtrent het volgende.

In week 32 – 2020 (vanaf maandag 3 augustus) wordt gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids van de gemeente Boekel. Adressen die vermeld staan in de gemeentegids van 2020 en die voorzien zijn van een e-mailadres krijgen van Akse Media (de uitgever van de gids) een e-mail ter controle van de gegevens. Deze mail is bij een ieder voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en vervolgens aanpassen. Overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media  benaderd.

Let op: men dient zijn/haar organisatie of vereniging zelf aan te melden voor evt. plaatsing in het adressengedeelte.

Men kan voor mutaties en/of aanmeldingen ook zelf op de volgende manieren reageren:
* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Boekel)
* telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Boekel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Let op: Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week 36, 4 september 2020


Papiercontainer aan de Waterval weer open m.i.v. 1 augustus

Vanaf zaterdag 1 augustus kan elke zaterdag van 09.30 – 12.00 uur weer oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark.

Dank namens de Bond van Ouderen.
Contactpersoon: B. v.d. Heijden, tel. 0492-322951


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

  • Café Bar Eetcafé Sami voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020  (verzenddatum 28 juli 2020)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Geaccepteerde melding van:

  •  
  • Café Bar Eetcafé Sami voor het organiseren van activiteiten tijdens de kermis van 1 tot en met 4 augustus 2020 (verzenddatum 28 juli 2020)

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 30 juli 2020
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde gecorrigeerde melding van:

  • Stichting Het Verzet in samenwerking met Nia Domo voor het organiseren van het evenement ‘Una Terrazza’ op 14, 15, 16 augustus 2020 van 18.00 tot 01.00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel.

Boekel, 28 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 14 juli 2020 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgtfase1a-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan

De komende jaren ziet de gemeente Boekel een toename in de behoefte aan nieuwe woningen. Op basis van een onderzoek naar de meest geschikte plekken voor nieuwbouw in de gemeente is in de zomer van 2018 De Burgt aangewezen als locatie voor verdere uitwerking. Het plangebied De Burgt biedt in totaal ruimte voor circa 600 woningen. Dit gebied is in eerste instantie opgedeeld in twee fasen van elk circa 300 woningen.

Door de status van de verschillende verwervingsgesprekken met grondeigenaren is gekozen om fase 1 op te delen in deelfasen. De eerste deelfase (fase 1a) is uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. In deze fase 1a kunnen circa 52 woningen gerealiseerd worden. Het plangebied van voorliggend plan bestaat uit dit eerste deel (fase 1a).

Het kostenverhaal van de grondexploitatie is anderszins verzekerd en er hoeft geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Grenswijzing Interim Omgevingsverordening

Dit ontwerpbestemmingsplan bevat ook een verzoek aan Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant om een grenscorrectie in de Interim Omgevingsverordening door te voeren. Dit verzoek ziet toe op het wijzigen van de grenzen van bestaand stedelijk gebied van de kom Boekel. Op de verbeelding van het plan gaat het om de volgende aanpassingen:

  • overige zone – in Verordening ruimte te verwijderen Structuur – Gemengd landelijk gebied;
  • overige zone – in Verordening ruimte toe te voegen Structuur – Stedelijk gebied.

Zienswijzen

Vanaf 23 juli 2020 t/m 2 september 2020, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 5 augustus 2020.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het overkappen van een sleufsilo
Locatie: Molenbrand 9, Boekel

Activiteit: inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (milieu)
Onderwerp: het overkappen van een sleufsilo
Locatie: Molenbrand 9, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: Arendnest 1
Verzenddatum: 29 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een overkapping
Locatie: De Vlonder 112, Boekel
Verzenddatum: 30 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het herstellen van een ontginningsboerderij
Locatie: Hoekstraat 3
Verzenddatum: 30 juli 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 augustus  2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Elzen 3, Boekel
Datum ontvangst: 23 juli 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Elzen 3, Boekel
Datum ontvangst: 23 juli 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een bijgebouw
Locatie: Schutboom 7, Boekel
Datum ontvangst: 24 juli 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het vergroten van een bijgebouw
Locatie: Schutboom 7, Boekel
Datum ontvangst: 24 juli 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een buurtfeest van buurtvereniging De Leeuweriklaan.

  • Buurtvereniging De Leeuweriklaan houdt een buurtfeest op zaterdag 29 augustus 2020. In verband hiermee wordt op zaterdag 29 augustus 2020 van 14:00 uur tot 00:00 uur de Leeuweriklaan op de openbare weg gedeeltelijk afgesloten. De Kwikstaartlaan en Patrijslaan blijven bereikbaar.

Boekel, 4 augustus 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Informeert, signaleert en ondersteunt
Eén toegang tot zorg in Boekel!

Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van alle leeftijden met hun (hulp)vraag terecht bij het Dorpsteam Boekel. Toegankelijk, dichtbij en zichtbaar.

Inwoners van Boekel kunnen bij het Dorpsteam terecht met vragen op het gebied van:
* opgroeien en opvoeden
* ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen
* vragen die gaan over meedoen/participatie
* hulpmiddelen en/of vervoersvragen
* het langer zelfstandig willen blijven wonen

Door strenge maatregelen i.v.m. het Coronavirus kunnen wij u op onze locatie van het Dorpsteam binnen Sint Petrus, Burgtstraat 34 Boekel, helaas nog niet ontvangen. De inloopspreekuren op maandagmiddag en donderdagochtend gaan tot nadere berichtgeving niet door. Wel kunnen wij u telefonisch te woord staan en komen wij zo nodig, wanneer u klachtenvrij bent, bij u op huisbezoek. Heeft u een hulpvraag, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Dorpsteam Boekel is op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar op:

Telefoonnummer 0492-328383/of per mail: info@dorpsteamboekel.nl

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op:

Onze website: www.dorpsteamboekel.nlen op onze Facebookpagina: Dorpsteam Boekel.