We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 32

maandag 5 augustus 2019 door

Gemeentenieuws week 32

Gemeentelijke publicaties

Week 32 – 2019


In de vakantie periode is de publieksbalie van het gemeentehuis op woensdag 7 augustus alleen geopend van 16.00 uur tot 20.30 uur.


Kermis Venhorst: ‘Niet de grootste, wel de goedkoopste!’

Zaterdag 10 augustus tot en met dinsdag 13 augustus St. Josephplein Venhorst

Programma
Woensdag 7 augustus tot en met vrijdag 9 augustus: Opbouwen kermis (St. Josephplein afgesloten!)

Zaterdag 10 augustus
Openingstijden: 19:00 uur tot 1:00 uur
19:00 uur: Officiële opening Kermis met medewerking van fanfare Echo der Peel en burgemeester Bos / wethouder Marius Tielemans

Zondag 11 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur

Maandag 12 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur
± 15:00 uur: Puzzelwedstrijd met gratis kaartje
met medewerking van burgemeester Bos / wethouder Marius Tielemans

Dinsdag 13 augustus
Openingstijden: 14:00 uur tot 1:00 uur
± 21:30 uur: Prijsuitreiking kermisloterij

Ritprijzen
De kermissen willen we op niveau houden voor onze inwoners maar zal ook interessant moeten blijven voor de kermisexploitanten. Daarom is afgesproken om evenals vorig jaar de individuele ritprijzen met € 0,20 te verhogen maar bij aankoop van 10 ritten zullen de ‘oude’ ritprijzen van € 0,50 en € 0,80 behouden blijven.

Zo blijft de slogan voor de kermissen in Boekel en Venhorst bestaan:

“Niet de grootste, wel de goedkoopste !”

Ballonnenwedstrijd afgeschaft
De gemeente Boekel heeft sinds dit jaar de ballonnenwedstrijden afgeschaft. De ballonnenwedstrijden staan steeds meer ter discussie en dat vraagt om actie. Het oplaten van ballonnen kan gevolgen hebben voor natuur en milieu. Veel dieren zien de ballonnen aan voor voedsel.

Om toch tijdens de kermis een leuk wedstrijd element aan de kinderen te kunnen bieden, gaan we een alternatief bedenken. De tijden van de wedstrijd op beide kermissen blijven gelijk en uiteraard krijgen de kinderen ook een gratis ritkaartje.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 9 juli 2019 besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ in officiële procedure te brengen. Dit ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Dit ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand.

De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Aangezien er met de ontwikkelaar een overeenkomst is gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Zienswijzen
Vanaf 25 juli 2019 t/m 4 september 2019, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer J.P.P.M. (Joris) Gerrits, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 6 augustus 2019


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Metaalindustrie Andusta B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf, op de locatie Statenweg 135 te Venhorst.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Koolen voor het tijdelijk plaatsen van een propaangastank op het perceel plaatselijk bekend De Morgens 12 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 6 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een dakopbouw
Locatie: Leeuweriklaan 18

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) 

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van de woning
Locatie: Arendstraat 36, Boekel
Verzenddatum: 31 juli 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het plaatsen van een overkapping en erfafscheiding
Locatie: de Sparren 54, Boekel
Verzenddatum: 26 juli 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 7 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 31-07-2019

Verloren :

 • Platte huisdeursleutel in rood etui met rits
 • Telefoon Huawei
 • Sleutel trekhaak met rode dop.
 • Dunkler groene damesportemonnee (envelop)met  zorgpasjes  winkelpasjes en contant geld
 • 2 gehoorapparaatjes  in zwart tasje met opdruk Shure
 • Bruine herenportemonnee (leder). Inhoud: ID-kaart, bankpas, contant geld
 • Zwarte portemonnee met bankpas rijbewijs anwb pas ov kaart , contant geld

Gevonden :

 • Sleutelbos met opschriftplaatje van Doren Engineers
 • Sleutelbos  met 11 sleutels aan sleutelhanger  met opdruk: wwwBogra.nl
 • Blauwe kentekenplaat brommer
 • Samsung mobiele telefoon

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • Stichting Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 11 augustus 2019 (verzenddatum 1 augustus 2019)
 • Plein 31 voor het organiseren van horeca activiteiten tijdens de kermis in Venhorst van 9 tot en met 13 augustus 2019 (verzenddatum 7 augustus 2019)

Verleende ontheffing aan

 • Plein 31 BV voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de kermis van 9 tot en met 13 augustus 2019 bij Plein 31 (verzenddatum 7 augustus 2019)

Bezwaren
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 6 augustus 2019

De burgemeester van Boekel


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 11 augustus 2019. In verband hiermee geldt op 11 augustus 2019 van 07.00 uur tot 21.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van Mutshoek. Daarnaast geldt gedurende die periode voor Mutshoek eenrichtingsverkeer.

De organisatie zorgt voor voldoende (bewegwijzering naar) parkeergelegenheid.

Boekel, 6 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel