We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 33

maandag 12 augustus 2019 door

Gemeentenieuws week 33

Gemeentelijke publicaties

Week 33 – 2019


Gemeente Boekel en CroonenBuro5 starten participatietraject nieuwe Centrumvisie

Gemeente Boekel heeft CroonenBuro5 geselecteerd als ontwerpbureau om samen met bewoners en ondernemers de nieuwe gebiedsvisie voor het Centrum Boekel op te stellen. Op woensdagavond 12 juni 2019 vond de aftrap van hiervan plaats.

Tijdens de eerste algemene bijeenkomst werd aan belangstellenden toegelicht dat Boekel een nieuwe centrumvisie nodig heeft, omdat daarmee richting kan worden gegeven aan toekomstige ontwikkelingen. De visie vormt het toetsingskader en vormt een stip op de horizon voor de komende jaren.

Na een korte presentaties gingen belangstellenden al aan de slag als voorproefje op de Klankbordgroep die later gevormd is. Aan de hand van onder meer de volgende vragen gingen bewoners, ondernemers en andere belanghebbende partijen aan de slag:

  • Waar bent u het meest trots op?
  • Waar bent u het minst trots op?
  • Wat heeft Boekel nodig om een aantrekkelijk dorpshart te krijgen en
  • Wat staat dit succes het meest in de weg?

Na de aftrapbijeenkomst is er een selectie gemaakt van geïnteresseerden die zitting willen nemen in de Klankbordgroep. De gevormde Klankbordgroep is een goede mix van belanghebbende partijen geworden. Deze Klankbordgroep komt in drie sessies bij elkaar om mee te praten en denken over de nieuwe Gebiedsvisie Centrum Boekel. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 26 juni 2019.

Met de geleverde input tijdens de aftrapbijeenkomst en de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is CroonenBuro5 nu aan de slag gegaan om alle informatie te verwerken in een aantal ontwikkelscenario’s. In oktober 2019 komt de Klankbordgroep weer bijeen en worden de ontwikkelscenario’s besproken. De planning is om de Gebiedsvisie Centrum Boekel begin 2020 vast te laten stellen door de gemeenteraad.


Actualiseren redactionele adressen t.b.v. gemeentegids van gemeente Boekel voor 2020

Deze week start het actualiseren van de redactionele adressen voor de aankomende gemeentegids Boekel. De adressen in de gemeentegids van 2019 die voorzien zijn van een e-mailadres krijgen van Drukker Akse Media een e-mail ter controle van de gegevens. Deze mail is bij iedereen voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en vervolgens eventueel aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media  benaderd.

Nieuw aanmeldingen van organisaties of verengingen t.b.v. plaatsing in het adressengedeelte dient men zelf te doen.
Voor mutaties en/of aanmeldingen kunt u ook zelf op de volgende manieren reageren:

* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Boekel)
* telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Boekel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk week 36, 6 september 2019.


Wet geluidhinder – Ontwerpbesluit hogere grenswaarden –

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voornemens zijn voor de geprojecteerde nieuwe woning in het bestemmingsplan ‘Erpseweg 20, Boekel’, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woning in de nieuwe situatie, een hogere grenswaarde vast te stellen dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder.

Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 15 augustus 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.

Boekel, 13 augustus 2019.
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Erpseweg 20, Boekel”

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erpseweg 20, Boekel’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKErpseweg20-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in de sloop van een deel van de bestaande woning op de locatie Erpseweg 20 om zodoende westelijk van de bestaande woning een nieuwe vrijstaande woning op te richten. Gelet op de ligging van het plangebied aan de rand van de kom is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 15 augustus 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 13 augustus 2019.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een bed & breakfast
Locatie: Rietvenseweg 2a
Verzenddatum: 6 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een veekering
Locatie: Zijp 12, Boekel
Datum ontvangst: 2 augustus 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.