We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 36

maandag 31 augustus 2020 door

Gemeentenieuws week 36

Gemeentelijke publicaties

Week 36 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 juli jl. is o.a. aan de orde geweest:

Rapportage onderzoek Maron Healthcare naar haalbaarheid Gezondheidsplein Boekel

Projectontwikkelaar Maron Healthcare heeft de haalbaarheid van een gezamenlijk Gezondheidsplein Boekel onderzocht. Vanwege te weinig draagvlak bij de beoogde partners is er onvoldoende kans van slagen om deze ontwikkeling voort te zetten. Mogelijk ontstaan wel afzonderlijke initiatieven ter verbetering van een aantal voorzieningen en uitbreiding capaciteit huisartsenzorg.

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020

De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 vastgesteld.

Ontwikkelingen budgettaire kaders Jeugdhulp 2020 en 2021

Het college heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen en eventuele gevolgen van de budgettaire kaders Jeugdhulp 2020 en 2021. Ook heeft het college ingestemd met het vooralsnog niet bijstellen van deze budgettaire kaders.

Verzoek om ondertekening prestatieafspraken 2021 Stichting BrabantWonen

Ook voor 2021 sluit de gemeente Boekel prestatieafspraken met BrabantWonen.

Jaarverantwoording 2019 toezicht kinderopvang

Het college heeft de jaarverantwoording 2019 toezicht kinderopvang vastgesteld

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van 52 woningen. Daarnaast is besloten dat er vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor deze fase 1a.

Inwerkingtreding vergunning aanleg Randweg na bekendmaking randweg Boekel

De werkzaamheden voor de aanleg van de Randweg dienen zo snel mogelijk na bekendmaking vergunningverlening te starten. Dit is noodzakelijk om de aanleg van de Randweg volgens planning te kunnen laten verlopen.

Verkoop grond voor de bouw van 12 rijwoningen in de Run

Een gedeelte van de CPO locatie in de Run is vrijgekomen. Dit gedeelte wordt ontwikkeld voor projectmatige starterwoningen door Van Stiphout. De 10 tussenwoningen – één en twee persoonshuishoudens – worden aangeboden onder de € 170.000.

Vaststelling jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019

De gemeente Boekel heeft het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving 2019 vastgesteld

In de vergadering van 11 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Vaststelling hogere grenswaarden geluid Zandhoek-Bergstraat

In het bestemmingsplan Zandhoek-Bergstraat worden drie bedrijfswoningen gelegaliseerd binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Zandhoek. Hiertoe wordt een hogere grenswaarde vastgesteld.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond
i.v.m. Corona maatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van tot 20.30 uur


Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ‘strijd tegen kanker’.

Snoei uw taxushaag t/m 10 september en lever het snoeisel in!

De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi begon voorspoedig, de mooie doelstelling van 425.000 kilo komt steeds dichterbij. Echter, wat veel mensen bestempelden als heerlijke warme weken, was het voor de meesten te warm om te snoeien. En terecht!
Hierdoor loopt de stichting achter op schema. De stichting zet nu alles op alles om toch de
doelstelling te behalen. De stichting kan dit alleen met uw hulp! Snoeit u uw taxushaag nog uiterlijk 10 september, om ook úw takje bij te dragen in de strijd tegen kanker?

Aanmelden van uw gesnoeide taxus kan tot en met donderdag 10 september. De stichting kan tot die tijd alle hulp goed gebruiken. Wel of geen taxushaag, óók het verspreiden van de boodschap van de stichting kan al voldoende zijn. Nog steeds is er jaarlijks een grote hoeveelheid taxussnoeisel nodig voor het produceren van kankerremmende medicijnen.
Tegen het einde van het inzamelseizoen nemen de werkzame stoffen af, dit is niet op een vast moment, maar kan per jaar verschillen. De stichting zet dan ook nog even alles op alles om het laatste snoeisel in te zamelen. Het doneren van taxussnoeisel is geheel kosteloos!

Behoud werkzame stof Taxol

Taxol, de basis grondstof voor kanker remmende medicijnen is alleen aanwezig in de jonge scheuten (éénjarig snoeisel) van de taxushaag. Zodra het snoeisel broei bevat gaat deze belangrijke werkzame stof verloren. Bewaar het snoeisel daarom zo luchtig mogelijk, uit de
zon én maak een kuil in het midden van het snoeisel. Dek het vooral niet af! Om het verwerkingsproces van het snoeisel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vraagt de stichting om vermenging met bladeren zoveel mogelijk te voorkomen.

Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn er op diverse uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen en opvangzeilen op te halen. Het gebruik hiervan is niet verplicht! De stichting geeft wel aan dat het bewaren van snoeisel in plastic zakken funest is voor de naaldjes. Bewaar het liever los op de grond of leg het op een zeil. De stichting zorgt ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd na hun bezoek. De uitgiftepunten zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn groen van kleur.

Alle kleine beetjes helpen

Ook kleine hoeveelheden taxussnoeisel zijn van harte welkom! Er zijn binnen het inzamelgebied verschillende mogelijkheden om het taxussnoeisel in te leveren. Hier kan men, zonder afspraak, terecht voor zowel kleine maar ook grote hoeveelheden taxussnoeisel. Alle inzamelpunten zijn terug te vinden op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn oranje van kleur.

Help stichting Taxus Taxi om de doelstelling voor 2020 te behalen. Doneer nú nog uw taxussnoeisel!
‘Samen in strijd tegen kanker’
In samenwerking met Den Ouden Groep.
Meer informatie over de taxusinzameling is te vinden via www.taxustaxi.nl


Doe mee aan de Verspillingsvrije Week!

Vind jij het ook zonde om voedsel te verspillen? Doe dan mee met de Verspillingsvrije Week, een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Ga van 1-7 september de uitdaging aan om één week lang minder te verspillen. Meedoen is leuk, makkelijk én levert winst op voor je portemonnee. En je bent ook nog eens goed bezig voor het milieu!

Meld je gratis aan via www.verspillingsvrijeweek.nl. Kies hier een challenge. Je ontvangt dan in de Verspillingsvrije Week handige tips om direct mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld over het efficiënt inrichten van je koelkast en het koken met restjes. Volg ook de hashtag #verspillingsvrij op sociale media.

Winst

Wist je dat je in één week wel 3 borden met eten en 10 glazen drinken kunt besparen door thuis niets te verspillen? Samen maken we een groot verschil. Zo wordt Nederland steeds meer #verspillingsvrij. En in één jaar kun je maar liefst 34 kilo eten van de afvalbak redden. Omgerekend is dat zo’n € 120 per persoon. Bovendien verlaag je je impact op het milieu met zo’n 14 procent.

Waarom verspillingsvrij?

Ons voedsel is met veel energie en liefde gemaakt. Het legt een hele reis af van grond tot mond. Daarom is het belangrijk dat we goed omgaan met ons eten. Laten we eruit halen wat erin zit. We zijn al steeds bewuster bezig: 8 op de 10 Nederlanders wil voedselverspilling voorkomen. Als we allemaal elke dag een beetje meer verspillingsvrij worden, dan levert dat direct winst op. Maak vandaag je lunch verspillingsvrij… en voor je het weet is het een hele week! Dus, kies een challenge die bij jou past en ga aan de slag! Doel Het doel van de Verspillingsvrije Week is een week lang geen voedsel verspillen. We enthousiasmeren zoveel mogelijk mensen en organisaties om hieraan mee te doen. De initiatiefnemer van de week is de stichting ‘Samen Tegen Voedselverspilling’. Binnen deze stichting werken bedrijven en organisaties samen aan het doel om in 2030 de voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015.


Openbare informatieavond Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest

Vanaf begin 2019 is door de gemeente Boekel, in samenspraak met bewoners en belanghebbenden, gewerkt aan een nieuwe visie voor de noordwestelijke hoek van de dorpsmantel in Boekel. Het plangebied van de visie bestaat uit de zone die globaal ‘opgesloten’ wordt door de nieuwe randweg, de Molenstraat, Neerbroek, Schutboom, Tuinstraat en Wilhelminastraat en Erpseweg.

Graag willen wij u informeren over de nieuwe Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Daarom organiseert de gemeente Boekel een openbare informatieavond over de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Tijdens deze avond zal het stedenbouwkundige adviesbureau NieuwBlauw u de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest presenteren. U wordt deze avond ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 17 september 2020 om 19.30 uur in Nia Domo. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn dan dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar mark.vanschadewijk@boekel.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens en met hoeveel personen u naar de informatieavond wilt komen.


BSOB verstuurt eenmalig betalingsherinneringen

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze inwoners en ondernemers  tegemoet te komen verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel, maar krijgen belastingbetalers eerst een betalingsherinnering. 

Wie ontvangt een betalingsherinnering?

Iedereen die een nog een bedrag open heeft staan bij BSOB dat al betaald had moeten zijn, ontvangt een betalingsherinnering. Op het aanslagbiljet dat u ontvangen heeft, ziet u voor wanneer u het bedrag had moeten betalen. Is deze datum verstreken? Dan kunt u een betalingsherinnering verwachten. Dit geldt ook voor aanslagbiljetten waarvoor aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd en die tot op heden niet zijn betaald.

Wanneer ontvangt u de betalingsherinnering?

De betalingsherinneringen worden in het begin van de maand september verstuurd. 

Wat moet u doen als u een betalingsherinnering krijgt?

Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening. Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via digitalebalie.bs-ob.nl. Voor de overige aanslagbiljetten met een betalingsherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden.

Wat als u niet betaalt?

Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan starten wij het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval dragen wij de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt. Kunt u het bedrag niet betalen? Bel dan naar BSOB via 088-5510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing. 

Vragen?

Heeft u vragen over de betalingsherinnering? Of heeft u een andere vraag? Bel naar 088-5510000. De medewerkers van BSOB helpen u graag.


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Julianastraat 6, 5427 AW Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

Voor: het veranderen van een Boerenbond Pets Place winkel
Locatie: Julianastraat 6, Boekel
Datum ontvangen: 2 juli 2020

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument
Onderwerp: Modernisering telecommunicatie installatie
Locatie: Kerkstraat 37, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee

eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Boekel, 2 september 2020

Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)
vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het maken van een doorgang tussen 2 ruimtes
Locatie: Schutboom 1R, Boekel
Verzenddatum: 26 augustus 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke hoge kwaliteit opslagtent
Locatie: Zandhoek 7a, Boekel
Verzenddatum: 26 augustus 2020

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleg Randweg 
Locatie: meerdere locaties, Boekel
Verzenddatum: 27 augustus 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. 

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een overkapping
Locatie: De Gemeint 3, Boekel
Datum ontvangst: 4 augustus 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: gebruik bijgebouw als recreatiewoning
Locatie: Peelkensweg 4, Venhorst
Datum ontvangst: 24 augustus 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.