We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 36

maandag 2 september 2019 door

Gemeentenieuws week 36

Gemeentelijke publicaties

Week 36 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 20 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Subsidieverlening 2020 ONS Welzijn
Het College heeft besloten € 532.008 aan subsidie te verlenen aan ONS Welzijn ten behoeve van de toegang tot ondersteuning en zorg aan onze inwoners. Het betreft hier de uitvoering van taken in het Dorpsteam Boekel.

Verzoek tot inkoop ondersteunings- en begeleidingstrajecten 2020 Stichting Ouders en Jeugdzorg
Het college heeft het verzoek tot inkoop van Stichting Ouders en Jeugdzorg voor het jaar 2020 afgewezen. De reden hiervoor is dat gemeente Boekel contracten heeft met andere aanbieders en hiermee de keuzevrijheid van de inwoners voldoende gewaarborgd is.

Collegevoorstel verkoop brandweerkazerne
Na vaststelling van het Huisvestingsvoorstel van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (16 januari 2019) en het Beleidskader 2020 VRBN (3 april 2019) heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio (hierna: “AB”) de Programmabegroting 2020 VRBN op 3 juli 2019 vastgesteld. Daarmee is het besluit tot overdracht van de brandweerkazernes, behoudens zeer zwaarwegende omstandigheden onomkeerbaar geworden. Ter uitvoering van voormeld besluit dienen alle kazernes, welke thans nog in eigendom toebehoren aan gemeenten, aan VRBN in eigendom te worden overgedragen. Het ligt in de bedoeling dat de kazernes uiterlijk 1 januari 2020 in eigendom zijn van de Veiligheidsregio. Dit B&W voorstel zorgt ervoor dat de notaris het eigendom van de brandweerkazerne aan de Vlonder te Boekel over kan laten gaan van de gemeente naar de Veiligheidsregio.

Straatnaam weg in Kindpark Boekel
De wegsituatie rondom sporthal en scholen is gewijzigd. Daarom wordt aan de weg tussen sporthal en scholen de naam Schoolstraat toegekend.

Aanvraag planschadevergoeding i.v.m. vaststelling bestemmingsplan N 605-Randweg Boekel
In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de schadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Mandaatregister 2019 gemeente Boekel
In de mandaatregeling en het mandaatregister wordt vastgelegd welke mandaten het college aan de directeuren en behandelend ambtenaren geeft. Vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van gegevensbeheer en een kleine aanpassing bij Jeugdzorg dient het mandaatregister aangepast te worden.

Verzoek Heemkundekring om toekenning straatnaam
Heemkundekring Sint Achten op Boeckel wil een wandelroute rondom het centrum van Boekel samenstellen. Daartoe is het gewenst, dat het pad langs de begraafplaats een straatnaam krijgt. Het college voldoet aan deze wens.


Openbare INFORMATIEAVOND op dinsdag 10 september 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 10 september 2019 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Op deze avond zullen presentaties worden gegeven over de Ontwikkelvisie woningbouw De Burgt alsmede over de Verkeersafwikkeling oost-west (Venhorst-Erp).


Help mijn gft-container stinkt!

Bij warm weer is de kans groot dat het afval in uw gft-container gaat stinken. Er zijn een paar handige tips die nare luchtjes en ongedierte, zoals maden, voorkomen!

Tips bij warm weer

  • Zet een klein afvalbakje op het aanrecht voor het keukenafval en leeg dat elke dag in de gft-container; zo voorkomt u dat het in huis gaat stinken en dat er fruitvliegjes op af komen
  • Leg een krant onderin uw gft-container, zodat uw afval niet vastplakt en het afval er allemaal uitvalt bij het legen
  • Laat nat gft-afval, zoals etensresten, eerst goed uitlekken
  • Zet uw container NIET in de volle zon, dan is de kans op maden veel kleiner
  • Verse takjes klimop helpen om maden te voorkome
  • Laat de deksel een stukje open staan
  • Maak uw gft-container af en toe schoon met water en groene zeep (NIET met chloor, dat verstoort het composteerproces)

Waarom wordt gft-afval apart ingezameld?
We zamelen gft-afval apart in, omdat er hoogwaardige compost van geproduceerd wordt. Ook wordt het gft-afval vergist. Uit het hierbij vrijgekomen biogas wordt duurzame energie opgewekt. Zo sparen we grondstoffen en energie.

Vervuiling
Wanneer het gft-afval vervuild is, kan het niet of minder goed verwerkt worden tot compost. Vervuiling komt door restafval, plastic, papier en andere afvalsoorten die in de gft-container terecht komen. Kijkt u dus goed op uw Afvalkalender of op onze website wat er wel en niet in de gft-container mag.


KENNISGEVING Besluit ex. art. 7.17 Wet milieubeheer –M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Op 23 oktober 2018 is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend voorafgaand aan een aanvraag Omgevingsvergunning voor wijziging van de inrichting aan Molenakker 4 te Boekel. Voor dit voornemen is een Omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij hebben beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.
Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat voor de locatie Molenakker 4 te Boekel geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Hierdoor kan de aanvraag om Omgevingsvergunning in procedure worden gebracht.

Burgemeester en wethouders van Boekel zijn van mening dat de aard en omvang van de effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn. Geoordeeld is dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport nodig is.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.
Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en beroep open.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Molenstraat 18, Boekel
Datum ontvangst: 23 augustus 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van 30 ecowoningen
Locatie: Klein Rondeel 300 t/m 358 te Boekel
Verzenddatum: 23 augustus 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een Bed & Breakfast
Locatie: Bernhardstraat 32 in Boekel
Verzenddatum: 28 augustus 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 september 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het splitsen van een woning
Locatie: Zandhoek 7

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsgebouw
Locatie: Tuinstraat 25

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.