We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 37

maandag 7 september 2020 door

Gemeentenieuws week 37

Gemeentelijke publicaties

Week 37 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 25 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Deelname aan ‘Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant
Gemeente Boekel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Noord-Brabant, waarmee deelname wordt bevestigd aan de nieuwe ‘Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’.

Kwijtschelding eigen bijdrage Wmo overleden personen
Het college besluit geen openstaande eigen bijdragen Wmo 2020, die voortkomen uit de vertraging bij het CAK, te innen bij nabestaanden van personen overleden tussen januari 2020 en augustus 2020

Verzoek om medewerking aan realiseren kinderdagverblijf op Zandhoek 2
Verzocht is om medewerking aan vestiging van een kinderdagverblijf. Dit verzoek is afgewezen vanwege de bedrijfsbestemming die hier en op de aangrenzende percelen beoogd is.Mandaat ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt
De partners van het regionaal arbeidsmarktprogramma hebben de strategische Werkagenda geactualiseerd. De portefeuillehouder Arbeidsmarkt is gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond
i.v.m. Corona maatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van tot 20.30 uur


Openbare informatieavond Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest

Vanaf begin 2019 is door de gemeente Boekel, in samenspraak met bewoners en belanghebbenden, gewerkt aan een nieuwe visie voor de noordwestelijke hoek van de dorpsmantel in Boekel. Het plangebied van de visie bestaat uit de zone die globaal ‘opgesloten’ wordt door de nieuwe randweg, de Molenstraat, Neerbroek, Schutboom, Tuinstraat en Wilhelminatraat en Erpseweg.

Graag willen wij u informeren over de nieuwe Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Daarom organiseert de gemeente Boekel een openbare informatieavond over de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Tijdens deze avond zal het stedenbouwkundige adviesbureau NieuwBlauw u de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest presenteren. U wordt deze avond ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 17 september 2020 om 19.30 uur in Nia Domo. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn dan dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar mark.vanschadewijk@boekel.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens en met hoeveel personen u naar de informatieavond wilt komen.


Mededeling

Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft een delegatie van het bestuur van de Sint Petrusparochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) onlangs een onderhoud gehad met het College van B&W van Boekel. Onderwerp van het gesprek was de mogelijke verkoop van enige, aan de parochie behorende, percelen grond die gelegen zijn aan De Burgt te Boekel. De gemeente heeft deze percelen op het oog voor het realiseren van het uitbreidingsplan De Burgt te Boekel.

Daarnaast is nog op basis van vrijblijvendheid gesproken over de plaats die de St. Agathakerk en de pastorie zouden kunnen innemen in de nog in ontwikkeling zijnde Centrumvisie van de Gemeente Boekel. Het parochiebestuur heeft hierbij als uitgangspunt de conclusies uit het document Kerkenvisie genomen. Daarbij werd door het parochiebestuur de voorwaarde gesteld dat, ongeacht de uitkomst van de Centrumvisie, alle kerkdiensten in de St. Agathakerk doorgang moeten kunnen blijven vinden, zodat de religieuze functie van de kerk behouden blijft.


Uitgifte bouwkavels

IN PLAN “DE RUN, FASE 3” TE BOEKEL

Inmiddels is fase 2 bouwrijp gemaakt en alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte van bouwkavels in fase 3, tevens laatste fase. De verwachting is dat het plan De Run, fase 3, in maart 2021 bouwrijp is.

We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan. 

Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Verkaveling

Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

Categorie Nummer   Oppervlakte

Vrijstaand KV18       ± 518 m²
Vrijstaand KV20       ± 489 m²
Vrijstaand KV21       ± 415 m²
Vrijstaand KV22       ± 415 m²
Vrijstaand KV23       ± 476 m²
Vrijstaand KV24       ± 426 m²
Vrijstaand KV25       ± 293 m²
Vrijstaand KV26       ± 306 m²
Halfvrijstaand KT15 ± 221 m²
Halfvrijstaand KT16 ± 223 m²
Halfvrijstaand KT17 ± 223 m²
Halfvrijstaand KT18 ± 221 m²

Grondprijs in 2020

Halfvrijstaande bouwkavel   € 250,00 per m²  exclusief btw
Vrijstaande bouwkavel         € 280,00 per m² exclusief btw

Informatie:

Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of mevrouw H. Smeehuijzen.

Wachtlijst

De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Aanmelding

Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 29 september 2020 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande/halfvrijstaande kavel De Run, fase 3”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummer vermelden.

Loten

Indien er een loting voor bouwkavels nodig is, zal dit op dinsdag 6 oktober 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden. 

  • 19.00 uur voor bouwkavels van vrijstaande woningen en 
  • 20.00 uur voor bouwkavels van halfvrijstaande woningen

Dit in verband met het verspreiden van de drukte om zo de coronaregels na te leven.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)
vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vernieuwen van een woning 
Locatie: Schutboom 9, Boekel
Verzenddatum: 31 augustus 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw
Locatie: Schutboom 9, Boekel
Verzenddatum: 31 augustus 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een opslagloods
Locatie: De Vlonder 54a, Boekel
Verzenddatum: 31 augustus 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een huisvestingsgebouw met loods
Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel
Verzenddatum: 1 september 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een huisvestingsgebouw met loods
Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel
Verzenddatum: 1 september 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand
Locatie: Tuinstraat 24, Boekel
Verzenddatum: 3 september 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand 
Locatie: Tuinstraat 24, Boekel
Verzenddatum: 3 september 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. 

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het uitbreiden van paardenboxen
Locatie: Peelstraat 22-24, Boekel
Datum ontvangst: 28 augustus 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: realisatie 2 paddocks, mestvaalt en longeercirkel
Locatie: Peelstraat 22-24, Boekel
Datum ontvangst: 28 augustus 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de kofferbakverkoop op 20 september 2020.

In verband hiermee geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van Waterval  van 07.00 – 15.00 uur.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden.

Boekel, 9 september 2020

Burgemeester en wethouders van Boekel.