We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 37

maandag 13 september 2021 door

Gemeentenieuws week 37

Gemeentelijke publicaties

Week 37 – 2021

Aangepaste openingstijd gemeentehuis op de woensdagavond i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur (dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 6 oktober 2021)


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 3 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Jaarstukken 2020 Stichting Binnensport Boekel
Het college neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Stichting Binnensport Boekel en stelt de bijdrage voor 2020 aan Stichting Binnensport Boekel vast.

Gewijzigd plan Daandelendennen
Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het aangepaste plan aan de Daandelendennen. Het oorspronkelijke plan voorzag in vijf woonwerkkavels. Om tegemoet te komen aan de bezwaren is het plan gewijzigd naar drie woon-werkkavels en twee woonkavels, waarbij de bedrijfsactiviteiten van de woon-werkkavels aan de achterzijde worden ontsloten. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast en opnieuw ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de vergadering van 31 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest:

Herijken ontheffingen Het Goor
Na gereedkomen van de Randweg heeft de gemeente een gedeelte van Het Goor permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er zijn momenteel veel ontheffingen in omloop, deze moeten herijkt worden om zodoende maximaal bij te dragen aan het verminderen van sluipverkeer.

Gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen Q2 2021
De gemeente Boekel scheldt de huur van sportverenigingen met een directe huurrelatie voor 45% kwijt in de periode 1 april tot en met 30 juni 2021 en vraagt hiervoor compensatie aan bij het Rijk.

Bestemming locatie ’t Stappertje
Het College heeft de positieve intentie uitgesproken om het Dorpsteam te gaan huisvesten in ’t Stappertje. De locatiekeuze van het Dorpsteam zal aan de Raad worden voorgelegd. Om ’t Stappertje geschikt te maken wordt er een investeringsbudget aan de Raad gevraagd om ’t Stappertje voor dit doel op te knappen.

Vaststellen muzieksubsidie 2021/2022
Boekelse muziekleerlingen kunnen voor het cursusjaar 2021/2022 een muzieksubsidie aanvragen voor het volgen van muziekonderwijs.

Principe besluit tot het opheffen van Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (GR Afvalinzameling)
Per 1 januari 2022 zullen de huidige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis herindelen tot de gemeente Land van Cuijk. Om deze reden moet de GR afvalinzameling worden aangepast of worden opgeheven. Het college verzoek de raad om te mogen instemmen met de opheffing.

Plan van aanpak opstellen mobiliteitsvisie en gemeentelijk verkeer en vervoerplan
De gemeenteraad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een mobiliteitsvisie en gemeentelijk verkeer en vervoerplan. Hiertoe wordt de raad een plan van aanpak voorgelegd ter vaststelling.

Principeverzoek Vodafone, plaatsing antennemast Het Goor 14
Het college heeft besloten om onder voorwaarde principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuwe zendmast ter hoogte van Het Goor 14.

Website Dorpsteam Boekel
Het college heeft akkoord gegeven op de ontwikkeling van een nieuwe website voor het Dorpsteam Boekel.


Huisvesting en begeleiding van vluchtelingen in Boekel

De huidige crisis in Afghanistan laat weer duidelijk de gevolgen voor de mensen zien. Mensen gaan op de vlucht voor geweld en onderdrukking, op zoek naar een veilig bestaan. Al jaren, vanuit de verschillende conflictgebieden in de wereld vragen vluchtelingen asiel in Nederland. De aanvragen worden beoordeeld door Justitie, asielzoekers worden gehuisvest in een azc door de COA. Vluchtelingen aan wie een verblijfsvergunning wordt toegekend mogen zich in Nederland vestigen. Zij worden op grond van een taakstelling verdeeld over de gemeenten.

In Boekel wordt samen met Peelrand Wonen passende woonruimte gezocht, wat in de huidige woningmarkt een lastige opgave is. Begeleidt door vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel kunnen deze nieuwe Boekelaren een begin maken aan een nieuwe toekomst. Belangrijk daarbij is inburgering en taalles om mee te kunnen gaan doen.

Met een nieuwe Wet Inburgering 2022 wordt de inburgering van deze mensen meer op maat georganiseerd onder regie van de gemeenten.

De gemeenteraad heeft voor de vakantie een besluit genomen over de voorbereiding van deze wet: de Veranderopgave Inburgering.

  • De uitvoering van de nieuwe wet wordt voorbereid samen met Meierijstad in relatie met de Participatiewet. Uitgangspunt daarbij is vroeger en meer gespecialiseerde aandacht en begeleiding door een regisseur vergunninghouders bij Meierijstad. 
  • Voor de lokale maatschappelijke begeleiding worden de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Boekel ondersteund door een coördinator vanuit Ons Welzijn: Bram van Helvoort.

De vrijwilligers vanVluchtelingenwerk Boekel geven dagelijks invulling aan ons motto: Gastvrij en Actief. Zij staan de nieuwe gezinnen bij in raad en daad op vele gebieden. Dat is niet altijd eenvoudig; wel heel erg helpend voor onze nieuwe inwoners.

Vluchtelingenwerk Boekel zoekt versterking door vrijwilligers. Als gezinsbegeleider of maatje om de weg te vinden in onze gemeenschap. 

Wanneer je meer wil weten hoe je hieraan bij zou kunnen dragen kun je contact opnemen met coördinator Bram van Helvoort, via vluchtelingenwerkboekel@gmail.com of 0651312874.


Openbare kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet, maken bekend dat op 7 september 2021 aan de gemeenteraad de Programmabegroting 2022.

Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage, bij toezending is de begroting tegen betaling van de kosten zoals opgenomen in de tarieventabel verkrijgbaar.

Boekel, 7 september 2021
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel,
De secretaris,
De burgemeester,


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
(Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: vervangen van rieten dakbedekking en houten dakbeschot
Locatie: Neerbroek 5, Boekel
Type: integraal

Activiteit: het wijzigen van een monument
Onderwerp: vervangen van rieten dakbedekking en houten dakbeschot
Locatie: Neerbroek 5, Boekel
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 september 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 9 september 2021 tot 21 oktober 2020.

Boekel, 15 september 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: verbouwen woonhuis
Locatie: Vinkenlaan 3, Boekel
Verzenddatum: 8 september 2021

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het realiseren van een Bed & Breakfast
Locatie: Telefoonstraat 41, Venhorst
Verzenddatum: 8 september 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.