We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 39

maandag 23 september 2019 door

Gemeentenieuws week 39

Gemeentelijke publicaties

Week 39 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 10 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Raadsinformatiebrief (RIB) Voortgang regionale transformatie-opgaven jeugdhulp d.d. 11-09-2019
Het college heeft ingestemd met voorliggende raadsinformatiebrief een deze ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

Vergadering raadscommissie
Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Aanvangstijdstip: 20.00 uur

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 24 september 2019

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Boekel en Reglement van orde voor de vergaderingen van de        raadscommissies
 6. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
  – mededeling m.b.t. Jeugdadviesraad
 7. Vaststelling advieslijst vergadering 18 juni 2019
 8. Rondvraag

Agenda van de  openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en werken op woensdag 25 september 2019 om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake Erfgoedverordening Boekel 2019
 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Voskuilen, Venhorst
 7. Raadsvoorstel inzake Ontwikkelvisie De Burgt
 8. Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Penninx en vaststellen exploitatie bedrijventerrein Lage Raam
 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
 10. Vaststelling advieslijst 19 juni 2019
 11. Rondvraag

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Wilt u stukken inzien?
Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen


Sympany haalt textiel aan huis op

Binnenkort haalt Sympany gratis textiel aan huis op. De exacte datum staat op de speciale zakken die u binnenkort in uw brievenbus krijgt. Zet de speciale zak op de aangegeven datum duidelijk zichtbaar aan de straat. Sympany komt deze dan ophalen.

Waar staan de textielcontainers?
Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt. Op de milieustraat in Haps en de minimilieustraat in Boekel staan ook textielcontainers. Ook hier kunt u uw textiel gratis in kwijt.

Wat is textiel?
Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom.

Textiel naar de kringloop
Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels.

Wat mag NIET in de textielcontainers?
Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussens, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.


Veiligheidsdag 2019: een groot succes!

Afgelopen zaterdag stroomde tijdens de door buurtpreventie Boekel georganiseerde veiligheidsdag het St. Agathaplein vol met brandweerauto’s, een politieauto en motor en een ambulance van BTB Fire & medical support B.V.. Ook EHBO, de Lotuskring, de boa’s en de camerasystemen van Elpar waren present. Bij John Vesters kon de dode hoek worden getest en met Theo van Uden werden verschillende ritten gemaakt op een les-traktor.

Kinderen vermaakten zich met het brandweerspel, het opzetten van wonden en het laten verbinden daarvan. Verder sprongen zij naar hartenlust op het springkussen of waren ze bij de boa, waar ze hun stempelkaart extra vol kregen door een hondendrol met een plastic zakje op te ruimen.

In het medialab van de politie werd onder andere een theorie-examen B gedaan en er werden verschillende demonstraties gegeven van de AED en over brandveilig leven. Kinderen konden kijken of hun buurt één van de ruim 50 aangesloten buurten bij buurtpreventie is. En niet te vergeten de grote demonstratie van brandweer, EHBO en Lotuskring waarbij de brandweer (lotus)slachtoffers bevrijdde uit een auto door het dak open te knippen. Daarna werden de slachtoffers met behulp van de vrijwilligers van de EHBO verzorgd en uiteindelijk vond ook een demonstratie van de AED plaats.

Kortom: er was veel te doen en er was volop belangstelling voor de veiligheidsdag in Boekel.

Het gemeentebestuur van Boekel bedankt iedereen die zich heeft ingezet om de veiligheidsdag in Boekel tot een succes te maken.
Op naar het 25-jarig jubileum van buurtpreventie Boekel over twee jaar!


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

 • K.S.V. Venhorst voor het verlengen van de sluitingstijden tot 22.30 uur op 29 september 2019

Verleende standplaatsvergunning aan:

 • C.F. Pistorius voor het innemen van een vaste standplaats, met ingang van januari 2020, voor de verkoop van vis en visproducten op vrijdagmiddag op het St. Josephplein in Venhorst (verzenddatum 17 september 2019)

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 24 september 2019
De burgemeester van Boekel.

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 17 september 2019
De burgemeester van Boekel


Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende Privacyreglement Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij in hun vergadering van 9 juli 2019 hebben vastgesteld het ‘Privacyreglement Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS)’.

Het reglement treedt in werking vanaf dag na bekendmaking. In het privacyreglement zijn regels opgesteld hoe wordt omgegaan met het verwerken van persoonsgegevens rondom huwelijken, partnerschappen en omzetting van partnerschap naar huwelijk.

Het reglement  is zes weken in te zien bij de receptie van de gemeente Boekel vanaf 25 september 2019.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van publicatie bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven waarom u bezwaar maakt. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regelsgelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Bovenstehuis Onroerend Goed B.V. voor het veranderen van een tuinbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Bovenstehuis 15 te Boekel.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van

Sierteeltkwekerij  Maarten Bloemen V.O.F. voor het veranderen van een sierteeltkwekerij op het perceel plaatselijk bekend Grote Baan 6 te Venhorst.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, september 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van het dak van een bestaande loods
Locatie: Wanroijseweg 5a, Boekel
Verzenddatum: 18 september 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 beuk
Locatie: Bernhardstraat, ter hoogte van de sporthal de Burcht
Verzenddatum: 19 september 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 september 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het vestigen van een horecagelegenheid
Locatie: Burgtstraat 18, Boekel
Datum ontvangst: 19 september 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.