We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 4

maandag 20 januari 2020 door

Gemeentenieuws week 4

Gemeentelijke publicaties

Week 4 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 7 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Handreiking PFAS
Het vaststellen van de tijdelijke lokale achtergrondwaarden PFAS in vorm van een handreiking PFAS dient om het regionale grondverzet weer op gang te brengen door de toepassingsnorm van PFAS te verhogen naar de lokale achtergrondwaarde.

Aanvraag planschadevergoeding i.v.m. bestemmingsplan N605 Randweg Boekel
In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is een vergoeding toegekend.

Aanvraag planschadevergoeding inzake vaststellen bestemmingsplan N605-Randweg Boekel
In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is de aanvraag afgewezen.

Mandaatverlening Verdihuis
Vanaf 1 januari 2020 is de Wvggz in werking getreden. De regio Brabant Noordoost-oost mandateert een aantal wettelijke taken, waaronder het meldpunt en het verkennend onderzoek, aan het Verdihuis.


Van schoon en droog papier kunnen we opnieuw papier maken

Oud papier en karton wordt gerecycled. Daarom zamelen we het apart in. Het is wel van groot belang dat het papier schoon en droog is. Alleen dan kan er opnieuw papier van worden gemaakt.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn papier en karton goed kan worden gerecycled?
Het papier moet schoon en droog zijn. En het mag echt alleen papier zijn. Dus een taartdoos met een kunststof venster hoort bij het restafval, omdat het niet alleen maar papier bevat. Een pizzadoos waarvan de kartonnen doos besmeurd is met olie, tomatensaus of andere pizzarestjes hoort ook bij het restafval.

Wat mag er allemaal wel bij het papier?

 • kranten en tijdschriften
 • reclamefolders zonder plastic hoesjes
 • gidsen en catalogi
 • boeken en brochures
 • kartonnen dozen
 • papieren zakken en tassen
 • inpakpapier, cadeaupapier
 • eierdozen

Kijk voor een volledig overzicht op www.afvalaanbieden.nl/afvalsoorten/papier-en-karton

Waar kan ik oud papier aanbieden?
U kunt uw papier en karton gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps of deponeren in de papiercontainers in uw gemeente. De inzameling van papier en karton wordt door iedere gemeente apart georganiseerd. Voor een overzicht van papiercontainers kijkt u op onze website onder het kopje Afvalsoorten – Papier en karton.

Nee-ja en nee-nee sticker
U kunt uw hoeveelheid papier ook reduceren door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis/stadhuis.

 • Met een nee-ja sticker op uw brievenbus ontvangt u geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis bladen.
 • Met een nee-nee sticker op uw brievenbus ontvangt u geen van beide.

Sjors Sportief en Sjors Creatief van start in gemeente Boekel

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Boekel ontvangen deze week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente!
Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 29 januari in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl.

Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente Boekel kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan astrologie, muziek maken, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door.

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Boekel hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 100 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen.

Meer informatie
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl


Openbare informatieavond Voskuilen

De afgelopen maanden is door de gemeente Boekel gewerkt aan een nieuw geoptimaliseerd stedenbouwkundig plan voor de Voskuilen. Tevens zijn er diverse milieuonderzoeken uitgevoerd en is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan.

Graag willen wij u informeren over het nieuwe stedenbouwkundige plan. Daarom organiseert de gemeente Boekel een openbare informatieavond over de Voskuilen. Tijdens deze avond zal de gemeente Boekel u het geoptimaliseerde stedenbouwkundige plan voor de Voskuilen presenteren. U wordt deze avond ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

De informatieavond zal plaatsvinden op maandag 3 februari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Horst. U bent hierbij van harte welkom.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland.

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum voornemen
M.W. Wierzchori, 30-01-1976, Boterweg 4 09-01-2020 09-01-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 09-01-2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende ontheffing aan:

 • V. De Peeltuuters om gedurende de plaatsing van 2 carnavalswagens na afloop van de carnavalsoptocht d.d. 24 februari 2020 (van 16.00 tot 20.00 uur) op het Sint Josephplein te Venhorst (buiten bij De Horst/school) zwak alcoholische dranken te verstrekken (verzenddatum 13 januari 2020).

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 22 januari 2020
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw
Locatie: Kluisstraat 2, Boekel (Vlagberg/Brouwershof op terrein Huize Padua)
Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 22 januari 2020 tot 4 maart 2020.

Boekel, 22 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: aanbrengen van een Berlinerwand als grondkering
Locatie: Bergstraat 28, Boekel (plan Boekels Bosrijk)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het bouwen van een erker te dicht bij de voorste perceelsgrens
Locatie: Boekweit ongenummerd, Boekel
Verzenddatum: 9 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bloemenverwerkingsruimte
Locatie: Statenweg 11, Boekel
Verzenddatum: 14 januari 2020

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: aanbrengen van een Berlinerwand als grondkering
Locatie: Bergstraat 28, Boekel (plan Boekels Bosrijk)
Verzenddatum: 15 januari 2020

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsruimte t.b.v. metaalbewerking
Locatie: De Vlonder 209/211, Boekel (plan Boekels Bosrijk)
Verzenddatum: 16 januari 2020

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: Zanddelweg, ter hoogte van nummer 17
Verzenddatum: 15 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom
Locatie: Kerkpad, ter hoogte van nummer 2
Verzenddatum: 15 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: Leurke, ter hoogte van nummer 7
Verzenddatum: 13 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: Statenweg, ter hoogte van Hoogstraat 1
Verzenddatum: 9 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 boomhazelaar
Locatie: de Hazelaars, ter hoogte van nummer 25
Verzenddatum: 8 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 paardenkastanje
Locatie: de Sparren, ter hoogte van nummer 30
Verzenddatum: 8 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: Het Goor, ter hoogte van nummer 11
Verzenddatum: 8 januari 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: Daandelendennen, ter hoogte van Staartjespeelweg
Verzenddatum: 6 januari 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: wijziging detailhandel naar bedrijfsbestemming
Locatie: Zandhoek 12b
Datum ontvangst: 13 januari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.