We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 40

maandag 30 september 2019 door

Gemeentenieuws week 40

Gemeentelijke publicaties

Week 40 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 17 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Bestuurlijke opdracht Partnership IBN
Met 11 gemeenten kennen we een lange succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet Sociale Werkvoorziening. In 2016 hebben deze 11 gemeenten en IBN een bestuurlijk convenant gesloten in het kader van de Participatiewet. Dit convenant loopt tot en met 2020. De bestuurders van gemeenten en IBN hebben nu een bestuurlijke opdracht opgesteld om te kijken hoe we vanaf 2021 met elkaar verder kunnen werken.

Raadsmemo inzake regionale mestvisie en opgestarte plan-MER procedure
Regionaal wordt gewerkt aan een aanpak om de vrijkomende mest uit de Intensieve veehouderij optimaal te verwerken. Het college informeert de raad over De regionale visie en de te nemen stappen daarin.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 25-09-2019

Verloren :

 • Zwarte toegangsbadge  met zilveren dopje
 • Sleutelbos met 4 sleutels en  AH bonus kaartje.
 • Goudkleurig mapje met pasjes id-bankpas-schoolpas koning willem 1 college –ov kaart 

Gevonden : 

 • Gewatteerde groene zomerjas met capuchon. Merk: Work out. Maat M.
 • Rabo bankpas van de Ven
 • Zilveren kruisje
 • Rose Alarmknop met bandje
 • Herenfiets Union grijs met nummer Helmond
 • Damesfiets Altra University Blauw
 • Oma fiets Gazelle zwart
 • Oma fiets zwart

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Steeds meer Nederlanders doen wat voor het klimaat. Wat doe jij?

Steeds meer mensen zijn bezig met het besparen van energie. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. In Nederland hebben we de maatregelen die we met elkaar gaan nemen, vastgelegd in het Klimaatakkoord. Hoe gaan we de CO2-uitstoot verminderen? Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Men denkt na over: hoe kunnen we energie besparen en hoe kunnen we energie opwekken? Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren, ook jij.

Wat kun je zelf doen
Pak de fiets naar werk of laat je vloer isoleren. Besparen doe je op jouw manier. En er zijn veel mogelijkheden. De Rijksoverheid is een campagne gestart:  ‘Iedereen doet wat’. Het helpt je bij het maken van duurzame keuzes in en rond het huis. Iedereen kan iets bijdragen: groot of klein, goedkoop of duurder. De vraag is niet of je iets kunt doen, maar wat je kunt doen. Kijk voor meer informatie op www.iedereendoetwat.nl. Wil je tips en adviezen over hoe je jouw huis kunt verduurzamen? Kijk dan eens op www.brabantwoontslim.nl.

Wat doen we in Noordoost Brabant
Ook in Noordoost Brabant zijn we met de provincie, waterschappen en alle gemeenten samen aan de slag met het klimaatakkoord. In juni 2020 moet de regio een voorstel doen aan het Rijk hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen in onze regio. Dat noemen we een Regionale Energiestrategie (RES). We kijken wat er mogelijk is in onze regio:

 1. Hoe kunnen we energie besparen in onze regio?
 2. Hoe kunnen we energie opwekken in onze regio?

Maar we doen dat niet alleen. Bij het maken van de strategie betrekken wij ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Dat doen we door middel van bijeenkomsten, dit najaar, waar veel verschillende partijen in vertegenwoordigd zijn.

De volgende partijen horen bij Noordoost Brabant: Provincie Noord-Brabant, Enexis, de Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden, Vught.

Wat doen we in Nederland
In Nederland hebben we de maatregelen die we met elkaar gaan nemen, vastgelegd in het Klimaatakkoord. We gaan de CO2-uitstoot verminderen om de opwarming van de aarde en alle gevolgen van dien tegen te gaan. Het is de bedoeling dat in 2050 de CO2-uitstoot verminderd is met 95% ten opzichte van 1990.  Een groot deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord gebeurt op regionaal niveau. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Elke regio heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden, en daarom maakt elke regio zijn eigen energiestrategie.


Bent u mantelzorger?

U bent als mantelzorger belangrijk voor onze inwoners en de Boekelse gemeenschap. Wij waarderen hetgeen u doet en betekent voor uw naaste. Graag nodigen wij u daarom van harte uit voor een lunch op:

Vrijdag 8 november 2019, van 12.30 – 14.30 uur

Deze lunch zal plaatsvinden in Nia Domo, Sint Agathaplein 6  te Boekel.

Tijdens deze lunch is er de gelegenheid  om in een ontspannen sfeer uw collega-mantelzorgers te ontmoeten. U kunt in gesprek met Wethouder Willems en enkele leden van de Gemeenteraad over uw ervaringen als mantelzorger in Boekel. Ook zullen enkele medewerkers van Dorpsteam Boekel aanwezig zijn. Bij het Dorpsteam kunt u terecht voor alle vragen rondom informele zorg en ondersteuning van mantelzorgers in Boekel.


Openbare vergadering COVM Volkel

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 9 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Boekel, St. Agathaplein 2 te Boekel.

De vergadering van de COVM is openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgegane stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 10 april 2019
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten
 7. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten
 8. Begroting 2020
 9. Vergaderschema 2020
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zullen vanaf 30 september digitaal beschikbaar zijn op de website van de COVM, https://www.covm.nl/de-covms/volkel/documenten

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.


Gratis compost in oktober

Op alle zaterdagen in oktober kunt u gratis compost halen op de minimilieustraten. Neem zelf een schop mee om het op uw aanhanger te laden! Compost is een goede bodemverbeteraar en een fijne isolatielaag voor de planten die ze beschermd tegen de vorst.

Wanneer kan ik gratis compost afhalen?
In het Land van Cuijk en Boekel kunt u op alle zaterdagen in oktober gratis compost krijgen.

Minimilieustraten
Zaterdag 5 oktober van 9.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 12 oktober van 9.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 19 oktober van 9.00 tot 13.00 uur
Zaterdag 26 oktober april van 9.00 tot 13.00 uur

U kunt het hele jaar door, tijdens openingstijden, terecht op de groenstraat in Haps voor gratis compost.

Waar kan ik gratis compost afhalen?
De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel. Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Adressen van alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel vindt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten

Hoe werkt het verder?
De compost is alleen bestemd voor particuliere huishoudens. Neem een schop mee! De compost wordt namelijk los verstrekt. Per keer mag u maximaal 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen.

Voor meer informatie

Bekijk de website:                   www.afvalaanbieden.nl
Download de  AfvalApp:         www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail:                    info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter:                            @BCA_LvCB
Bel de  Afvalinfolijn:                (0485) 338 352


Agenda raadsvergadering dd. 3 oktober 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur.
 3. Vaststellen van de agenda.
 4. (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk)
 5. Spreekrecht voor burgers.
 6. Trekking van het stemnummer.
 7. Raadsvoorstel inzake Erfgoedverordening Boekel 2019.
 8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Voskuilen, Venhorst.
 9. Raadsvoorstel inzake Ontwikkelvisie De Burgt.
 10. Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Penninx en vaststellen exploitatie bedrijventerrein Lage Raam.
 11. Raadsvoorstel inzake Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Boekel en Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies.
 12. Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 27 juni 2019.
 13. Mededelingen en ingekomen stukken.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?
Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?
Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een kantoor
Locatie: Tuinstraat 21, Boekel
Verzenddatum: 26 september 2019

Vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Bolle Akker 33, Boekel
Verzenddatum: 23 september 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Bolle Akker 35, Boekel
Verzenddatum: 23 september 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van twee lindebomen en een eik
Locatie: Nabij Gewandhuis 1 / Molenstraat 20
Datum ontvangst: 25 september 2019

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van twee essen en acht eiken
Locatie: Singel nabij Lage Raam 8
Datum ontvangst: 25 september 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.