We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 42

maandag 12 oktober 2020 door

Gemeentenieuws week 42

Gemeentelijke publicaties

Week 41 – 2020

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 29 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

Inwerkingtreding kapvergunning 2 bomen Erpseweg na bekendmaking
De noodzakelijke bomenkap voor de komst van een veilige fietsoversteek bij Erpseweg dient zo snel mogelijk na bekendmaking vergunningverlening uitgevoerd te worden. Dit is noodzakelijk om rekening te houden met het leggen van het asfalt wat zo snel mogelijk zal moeten gebeuren.


Aangepaste openingstijd gemeentehuis
op de woensdagavond
i.v.m. Coronamaatregelen

De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.


Beste inwoners in de gemeente Boekel,

Het coronavirus is helaas bezig met een opmars in Nederland. Ook in delen van Noord-Brabant zien de cijfers er op dit moment niet goed uit.  Een logisch gevolg zijn de verscherpte maatregelen.  Ook weten we nu niet hoe het er over enkele weken uit zal zien.

We zullen samen het virus onder de knie krijgen. Laten we de maatregelen, juist voor de ander, goed toepassen. 

Hoe gaan we invulling geven aan feestdagen en andere bijzondere momenten die we het liefst samen vieren? Voor verenigingen en organisaties hebben deze maatregelen ook consequenties.

Houd er daarom rekening mee dat veel van wat wij gewend zijn te doen niet kan of niet verstandig is.

Gelukkig zijn we niet voor één gat te vangen. Het is een uitdaging om alternatieven te bedenken waarbij wij wel verbinding met elkaar hebben, maar elkaar niet fysiek opzoeken.

Een voorbeeld is de intocht van Sinterklaas die dit jaar via de BLOK wordt uitgezonden. Zo zijn er vast nog meer alternatieven te bedenken!

Het mooiste zou zijn als wij na afloop kunt zeggen: ‘Het was niet zoals andere jaren, het was anders, het was aanpassen maar wel verrassend leuk’.

Pierre Bos
Burgemeester


CoronaMelder app

De #CoronaMelder app werkt vanaf 10 oktober in heel Nederland. Met de app weet je eerder of je mogelijk ook besmet bent. Zo voorkom je dat je onbewust een ander besmet.

#AlleenSamen #Coronavirus


Start cursus Gastheer van het Landschap in Peelhorst en Maasvallei

Geopark en IVN Natuureducatie gaan recreatieondernemers opleiden tot Gastheer/Gastvrouw van het Landschap
Binnen de programmalijn ‘Beleven en verbinden’ van het Geopark Peelhorst en Maasvallei start IVN Natuureducatie komend najaar met het programma Gastheer van het Landschap voor recreatieondernemers.

Cursus
Het programma bestaat uit een cursus van vier dagdelen (november 2020 tot en met februari 2021) over alle landschappelijke bijzonderheden binnen het gebied, waarna in het vervolgtraject samen gewerkt gaat worden aan concrete beleefarrangementen om recreanten de unieke Peelrandbreuk en omgeving te laten beleven. Gastheer van het Landschap is een landelijk programma van IVN, waarmee in tientallen gebieden al talloze Gastheren en -vrouwen zijn opgeleid die hun gasten van alles over de omgeving kunnen vertellen. In een tijd van herwaardering van de nabije natuur wordt dit door bezoekers zeer gewaardeerd!

Aanmelden
Voor Geopark Peelhorst en Maasvallei wordt de cursus op dit moment door IVN op maat gemaakt en de cursusbundel samengesteld. De cursus start op 24 november 2020 en er is plaats voor 25 deelnemers. Ondernemers die al interesse hebben en zich willen aanmelden, kunnen meer informatie over de cursus vinden op de website van het IVN,  https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap


Werkzaamheden Erpseweg – De Aa

Op 19 oktober a.s. zal worden gestart met de aanpassing van het kruispunt Erpseweg – De Aa te Boekel. Het betreft hoofdzakelijk het aanleggen van een middengeleider in de Erpseweg, zodat oversteken door fietsers in twee keer mogelijk zal worden. De aanleg van een kort stukje vrijliggend fietspad langs De Aa richting de oversteekvoorziening wordt in de week van 19 oktober uitgevoerd.

De aanleg van de middengeleider in de Erpseweg wordt in de laatste week van oktober uitgevoerd. De Erpseweg wordt hiervoor afgesloten van 26 oktober tot en met 30 oktober aanstaande. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. Het verkeer wordt omgeleid via twee omleidingroutes ter plaatse aangegeven. U kunt hier mogelijk hinder van ondervinden. Alvast dank voor uw begrip.


Gemeenten Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel in de top 10 van GFT-inzameling

Trots! De inwoners van onze 6 gemeenten scheiden hun groente-, fruit- en tuinafval (gft) erg goed. De 6 gemeenten staan hiermee in de top 10 van Nederland. Dat blijkt uit cijfers over 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Top 10

De inwoners van onze zes gemeenten zamelen het gft-afval goed gescheiden in. Het ingezamelde gft is grondstof voor bijvoorbeeld compost.

Door het goed scheiden, komt er steeds minder gft in de blauwe tariefzakken terecht. Dat is heel positief, omdat het afval in de tariefzakken verbrand wordt. Dat is in alle opzichten een dure oplossing.

Zo ziet de top 10 van Nederland op gft-inzameling eruit:

 GemeenteHoeveelheid gft
in kilo’s per persoon
1Westerveld237,5
2Boekel231,1
3Boxmeer230,2
4Cuijk230
5Sint Anthonis229,7
6Mill en Sint Hubert229,5
7De Wolden229
8Grave228,6
9Ameland220,3
10West Maas en Waal216,3

Een dikke pluim voor onze inwoners!


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Kerkpad 4, 5428 GH Venhorst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

Voor: het oprichten van een supermarkt
Locatie:  Kerkpad 4, Venhorst
Datum ontvangen: 1 augustus 2020

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.


Bekendmaking besluit intrekken omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

 • het verzoek d.d. 13 juli 2020 van Rovers Boekel B.V. voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder i, van de Wabo (OBM). De inrichting is gelegen aan Schepersdijk 1, (5428 NS) te Venhorst, kadastraal bekend als gemeente Boekel, sectie L, nummers 376 en 394.

Inzage
Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 14 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd beroep aantekenen bij de Rechtbank ’s‑Hertogenbosch. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s‑Hertogenbosch.

Voorlopige voorzieningen
De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Boekel, 14 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel.


Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw
Locatie: Burgtstraat 34, Boekel
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 14 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het vergroten van een bijgebouw
Locatie: Schutboom 7, Boekel
Verzenddatum: 2 oktober 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het vergroten van een bijgebouw
Locatie: Schutboom 7, Boekel
Verzenddatum: 2 oktober 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het tijdelijk plaatsen van een unit
Locatie: Wit-Gele Kruispad 2, Boekel
Verzenddatum: 6 oktober 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het tijdelijk plaatsen van een unit
Locatie: Wit-Gele Kruispad 2, Boekel
Verzenddatum: 6 oktober 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het verder naar achteren bouwen van een woonhuis
Locatie: Schutboom ong., Boekel
Verzenddatum: 6 oktober 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Vinkenlaan 5, Boekel
Verzenddatum: 1 oktober 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het aanpassen van een carport
Locatie: De Eiken 37, Boekel
Datum ontvangst: 6 oktober 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Reglement Burgerlijke Stand

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 11 augustus jl. het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Boekel 2020 vastgesteld. In dit Reglement zijn een aantal wijzigingen opgenomen die op 1 januari 2021 in zullen gaan.Het Reglement is gepubliceerd en u kunt dit vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-253297.html

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Gratis ceremonie
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een gratis ceremonie:

 • gratis ceremonie is alleen mogelijk op maandagochtend om 8.30  en 8.45 uur;
 • tenminste één persoon moet in Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Boekel ingeschreven staan;
 • de ceremonie duurt maximaal 15 minuten inclusief ontvangst en uitgeleide en vindt alléén plaats  in het gemeentehuis te Boekel;
 • naast het bruidspaar mogen maximaal 4 personen aanwezig zijn;
 • er is géén mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (trouwboekje, gemeentelijke getuigen ed.);
 • u kunt niet kiezen voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, degene die de voltrekking/ceremonie zal uitvoeren zal door de afdeling worden ingedeeld/toegewezen.

Naast deze gratis ceremonie word er een beperkte ceremonie, waarvoor leges worden gevraagd, geïntroduceerd. Het voorgestelde tarief bedraagt € 177,00 welke nog door de Gemeenteraad in haar vergadering van december 2020 moet worden vastgesteld.

Beperkte ceremonie
De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een huwelijk, partnerschap of omzetting met beperkte ceremonie:

 • beperkte ceremonie iedere maandagochtend om 9.00 uur in alleen het gemeentehuis;
 • het (bruids)paar + maximaal 4 getuigen + gasten (maximaal 10) worden ontvangen, gelegenheid tot parkeren voor alléén het bruidspaar op het plein wordt geboden, dit is de invalideparkeerplaats voor het gemeentehuis;
 • de ceremonie duurt maximaal 30 minuten inclusief ontvangst en uitgeleide;
 • er is beperkte mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (trouwboekje, gemeentelijke getuigen ed.);
 • u kunt niet kiezen voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, degene die de voltrekking/ceremonie zal uitvoeren zal door de afdeling worden ingedeeld/toegewezen.

Heeft u vragen neem dan contact op met de collega’s van de burgerlijke stand. Zij helpen u graag verder.