We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 45

maandag 4 november 2019 door

Gemeentenieuws week 45

Gemeentelijke publicaties

Week 45 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 22 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

Visienotitie armoedebestrijding
Het college heeft een visienotitie armoedebestrijding vastgesteld. In deze notitie ligt de nadruk op het voorkomen van schulden en financiële problemen. De gemeenteraad wordt gevraagd deze notitie vast te stellen.

Subsidieovereenkomst ONS Welzijn 2020-2021
Het College heeft besloten een subsidieovereenkomst met ONS Welzijn aan te gaan voor de jaren 2020-2021 ten behoeve van de uitvoering van welzijnstaken en de toegang tot zorg.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’
Het college B&W heeft op basis van het delegatiebesluit besloten om in te stemmen met de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ gewijzigd vast te stellen.

Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018 en Nadere regels 2018
Het kabinet voert met ingang van januari 2020 een wettelijk abonnementstarief in. Om het eigen bijdragebeleid voort te kunnen zetten is een technische aanpassing nodig in de Wmo-verordening en de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning.

Zienswijze op regionale mestvisie en plan-MER
Door de regio is mestbeleid vastgesteld. Op onderdelen wijkt dat af van gemeentelijk beleid. De gemeente geeft daarom in een zienswijze haar reactie daarop.

Onderzoek verkeersafwikkeling oostwest route
In het kader van de randweg, bouwplan De Burgt en de ontwikkelingen in ons centrum hebben we behoefte aan inzicht in de verkeersstromen op de oost-west route. Het College stelt de raad voor daar onderzoek naar te doen.

Agenda van de raadsvergadering op 7 november 2019 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Trekking van het stemnummer
 5. Raadsvoorstel inzake regionale zienswijze mestvisie
 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2020, alsmede de meerjarenramingen 2021-2023
 7. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?
Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?
Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad


Veilige Schoolroutes, project “Voetgangers Oversteekplaats & Doortrekken Fietsstraat Bernardstraat”

Het kruispunt Burgtstraat – Bernardstraat wordt opnieuw ingericht en voorzien van een Voetgangers Oversteek Plaats (VOP). Middels zebrapad en waarschuwingssysteem kunnen voetgangers en fietsers veiliger oversteken na de aanpassingen.

De uitvoering staat gepland in week 46-47.

Het verzoek hierbij zoveel als mogelijk de kinderen per fiets of te voet naar school te laten komen. De kiss en ride zone in de Burgtstraat blijft bereikbaar via de Beatrixlaan. Tijdens de uitvoering wordt een omleidingsroute aangegeven.

Dat er hinder door de werkzaamheden zal ontstaan is niet te voorkomen. We zullen ons uiterste best doen deze maximaal te beperken en vragen om uw begrip voor de tijdelijke overlast. De bereikbaarheid van school, sporthal en woningen blijft mogelijk via de omleidingsroute. Voor de voetgangers worden looproutes aangelegd.


Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’

Inleiding
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 22 oktober 2019 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Delegatiebesluit
Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie  http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu.

Omschrijving Bestemmingsplan
Met dit bestemmingsplan worden zes ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. In drie gevallen gaat het om een omschakeling van een veehouderij naar wonen. Het vierde geval is een vormverandering van het functievlak zodat het bedrijf efficiënter kan uitbreiden. Het vijfde initiatief betreft de omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf en de zesde is een Ruimte voor Ruimte‐initiatief. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

 1. Biesthoek 1a, Boekel – perceelnummer K431
 2. Bovenstehuis 30, Boekel – perceelnummer L411
 3. De Aa 9, Boekel – perceelnummer N472(gedeeltelijk)
 4. Mutshoek 8, Boekel – perceelnummers O238, O304, O381, O452 en O453
 5. Statenweg 34, Venhorst – perceelnummer D2957(gedeeltelijk)
 6. Wanroijseweg ong, Venhorst – Achter Zanddelweg 4 – perceelnummer D3305

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten

opzichte van het ontwerpplan:

 • Voor het initiatief aan De Aa 9 is in de regels in de voorwaardelijke bepaling ook de sanering/sloop van de overtollige bedrijfsbebouwing en erfverharding opgenomen;
 • Voor het initiatief aan Biesthoek 1a is in de regels de voorwaardelijke bepaling ook de sanering/sloop van de overtollige bedrijfsbebouwing en erfverharding opgenomen.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 6 november 2019, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening03-VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ontwerp Nota bodembeheer 2019 en Bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van dinsdag 29 oktober 2019 gedurende zes weken de ‘ontwerp Nota bodembeheer 2019 en de ontwerp Bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant’ tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Beschrijving
De Bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het beheersgebied (de regio) weer. De Nota bodembeheer 2019 is grotendeels gebaseerd op wettelijk voor­geschreven beleid.

Zienswijzen indienen
Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over deze stukken kenbaar maken.  Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met mevrouw L. Broers, beleidsmedewerker milieu, telefoon 0492-326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 5 november 2019.


Venhorst neemt als één van de eerste gemeenten nieuw Europees Wifi-netwerk in gebruik

Op maandag 28 oktober heeft het bestuur van de Horst in Venhorst het nieuwe Europese Wifi-netwerk in gebruik genomen.

Europese subsidie voor Wifi in openbare ruimten
Het hebben van wifi op zich is natuurlijk niks bijzonders meer. Voor ons althans. In veel Europese landen is de ontwikkeling van dit soort netwerken nog veel minder vergevorderd dan in Nederland. Daarom heeft de Europese Commissie een subsidie beschikbaar gesteld onder de noemer ‘WiFI4EU’. Alle gemeenten in Europa konden een aanvraag voor deze subsidie indienen. Voorwaarde hierbij was onder andere dat het om een voorziening voor een openbare ruimte gaat.

Europese subsidie toegekend
De gemeente Boekel heeft in december 2018 een aanvraag ingediend om de Horst in Venhorst en het St. Jozefplein door middel van deze subsidie van een Wifi-netwerk te voorzien. In totaal hebben 13.198 gemeenten in Europa een aanvraag ingediend, waaronder 67 Nederlandse gemeenten. Boekel is één van de 33 Nederlandse gemeenten die een subsidiebedrag van € 15.000 toegekend heeft gekregen.

Eén van de eersten
Door het in gebruik nemen van het netwerk is de gemeente Boekel één van de eersten die het Europees Wifi-netwerk door middel van de subsidie WiFI4EU gerealiseerd heeft. Een gratis netwerk dat veilig én voor iedereen toegankelijk is. Iets om trots op te zijn en een mooie voorziening voor Venhorst!


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • De Vlammers voor het organiseren van de maisplakcross op 10 november 2019 (verzenddatum 31 oktober 2019)

Verleende ontheffing aan:

 • De Vlammers voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de maisplakcross op 10 november 2019 (verzenddatum 31 oktober 2019)
 • De heer P.A.C. van Uden en mevrouw M.C.M. van Uden-van den Boogaard voor het hebben van twee speelautomaten in La Compagnie VOF in 2020 (verzenddatum 28 oktober 2019).
 • De heer P.C.H. Felen voor het hebben van twee speelautomaten in Café Salut in 2020 (verzenddatum 28 oktober 2019).
 • De heer M. Yarar voor het hebben van twee speelautomaten in Café Bar Eetcafé Sami in 2020 (verzenddatum 29 oktober 2019).
 • Stichting Comité Boekel Venhorst voor het organiseren van de Sinterklaasintochten op 17 november 2019 in Boekel en 24 november 2019 in Venhorst

Bezwaren:
Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 5 november 2019
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: inrit/uitrit aanleggen
Onderwerp: verlenen omgevingsvergunning aanleg van een uitweg
Locatie: Bergstraat 57, Boekel
Verzenddatum: 24 oktober 2019

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het nieuw te bouwen van een bijgebouw
Locatie: Molenstraat 18 Boekel
Verzenddatum: 31 oktober 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een bedrijfsruimte
Locatie: Julianastraat ong., Boekel
Verzenddatum: 25 oktober 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de maisplakcross op 10 november 2019.

In verband hiermee wordt op 10 november 2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur Neerbroek vanaf de Kroesmacht tot aan Elzen/Molenakker afgesloten. Daarnaast geldt er voor de gehele dag een parkeerverbod voor Neerbroek, Elzen, Molenakker en Koesmacht.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de intocht van Sinterklaas.

In verband hiermee worden in Boekel op 17 november 2019 van 13:45 uur tot 15:30 uur en in Venhorst op 24 november 2019 van 10.00 uur tot 11:30 uur de straten grenzend aan de Route van de optocht tijdelijk afgesloten.

De route van de optochten is als volgt:

Boekel: Tuinstraat, Wilhelminastraat, Mouthoeve, Kennedystraat, St. Agathaplein.
Venhorst: Daandelendennen, Ringbaan, Telefoonstraat, Meidoornstraat, Zanddelweg, St. Josephplein

Boekel, 5 november 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.