We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 47

maandag 22 november 2021 door

Gemeentenieuws week 47

Gemeentelijke publicaties

Week 47 – 2021

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 9 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8A
Het college van B&W heeft besloten veegplan 8a vast te stellen. Het bestemmingsplan zal binnenkort gepubliceerd worden.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant 2022
Na de aangekondigde herindeling in onze samenwerkingsregio nemen er vanaf 1 januari 2022 nog 6 gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Te weten: Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad, Land van Cuijk en Oss. Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen moeten we de gemeenschappelijke regeling op onderdelen aanpassen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
Het college heeft besloten om bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Vaststellen van de grondprijzen en fondsen voor 2022
Jaarlijks worden de grondprijzen geactualiseerd en door de Raad vastgesteld. Dit jaar is het voorstel om de grondprijzen in 2022 beperkt te verhogen ten opzichte van 2021. We streven naar lage grondprijzen om een aantrekkelijke woongemeente te zijn. Wel moeten de prijzen worden verhoogd om de hogere kosten als gevolg van inflatie op te kunnen vangen.


Openbare Informatieavond op dinsdag 30 november 2021

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Horst, Venhorst

Op 30 november a.s. wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger – na aanmelding – ook van harte welkom bent.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

20.00 uur Inleiding
Hoe werkt het Dorpsteam? Door Anne-Marie de Gouw, directeur afdeling Sociaal Domein gemeente Boekel.

±20.30 uur
Korte uitleg over wet- en regelgeving rondom jeugd door juridisch adviseur Jeroen Peters van Jeroen Peters Consultancy.

±20.45 uur
Interactieve sessie met juridisch adviseur Jeroen Peters van Jeroen Peters Consultancy.

Aanmelden voor bijeenkomst
Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers tijdens de bijeenkomst te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor deze informatiebijeenkomst. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0492326807.


Jouw kapotte strijkijzer verdient een nieuwe krultang

Veel materialen uit oude elektrische apparaten zijn goede grondstoffen om nieuwe voorwerpen van te maken. Daarom worden ze apart verzameld.

Nieuwe grondstoffen
Het is belangrijk om steeds zuiniger om te gaan met grondstoffen. Van elektrische en elektronische apparaten die niet meer te repareren zijn, kunnen we prima nieuwe grondstoffen maken.

Hergebruik
De apparaten die u niet meer gebruikt, maar die nog wel werken, kunt u naar de Kringloopwinkels in Boxmeer en Cuijk brengen. Zo gunt u uw apparaten een tweede leven. Andere mensen zijn hier blij mee.

Repareren
In Cuijk en in Grave zijn repaircafés. Daar werken vrijwilligers die u kunnen helpen met de reparatie van uw favoriete boormachine.

Inleverpunten
U kunt uw elektrische en elektronische apparaten gratis inleveren bij onder andere:

 • De leverancier van uw nieuwe apparaat
 • De milieustraat in Haps
 • De mini-milieustraat in Boekel
 • De kringloopwinkels van Stichting Actief in Cuijk of Boxmeer
 • De KCA-wagen die een dag in de maand op alle minimilieustraten staat. Hier kunt u alleen kleine apparaten brengen.

Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8A’

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 9 november 2021 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8a’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Delegatiebesluit
Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/.

Omschrijving Bestemmingsplan
Het ‘Omgevingsplan: Veegplan 8A’ betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden 8 ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een vormverandering van een bouwvlak, vijf omschakelingen en de toevoeging van twee aanduidingen karakteristiek gebouw. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

 1. Bovenstehuis 2 – perceelnummer sectie L, 164;
 2. Hoeve 4-4a – perceelnummers sectie K, 422 en 576;
 3. Molenakker 4 – perceelnummers sectie K, 175, 176, 290 en 293;
 4. Peelstraat 5 – Runstraat 13 – perceelnummers sectie N, 388, 665 en 666;
 5. Vosdeel 4 – perceelnummer sectie L, 422;
 6. Zijp 14 – perceelnummer sectie M, 91;
 7. Elzen 12 – perceelnummer sectie K, 634;
 8. Zijp 8 – perceelnummer sectie M, 769.

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan
In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten

opzichte van het ontwerpplan:

 • De ontwikkelingen Telefoonstraat 8 en Grote Baan 6 maken geen onderdeel meer uit van dit veegplan. Deze twee ontwikkelingen zijn niet gedelegeerd aan het college en worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betreft een apart veegplan.
 • Het landschappelijk inpassingsplan van Zijp 14 is aangepast.
 • De ruimtelijke onderbouwing van Hoeve 4-4a is aangepast.

Inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 24 november 2021, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening08-VA01).

Beroep instellen
Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 23 november 2021
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeente Boekel – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen:

Voor: Oprichten van een bedrijf gericht op de opslag van materiaal en gereedschap en verkoop van gasflessen
Locatie: Burgt 13, 5427 RN Boekel
Datum ontvangen: 14 juni 2021
Voor: Oprichten van een autorijschool
Locatie: De Vlonder 45, 5427 DB Boekel
Datum ontvangen: 18 juni 2021

Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Werk of werkzaamheden uitvoeren
Onderwerp: aanleggen van een hemelwaterbassin
Locatie: K 436, Boekel (Neerbroek) 
Datum ontvangst: 4 november 2021

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
(Artikel 3.9 Wabo)

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Het aanpassen en opwaarderen bestaand bijgebouw bij het woonhuis
Locatie: Elzen 5 Boekel
Verzenddatum: 11 november 2021

Activiteit: Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: Het aanpassen en opwaarderen bestaand bijgebouw bij het woonhuis
Locatie: Elzen 5 Boekel
Verzenddatum: 11 november 2021

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Breukzone 58 Boekel
Verzenddatum: 12 november 2021

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: Het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Breukzone 28 Boekel
Verzenddatum: 11 november 2021

Vergunningen inzien
Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.