We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 47

maandag 18 november 2019 door

Gemeentenieuws week 47

Gemeentelijke publicaties

Week 47 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 5 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Nota bodembeheer 2019 en Bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant
In het kader van de nieuwe omgevingswet wordt het bodembeheer bij de gemeenten neergelegd. Daarbij is vooral onderzoek en instemmen met toepassingen van belang. Het verwerken van grond gebeurt vaak gemeente overschrijdend. Daarom heeft de regio samengewerkt in een nota bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart. Het college legt deze aan de raad voor ter vaststelling.

Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant
College van B&W heeft ingestemd met het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant en het plan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bezwaar Stichting Bomen Boekel kapvergunning 26 bomen op de Biezen
Het college heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de verlening van de omgevingsvergunning voor het vellen van 26 bomen aan de Biezen ongegrond te verklaren en het primaire besluit tot verlening van de aanvraag in stand te laten.

Collegevoorstel Sport- en beweegvisie en akkoord
In Boekel en Venhorst willen we graag een gezonde woon- werk en leefomgeving voor alle inwoners. Sport en bewegen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Het kan mensen verbinden, eenzaamheid verminderen en participatie stimuleren. Ook is sport en bewegen belangrijk om gezond en vitaal te blijven. Betrokkenen hebben gezamenlijk een sport- en beweegvisie en een akkoord opgesteld. In de visie zijn we gekomen tot vier pijlers: Sport en bewegen voor iedereen, vitaal aanbod, positieve sport- en beweegcultuur en jeugd 12 – 18 jaar. In het sport- en beweegakkoord zijn afspraken rondom de pijlers verder uitgewerkt.

Grondprijzen en de fondsen voor 2020
In december worden jaarlijks de grondprijzen voor het volgend jaar door de Raad vastgesteld. We zien dat de kosten voor aankoop en bouwrijp maken toenemen. Het college stelt dan ook voor om de grondprijzen voor woningbouw met € 5,- /m2 excl. BTW te verhogen.

Aankoop gronden familie Penninx
In het kader van de realisatie Randweg en de doorontwikkeling van ons bedrijventerrein wil de gemeente eigendommen aan de Lage Raam verwerven. De raad wordt gevraagd daarmee in te stemmen.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

  • WTC (Wielertoerclub) Boekel voor het organiseren van een jaarlijkse veldtoertocht door de omgeving van Boekel op zondag 1 december 2019 van 08:30 tot 13:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 19 november 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Bekendmaking

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Naam, geboortedatum en adres Uitschrijving per datum Datum voornemen
M.M. Osojca, 30-10-1981, Julianastraat 56 14-11-2019 14-11-2019

 

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Boekel, 14 november 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ontwerpbestemmingsplan “Statenweg 109 Venhorst”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat vanaf donderdag 21 november 2019, het ontwerpbestemmingsplan ‘Statenweg 109 Venhorst’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHVENstatenweg109-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van het bestaande bedrijf met een loods van 30 x 18 m.

Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijzen
Vanaf 21 november 2019, gedurende 6 weken, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer A. van der Vleuten, seniormedewerker ruimtelijke ordening, via 0492-326800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 19 november 2019.


Vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Burgtstraat 78a, Boekel
Verzenddatum: 7 november 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het deels slopen en herbouwen van een woning
Locatie: Langstraat 7, Boekel
Verzenddatum: 10 november 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.