We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 48

maandag 25 november 2019 door

Gemeentenieuws week 48

Gemeentelijke publicaties

Week 48 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 12 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel
De gemeente heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheid om te komen tot een Gezondheidsplein in Boekel. Om een bundeling van gezondheidsvoorzieningen te faciliteren wordt een projectontwikkelaar betrokken om samen met geïnteresseerde voorzieningen en investeerders tot planvorming te komen. Dit vanuit de visie dat bundeling tot een versterking van voorzieningen leidt ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp.

Collegevoorstel conceptbeleidsplan 2020 – 2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
De Veiligheidsregio Brabant-Noord wil het beleidsplan 2020-2023 vaststellen. Het beleidsplan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.


Prijswinnaars kermis puzzel Boekel en Venhorst

Op woensdag 13 november zijn de prijswinnaars van de kermis puzzel uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Deze prijsuitreiking vond plaats te midden van alle kermisattracties van de gebr. Regter in Mill. Er waren 3 gelukkige winnaars die, tijdens deze feestelijke middag, de prijzen in ontvangst hebben genomen. Wethouder Willems heeft samen met Leon Regter de prijzen uitgereikt. We wensen de kinderen veel plezier met de gewonnen cadeaus.


Gevonden en verloren voorwerpen  t/m 20-11-2019

Verloren:

  • lederen rugzak, kleur: bruin, inhoud: bankpas, ov-jaarkaart, museum, jaarkaart, rijbewijs, ANWB-pas, sleutelbos met 3 sleutels en diverse toiletspullen
  • gouden ring met een bloem en 6 steentjes
  • rijbewijs, Bouw
  • Samsung telefoon zwart

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Gewijzigde evenementenvergunning aan:

  • C. Boekel voor het organiseren van motorcrosswedstrijden op 27 en 28 december 2019 in plaats van 29 en 30 juni 2019.

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 27 november 2019

De burgemeester van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: aanbrengen Grondkering
Locatie: Burgtstraat 28, Boekel
Verzenddatum: 19 november 2019

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van een Eik
Locatie: aan de Schepersdijk/Voskuilenweg, Venhorst
Datum ontvangst: 18 november 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.