We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 49

maandag 2 december 2019 door

Gemeentenieuws week 49

Gemeentelijke publicaties

Week 49 – 2019


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 19 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Instemmen met oprichting Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Het college van B&W heeft ingestemd met de oprichting Gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Aansluiting van ODBN bij de Werkgeversvereniging samenwerking gemeentelijke Organisaties

Het college van B&W heeft besloten dat:

  1. Het Dagelijkse bestuur van de ODBN berichten dat aansluiting van deze organisatie bij de Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties niet leidt tot eventuele wensen of bedenkingen.
  2. De algemeen besturen van de overige gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Boekel deelneemt berichten dat de gemeenteraad van Boekel geen wensen of bedenkingen heeft ingeval van eventuele aansluiting bij een werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties.

Motie klimaatakkoord
Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de motie klimaatakkoord.


Seizoensinzameling van gft-afval in 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaan we gft-afval inzamelen, afgestemd op het seizoen. Dat betekent dat we uw gft-container in de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december eens per twee weken legen. In de maanden april t/m oktober wordt de container wekelijks geleegd.

Sinds 1 februari 2017 zamelen we gft-afval wekelijks in. Na bijna 2 jaar concluderen we dat in de wintermaanden veel minder gft-afval wordt aangeboden. Ook hebben we van u als inwoner de suggestie gekregen om de gft-container in de winter minder vaak te legen. In die maanden is er ook geen/minder geuroverlast. Daarom stellen we het aantal keer dat we de gft-container komen legen in de wintermaanden naar beneden bij.

Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020
Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gft-container eens per 2 weken aan. Kijk goed op de Afvalkalender 2020. Deze valt aan het einde van dit jaar op uw deurmat. Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet.

Verandert er nog meer?
Verder verandert er niets. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per 2 weken inzamelen en restafval eens per 4 weken. Ook blijft de dag waarop we bij u aan huis afval inzamelen hetzelfde. Uw (grof) tuinafval kunt u het hele jaar door GRATIS naar de milieustraten brengen.

Wanneer wordt welk afval bij mij opgehaald?
Op uw Afvalkalender en in de AfvalApp kunt u voor uw adres precies zien welk afval u op welk moment aan de straat mag zetten. Aan het eind van het jaar valt de papieren Afvalkalender voor 2020 op uw deurmat. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl. De AfvalApp wordt aan het eind van dit jaar geüpdatet met de nieuwe inzameldata.


Bijna 5 miljoen euro naar verkeersveiligheid en betere fietsbereikbaarheid

De gemeenten in de regio’s ’s-Hertogenbosch en Noordoost-Brabant investeren ook in 2020 samen in betere infrastructuur voor openbaar vervoer, vlotte doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen.

56 projecten met 4,9 miljoen provinciale subsidie
Op 28 november hebben de regiobestuurders verkeer en vervoer dit pakket aan maatregelen vastgesteld. Dit besluit is onder voorbehoud van besluitvorming door Gedeputeerde Staten.  Regio Noordoost Brabant  investeert hiermee fors in de leefomgeving. Tegenover elke provinciale euro staat een gemeentelijke. De regio coördineert het proces.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In 2020 wordt een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan gepresenteerd, waarmee de regio op 28 november instemde. In Brabant zetten we hiermee verder op een betere verkeersveiligheid en dragen we bij aan de ambitie ‘nul verkeersdoden’. Met dit nieuwe plan gaat Noord-Brabant voortaan mee in de landelijke acties en richt zich op belangrijke actuele thema’s zoals normvervaging en afleiding.
Alle gemeentes in de regio maken zich hard voor goede verkeersveiligheid, door verschillende acties en campagnes in te zetten als de ‘BOB’ campagne of verkeerseducatieprogramma’s op scholen en schoolopvang. Daarnaast voeren meerdere gemeenten acties uit met onder andere lokale VVN-afdelingen en ouderenbonden.
Een aantal bijzondere projecten springen er uit, zoals het nieuwe systeem van deelfietsen, scooters en auto’s in de gemeente Meierijstad om de druk op de N279 te verminderen. Tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt een onderzoek gedaan naar een nieuwe snelfietsroute en waar deze precies komt te liggen. In Uden gaan werkgevers aan de slag om werknemers met andere vervoersmiddelen naar het werk te laten komen (i.p.v. de auto) en er komt een studie naar uitwijkroutes van de Rijkswegen wanneer er calamiteiten zijn. Hiermee werken Regio Noordoost Brabant en gemeenten aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid.

Projecten
Enkele in het oog springende projecten zijn bijvoorbeeld de maatregelen van de gemeente Heusden voor fietsstimulering, de maatregel van ’s-Hertogenbosch om de NS-bussen aan het Centraal Station op een andere plek een halte te geven, waardoor het verkeer minder gehinderd wordt en het aanpakken van de kruising Orthenseweg – Aartshertogenlaan. In de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Grave, Boekel, Meierijstad en Sint-Anthonis worden meerdere fietsstraten, fietspaden en voorzieningen aangelegd. Op het gebied van openbaar vervoer gaan een aantal gemeenten investeren in betere bushaltes en fietsvoorzieningen.

Samenwerking
Een regionale benadering levert meer samenhang op bij het werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Aan de samenwerking mobiliteit nemen deel: de gemeenten in Noordoost-Brabant, de provincie, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en Politie Oost-Brabant.


Werkzaamheden Gasunie aan gasleiding

Gasunie heeft werkzaamheden aan de gasleiding in de gemeente Uden. De werkzaamheden zijn gepland in december 2019 en duren circa een week aaneengesloten. De werkzaamheden omvatten ook een gedeelte van onze gemeente, te weten de Knokerdweg. Wij gaan er van uit dat de werkzaamheden maximaal 7 werkdagen duren. Mocht de aannemer in de tijd uitlopen dan zal er in de avond en nacht gewerkt worden. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit.

De werkzaamheden omvatten het aanbrengen en aanpassen van de gasleiding in de gemeente Uden. Daartoe is het nodig dat men voor een week de Knokerdweg gedeeltelijk af zal sluiten.

Wat merkt u hiervan
U zult op enig moment hinder ondervinden, dit zal zich uiten in geluidsoverlast en enig oponthoud op de Knokerdweg. Het gaat hier om kortdurende oponthoud omdat de werkzaamheden aan de weg in twee delen worden uitgevoerd.

Planning
De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, maar vinden plaats elke dag van 7.00 tot 17.00 uur.

Om de last te ondervangen adviseren wij om tijdens de werkzaamheden minimaal 10 minuten extra uit te trekken indien u in het buitengebied om de Knokerdweg moet zijn. Dit geldt zeker voor reizigers met het openbaar vervoer.

Het kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden wegen of parkeerplaatsen even tijdelijk worden geblokkeerd door werkverkeer. Mogelijk dient u dan ook een andere route te kiezen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en danken u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het bedrijf de Gasunie Transport Services B.V., de heer B. Changoe, Concourslaan 17, Groningen. Telefoonnummer +31 (0)5052122 50 of stuur een e-mail naar info@gasunie.nl.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • Carnavalsstichting de Knöllekes voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Boekel op 23 februari 2020 (verzenddatum 25 november 2019).

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 3 december 2019
De burgemeester van Boekel.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Apestelo Akkerbouw B.V. voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf op het perceel plaatselijk bekend Waterdelweg 2f te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk
Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw
Locatie: Kluisstraat 2, Boekel (Vlagberg/Brouwershof op terrein Huize Padua)
Type: integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsruimte
Locatie: De Vlonder 209 en 211, Boekel
Verzenddatum: 25 november 2019

Activiteit: Vellen van een houtopstand
Onderwerp: het vellen van een lindeboom
Locatie: nabij Zanddelweg 17, Venhorst
Verzenddatum: 21 november 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 linden en 1 eik
Adres: ter hoogte van Gewandhuis 1 en Molenstraat 20
Verzenddatum: 20 november 2019

Activiteit: het vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 essen en 8 eiken
Adres: ter hoogte van Lage Raam 8
Verzenddatum: 20 november 2019

vergunde balieomgevingsvergunningen

(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een woonhuis met vrijstaand bijgebouw
Locatie: Burgt 6a, Boekel
Verzenddatum: 26 november 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.