We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 5

maandag 27 januari 2020 door

Gemeentenieuws week 5

Gemeentelijke publicaties

Week 5 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 14 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Kadernota 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken op het gebied van de Sociale Werkvoorziening uit. In de kadernota 2021 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2021 opgenomen.

Wijzigingen aanvraagformulieren voor een verleningsbeschikking jeugdhulp PGB en ZIN en invulinstructie aanvraagformulier
Het College heeft kennisgenomen van de wijzigingen in de aanvraagformulieren voor een verleningsbeschikking jeugdhulp PGB en ZIN en invulinstructie en deze, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, vastgesteld.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 22-01-2020

Verloren

  • pasjeshouder, kleur: metaal zwart met groen leder, inhoud: RB, 2x bankpas RABO, tennispas TC
  • dames-/kinderfiets, merk: Gazelle Xanta college, rabi wit/violen paars
  • ID-kaart

Gevonden

  • bankbiljet  

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Openbare informatieavond op dinsdag 4 februari 2020

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 4 februari a.s. aanstaande wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Op deze avond komen de volgende onderwerpen aan de orde:

20.00 uur         Visie en plannen door Peelrand Wonen
± 21.00 uur      Presentatie over Vitaal Buitengebied Boekel


Gemeenten Bernheze en Boekel verlengen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de gemeente Meierijstad

De Colleges van de samenwerkende gemeenten Meierijstad, Bernheze en Boekel hebben besloten om de dienstverleningsovereenkomst Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verlengen met drie jaar; voor de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. De colleges van Bernheze en Boekel geven aan het partnerschap te waarderen en tevreden te zijn over de dienstverlening door gemeente Meierijstad.

Besluitvorming
Een onderzoek op de verschillende onderdelen van de dienstverlening was de basis van het besluit. Een onderdeel van het onderzoek was een klantbelevingsonderzoek, waarbij aan klanten is gevraagd hoe ze de dienstverlening hebben ervaren. Conclusie van de onderzoeken is dat de kwaliteit een dikke voldoende krijgt.

Toekomst
Voor de komende periode ligt de aandacht op de doorontwikkeling van één toegang voor Wmo, jeugd en Participatiewet. Het plan is om daar gezamenlijk in samen te werken. Onze burgers kunnen dan terecht bij één punt en hoeven daarom minder vaak hun verhaal te doen.

Menno Roozendaal, portefeuillehouder Sociaal Domein van de gemeente Meierijstad: “Het vertrouwen dat Boekel en Bernheze in Meierijstad uitspreken met het verlengen van de samenwerking maakt me trots. Onze medewerkers werken er ook hard voor om de goede dingen te doen voor inwoners uit de gemeenten.” Wethouders Rien Wijdeven (Bernheze) en Henri Willems (Boekel) onderstrepen het belang van de samenwerking.

Op foto van links naar rechts:
Wethouder Rien Wijdeven van gemeente Bernheze, wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meijerijstad en wethouder Henri Willems van gemeente Boekel.


Bekendmaking

Vertrokken naar onbekende bestemming.

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgegeven bij deze persoon op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staat hij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Naam, geboortedatum Uitschrijving per datum Datum besluit
E. Kelder, 30-08-1984 9-1-2020 9-1-2020

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het deels slopen en herbouwen van een woning
Locatie: Langstraat 7, Venhorst
Verzenddatum: 20 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsruimte
Locatie: De Vlonder 209 en 211, Boekel
Verzenddatum: 16 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: bouwen van een bedrijfsruimte
Locatie: Kraaiendonk 18, Venhorst
Verzenddatum: 16 januari 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Den Dries 1, Boekel
Verzenddatum: 20 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis
Locatie: Den Dries 3, Boekel
Verzenddatum: 20 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het wijzigen van een zijgevel/plaatsen van dakkapellen
Locatie: Zandhoek 11, Boekel
Verzenddatum: 20 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Heesterbosch 4 Boekel
Verzenddatum: 22 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Wilhelminastraat 38a, Boekel
Datum ontvangst: 18 januari 2020

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte
Locatie: Rosoliemolen ong. Boekel
Datum ontvangst: 17 januari 2020

Activiteit: Omgevingsvergunning bouwen
Onderwerp: overkappen van een sleufsilo
Locatie: Molenbrand 9 Boekel
Datum ontvangst: 20 januari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.