We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 50

maandag 9 december 2019 door

Gemeentenieuws week 50

Gemeentelijke publicaties

Week 50 – 2019


Rondom de kerstdagen valt de Afvalkalender 2020 op uw deurmat

De Afvalkalender 2020 valt rondom de kerstdagen in de brievenbus. Heeft u aan het einde van dit jaar geen papieren Afvalkalender ontvangen dan kunt u die vanaf 1 januari 2020 alsnog aanvragen via onze website.  

De AfvalApp en digitale afvalkalender
Als u gebruik maakt van de AfvalApp dan worden de data voor 2020 aan het einde van dit jaar erin gezet. Aan het eind van het jaar kunt u de Afvalkalender 2020 ook downloaden op onze website www.afvalaanbieden.nl.

Verandering inzameling gft-afval per 1 januari 2020
Direct in het nieuwe jaar biedt u uw gft-container eens per 2 weken aan. We hebben de inzameling van gft-afval namelijk afgestemd op het seizoen. In de koudere wintermaanden januari, februari en maart en november en december zamelen we gft-afval eens in de twee weken in. De rest van het jaar komen we iedere week uw gft-container legen.


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 19 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

Gunning asfaltonderhoud en wegverbreding 2019 en 2020
Het wegonderhoud voor 2019-2020 is aanbesteed. Aannemer Selten uit Uden gaat het uitvoeren. Het betreft een combinatie van werkzaamheden waarbij asfaltonderhoud wordt gecombineerd met het aanpakken van slechte bermen. Met name het gebied ten noorden van de Statenweg komt in uitvoering. De uitvoering is gepland tot en met voorjaar 2020.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’
Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’ in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de realisatie van een seniorenbungalow aan de Burgemeester Ottowstraat in Boekel.

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 2020 diverse festiviteiten aangewezen als zogenaamde ‘collectieve festiviteiten’. Dit betekent dat tijdens die festiviteiten, waaronder carnaval en de kermis, enkele voorschriften over geluidhinder niet gelden.

Mobiliteit in Boekel
De gemeente Boekel en Flying Kiwi starten een project dat flexibel en vraaggericht vervoer voor en door onze inwoners mogelijk maakt met behulp van een te ontwikkelen app die beschikbaar komt via het interactief digitaal platform – InBoekel.

Principeverzoek Peelstraat 5 (Runstraat 13), Bedrijfswoning naar burgerwoning
Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen om de bedrijfswoning aan de Peelstraat 5 om te zetten naar een burgerwoning onder de volgende voorwaarde:

 1. bij de functie ‘bedrijf’ op de Runstraat planologisch wordt vastgelegd dat een bedrijfswoning uitgesloten is;
 2. er voldaan kan worden aan een goed woon- en leefklimaat voor de functie ‘wonen’ op de Peelstraat;
 3. er voldaan wordt aan het beleidsstuk Vitaal Buitengebied Boekel.

Principeverzoek Peelstraat 22, veranderen bouwblok
Het college van B&W heeft besloten om:

 1. Medewerking te verlenen aan de vormverandering van het functievlak, onder de voorwaarde dat er meegelopen wordt in een bestemmingsplanprocedure.
 2. Medewerking te verlenen aan een tijdelijk vergunning, onder de voorwaarde dat er meegelopen wordt in een bestemmingsplanprocedure.

Muzieksubsidies 2019/2020
Boekelse muziekleerlingen kunnen subsidie aanvragen voor het volgen van muziekonderwijs. Voor het cursusjaar 2019/2020 zijn 65 subsidieaanvragen toegekend.


Aanwijzing collectieve festiviteiten 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 2020 diverse festiviteiten aangewezen als zogenaamde ‘collectieve festiviteiten’. Dit betekent dat tijdens die festiviteiten, waaronder carnaval en de kermis, enkele voorschriften over geluidhinder niet gelden.


Identificatieplicht vanaf 14 jaar
Een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar is verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen wanneer hierom wordt gevraagd door een bevoegde autoriteit. Ben je 14 jaar of ouder en heb je nog geen paspoort of identiteitskaart, maak dan nu een afspraak via onze website op www.boekel.nl om een document aan te vragen.


Agenda raadsvergadering


Agenda raadsvergadering dd. 12 december 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis.

 1. Opening.
 2. Vragenhalfuur
 3. Vaststellen van de agenda.
  (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk)
 4. Spreekrecht voor burgers.
 5. Trekking van het stemnummer.
 6. Raadsvoorstel inzake benoemen accountant.*
 7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018.*
 8. Raadsvoorstel inzake bestuursrapportage 2019.*
 9. Raadsvoorstel inzake visienotitie armoedebestrijding.*
 10. Raadsvoorstel inzake Belastingverordeningen 2020.
 11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2020.*
 12. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant.*
 13. Raadsvoorstel inzake concept-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord.*
 14. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zuidwand Boekel.
 15. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Schutboom 12 Boekel.*
 16. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Erpseweg 20 Boekel.
 17. Raadsvoorstel inzake sloop voormalig pand basisschool De Regenboog.*
 18. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag i.v.m. uitspraak Raad van State in procedures Omgevingsplan Buitengebied.*
 19. Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied.*
 20. Raadsvoorstel inzake sport- en beweegvisie en sport- en beweegakkoord.*
 21. Raadsvoorstel inzake Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019.*
 22. Raadsvoorstel inzake Woonvisie 2020-2030.*
 23. Vaststelling notulen raadsvergadering van 3 oktober 2019.
 24. Mededelingen en ingekomen stukken.
 25. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers?

Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad.


Basisregistratie personen

In de basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van alle Nederlanders. Zoals uw naam, adres, geboortedatum en –plaats, nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen en Burgerservicenummer. Sommige gegevens moet u zelf doorgeven, zoals een verhuizing of geboorte. Andere gegevens worden automatisch opgenomen.

Inzien gegevens BRP

Door met uw DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl kunt u uw persoonsgegevens bekijken. Klik op ‘persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Als u er niet uitkomt dan kunt u ook terecht bij de gemeente Boekel voor het inzien van uw persoonsgegevens in de BRP. Wij kunnen u een persoonslijst met uw persoonsgegevens toesturen. 

Verstrekken persoonsgegevens

Overheidsinstanties gebruiken uw gegevens uit het BRP om hun taken uit te voeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank stemmen daarmee hun beslissingen goed af op uw situatie, ook gemeenten maken gebruik van de gegevens.

Geheimhouding

U kunt de gemeente vragen om een beperking van het verstrekken van uw persoonsgegevens, ook wel geheimhouding persoonsgegevens genoemd. U kunt deze geheimhouding aanvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel . U kunt een aanvraag doen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. In dat geval worden de gegevens niet verstrekt wanneer bijvoorbeeld een curator, sport- en muziekverenigingen deze opvragen.

Wanneer overheidsinstellingen of ander instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.


De Zandhoek

Van 4 tot 6 december aanstaande wordt er in opdracht van de gemeente Boekel door BLM wegenbouw aan de bermen van de Zandhoek  gewerkt.

Duur
De werkzaamheden worden woensdag 4 december tot en met vrijdag 6 december uitgevoerd. Een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regen kan er niet gewerkt worden en lopen de werkzaamheden uit. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit. Wij gaan ervanuit dat de werkzaamheden maximaal 3 dagen duren.

De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van een menggranulaat opvulling in de bermen van de Zandhoek.

Wat merkt u hiervan

U zult op enig moment hinder ondervinden, dit zal zich uiten in geluidsoverlast en enig oponthoud. Het gaat hier om kortdurende oponthoud omdat de werkzaamheden aan de weg in twee delen worden uitgevoerd. Vrachtwagens worden geadviseerd om een andere route te kiezen.

Planning

De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, maar vinden plaats elke dag van 7:00 tot 17:00. 

Overlast

Onderstaande maatregelen kunt u nemen om de overlast te beperken. Wij adviseren om tijdens de werkzaamheden minimaal 15 minuten extra uit te trekken indien u gebruik wil of moet maken van de Zandhoek. Het kan voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden wegen even tijdelijk worden geblokkeerd door werkverkeer. Mogelijk dient u dan ook een andere route te kiezen.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben en danken u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het bedrijf BLM, Kanaaldijk Zuid West 9A, 5706 LD Helmond, telefoonnummer 0492 745 109 of stuur een e-mail naar info@boekel.nl.


Gevonden en verloren voorwerpen t/m 04-12-2019

Verloren :

 • Bruine lederen rugzak A4  inhoud: bankpas ov jaarkaart museumkaart rijbewijs anwb pas sleutelbos  met 3 sleutels  div toiletspullen
 • Gouden ring met een bloem er op en  6 steentjes erin.
 • Rijbewijs en Samsung telefoon zwart
 • Huissleutel met blikopener en alarmdruppel
 • Zwarte sleutel
 • Ipod van zoon = Apple oordopje, links, wit.

Gevonden :

 •  Pasje  Uden College Sector VMBO t.n.v. S. H.
 •  Platte sleutel met logo VW
 • Sleutel aan ring met plaatje FNC Fokkerij Centrum Nederland BV
 • Zwarte fietstas  merk Willex  zonder inhoud
 • Leesbril +1 met tijgerprint op de pootjes

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis ( en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl ( formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt  u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • van Lankveld voor het organiseren van Carbid schieten bij het Bovenstehuis 5 op 31 december 2019 (verzenddatum 4 december 2019)
 • GGZ Oost Brabant voor het organiseren van een Kerstmarkt op 12 december 2019 (verzenddatum 4 december 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 11 december 2019
De burgemeester van Boekel


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het oprichten van een yogaruimte
Locatie: Kerkstraat 16 d, Boekel
Datum ontvangst: 29 november 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: een erker dichter bij de voorste perceelsgrens bouwen dan is toegestaan
Locatie: Boekweit ongenummerd, Boekel
Datum ontvangst: 29 november 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiding bedrijfsgebouw Andusta
Locatie: Statenweg 135, Venhorst
Datum ontvangst: 4 december 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Lindeboom
Locatie: Kerkpad/Sint Josephplein, Venhorst
Datum ontvangst: 27 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Eik
Locatie: Het Goor, Boekel
Datum ontvangst: 27 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Eik
Locatie: Statenweg/Hoogstraat, Venhorst
Datum ontvangst: 27 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Eik
Locatie: Daandelendennen/Staartjespeelweg, Venhorst
Datum ontvangst: 28 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Boomhazelaar
Locatie: De Hazelaars 25, Boekel
Datum ontvangst: 28 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Paardekastanje
Locatie: De Sparren, Boekel
Datum ontvangst: 28 november 2019

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van één Eik
Locatie: Leurke, Boekel
Datum ontvangst: 29 november 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het realiseren van een bedrijfsgebouw
Locatie: Waterdelweg 2f, Boekel
Verzenddatum: 4 december 2019

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een woonhuis
Locatie: Den Dries 5, Boekel
Verzenddatum: 5 december 2019 

Vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw
Locatie: Neerbroek 1, Boekel
Verzenddatum: 3 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 11 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gemeente Boekel – Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Waterdelweg 2f in Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebr. v.d. Brand & van Oort B.V. aan Koperslagerstraat 17 in Uden een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving               :           het mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen
Bronsterkte mobiele breker    :           110 dB(A)
Verwachte startdatum :           16 december 2019
Werklocatie                 :           Waterdelweg 2f Boekel
Kadastrale gegevens              :           Gemeente Boekel, sectie L, nummer 388

Postcodegebied                      :           5427 LS
Datum ingekomen                  :           19 november 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 16 december 2019 tot en met 16 maart 2020 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 10 werkdagen. Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.


Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Zuidwand, Boekel’

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 3 december 2019 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het project ‘Zuidwand, Boekel’.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 11.2 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 11.2 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 december 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Informatie

Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326 800.
Boekel, 11 december 2019


Hoe de integrale aanpak het hele werkveld van ondermijnende criminaliteit raakt

Ondermijnende criminaliteit, een containerbegrip. Waar hebben we het nu precies over? Het is moeilijk om dit in één zin samen te vatten. Een belangrijk aspect van ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld en de innesteling van criminele fenomenen in onze eigen nabije omgeving.

De faciliteerders
In de ondermijnende criminaliteit kennen we verschillende rollen. Eén hiervan zijn de faciliteerders. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die zich naar buiten toe profileren als tuincentrum of speciaalzaken voor de agrarische sector, die tevens hardware en grondstoffen faciliteren aan de beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt. Afgelopen week troffen politie, gemeente en Belastingdienst zo’n faciliteerder aan in Venhorst, gemeente Boekel. Een zogeheten growshop is een belangrijke schakel in de hennepketen en kan mede verantwoordelijk zijn voor het bestaan van tal van kwekerijen in binnen -en buitenland. De aanpak van ondermijning is dan ook gericht op dit soort belangrijke faciliteerders. 

De productie
Naast faciliteerders zijn er producenten actief. Door de grote media-aandacht wordt het steeds duidelijker dat de productieproces van drugs geen ver van je bed show is, maar dat het plaatsvindt in onze nabije omgeving. Afgelopen weken zijn er in Oost-Brabant wederom meerdere hennepkwekerijen opgerold door politie en gemeenten in bijvoorbeeld Nuenen, SchijndelHelmond en Best. Het oprollen van kwekerijen en labs verstoort het productieproces. Er zijn criminelen die de productie steeds moeilijker zien worden. Een signaal dat de aanpak effect heeft.

Het verdienmodel
Menig (hardwerkende) burger kent de voorbeelden van buurtbewoners die niet werken, maar die wel een dure auto op de oprit hebben staan en een luxe leven leiden. Opvallende situaties waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Geld dat in de onderwereld verdiend is, maar waarmee wordt gepronkt in de bovenwereld. Criminaliteit mag echter niet lonen. De overheid zet zich in om dit soort signalen aan te pakken met als doel om vermogen dat voorkomt uit criminele activiteiten af te pakken. Met name de belastingdienst en het Openbaar Ministerie vervullen hier een rol in. De afgelopen weken zijn hier weer voorbeelden van geweest in bijvoorbeeld Helmond en Nuenen. Mensen met een luxe levensstijl zonder inkomen worden aangepakt. De oren en ogen van de burger kunnen heel belangrijk zijn bij signaleren van dit soort oneerlijke situaties.

Locaties

Op sommige locaties is criminaliteit diepgeworteld. Criminelen ontmoeten elkaar hier, ze hebben in de omgeving geïnvesteerd in vastgoed, ze hebben een vinger in de pap in de horeca en ze laten op deze plekken graag zien dat het ze voor de wind gaat (denk aan patsers dure auto’s). Voor dit soort locaties is een brede, structurele aanpak nodig die verder gaat dan het enkel oppakken van criminelen.

Melden helpt!
Naast de overheid hebben ook inwoners en ondernemers een belangrijke rol in het tegengaan van ondermijning. Samen met hun oplettende blik kunnen we ondermijning nóg beter aanpakken. In Oost Brabant is het aantal meldingen de afgelopen maanden enorm toegenomen. Al deze meldingen worden opgepakt en afgehandeld. Dit resulteert met grote regelmaat tot resultaten. Bij vermoedens van ondermijnende activiteiten in de buurt is het advies om direct te bellen met de met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.